คดีแพ่ง / Civil case

คดีแพ่ง คือ คดีที่ฟ้อง เพื่อเรียกร้องเงินหรือทรัพย์สิน ที่ผิดสัญญาหรือโต้แย้งสิทธิกัน

ตัวอย่างเช่น

» คดีกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน จำนำ จำนอง

» คดีผิดสัญญาก่อสร้าง

» คดีเช่าทรัพย์

» คดีตั๋วเงิน

» คดีสินเชื่อ บัตรเครดิต

» คดีซื้อขายที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม

» คดีมรดก

» คดีที่ดิน

 

การฟ้องร้องคดีแพ่ง : ต้องเสียค่าขึ้นศาล ค่าส่งหมายเรียก และอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนดไว้ ซึ่งค่าธรรมเนียมต่างๆ จะมีการรวบรวมเอาไว้ เมื่อชนะคดีแล้ว ศาลจะพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินค่าธรรมเนียมต่างๆแทนโจทก์ โดยโจทก์ก็ต้องนำยึดทรัพย์สินของจำเลย เพื่อนำออกขายทอดตลาด และนำเงินที่ได้มาชำระหนี้คืนให้แก่ตน

 

ค่าขึ้นศาล

คดีที่มีทุนทรัพย์ : เสียในอัตราร้อยละ 2 ของจำนวนทุนทรัพย์ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งทุนทรัพย์ 10 ล้านบาท

สำหรับทุนทรัพย์เกิน 50 ล้านบาท ส่วนที่เกินเสียในอัตราร้อยละ 0.1

 

คดีมโนสาเร่ : ทุนทรัพย์พิพาทไม่เกิน 300,000 บาท เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท อยู่ในเขตอำนาจศาลแขวง

 

คดีไม่มีทุนทรัพย์ : เสียค่าขึ้นศาลคดีละ 200 บาท

 

อุทธรณ์หรือฎีกาคำสั่งศาล : ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 227 หรือ 228 เสียค่าขึ้นศาลเรื่องละ 200 บาท

 

ค่าขึ้นศาลในอนาคต : อาธิเช่น ค่าเช่า ดอกเบี้ย ค่าเสียหาย เสียจำนวน 100 บาท

 

รับว่าความทั่วประเทศ

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายฟรี

เปิดบริการทุกวัน 7.00 - 18.00 น.

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

   

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

 • คดีขอตั้งผู้จัดการมรดก Thanulegal.jpg
  คดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก มรดก คือ ทรัพย์สินทุกชนิด รวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ของผู้ตาย ซึ่งมีอยู่ก่อนหรือในขณะที่ถึงแก่ความตาย เว้นแต่ว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวขอ...

 • ทนายคดีบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลThanulaw.jpg
  คดีบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต Credit Cardคือบริการสินเชื่อ ซึ่งเป็นเงินที่ธนาคารได้ออกทดรองจ่ายไปก่อนแล้วเรียกเก็บเงินในภายหลัง โดยเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมรา...

 • condocasethanulaw1.jpg
  คดีคอนโดมิเนียม ผิดสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด สัญญาจะซื้อจะขาย คือ หลักฐานที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ว่าจะไปทำการจดทะเบียนซื้อขายให้ถูกต้องตามแบบในวันข้างหน้า ความหมายของเงินในสัญญา 1เงินจอ...

 • sellbuyhousecasethanulaw.JPG
  คดีผิดสัญญาจะซื้อจะขายบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ ความหมายของเงินในสัญญา 1เงินจองคือ เงินที่จ่ายให้ก่อนวันทำสัญญา เพื่อเป็นประกันว่าผู้จะซื้อจะมาทำสัญญาจะซื้อจะขายกับผู้จะขาย 2เงินทำสัญ...

 • ทนายคดีฟ้องเรียกค่าส่วนกลางนิติบุคคลอาคารชุดคอนโดฯ.jpg
  คดีฟ้องเรียกค่าส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุด คอนโดฯ เจ้าของร่วมในห้องชุด มีหน้าที่จะต้องร่วมกันออกค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง โดยทั่วไปเรียกว่า "ค่าส่วนกลา...

 • คดีค่าส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรThanulegal.jpg
  คดีฟ้องเรียกค่าส่วนกลางฯ หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ก่อตั้งขึ้นโดย :ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งโครงการ มีมติจัดตั้งแล้วได้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้...

 • คดีพินัยกรรม Thanulegal.jpg
  บริการจัดทำร่างพินัยกรรม แบบธรรมดา พินัยกรรมคือ การแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สิน หรือเรื่องต่าง ๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตายแล้ว การทำพินัยกรรมเป็นเร...

 • ทนายคดีฟ้องแบ่งทรัพย์มรดกThanuLaw.jpg
  คดีแบ่งทรัพย์มรดก หลักการแบ่งมรดก 1 แบ่งตามพินัยกรรมก่อน ที่เหลือตกแก่ทายาทโดยธรรม 2 หากเป็นสินสมรสต้องแบ่งให้คู่สมรสครึ่งหนึ่งก่อน ส่วนที่เหลือจึงเป็นทรัพย์มรดกที่จะนำมาแบ่งให้แก่...

 • DBDTLG2.jpg
  คดียื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้กลับจดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทคืนสู่ทะเบียน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนใด ที่ถูกนายทะเบียนมีคำสั่งขีดชื่อออกจากทะเบียน เนื่องจากมิได้ทำการค้าขายหรือประก...

 • ทนายคดีฟ้องขอเลิกบริษัทThanulegal.jpg
  คดีขอเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนโดยคำสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1237 ดังนี้ 1 ทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท 2 บริษัทไม่เ...

 • ทนายคดีฟ้องขอตั้งถอนผู้ชำระบัญชีThanuLaw.jpg
  คดี ขอตั้ง – ถอนผู้ชำระบัญชี ผู้มีหน้าที่ชำระบัญชี 1 หุ้นส่วนผู้จัดการห้าง 2 กรรมการบริษัท ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง 1 ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดหจก. ผู้ถือหุ้...

 • ทนายคดีกู้ยืมเงินThanuLaw.jpg
  คดีกู้ยืม - ค้ำประกัน กู้ยืมเงินคือ ผู้กู้ขอยืมเงินจำนวนหนึ่งจากผู้ให้กู้ และตกลงจะคืนเงิน การกู้ยืมเงินจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อส่งมอบเงินให้กับผู้กู้ และมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นห...

 • ไฟแนนซ์ยึดรถ.jpg
  คดีเช่าซื้อรถยนต์ หรือที่เรียกว่า "ลิสซิ่ง"ปัจจุบันมีการฟ้องคดีผู้เช่าซื้อรถยนต์กันเป็นจำนวนมาก ทางสำนักงาน ฯ ขอสรุปประเด็นสำคัญ ผ่านการถาม - ตอบ ในแง่กฎหมาย ดังนี้ คำถาม 1ผ่อนต่อไ...

 • ทนายคดีร้องคนสาปสูญThanuLaw.jpg
  คดีร้องให้เป็นบุคคลสาบสูญ คนสาบสูญคือ บุคคลที่ไปเสียจากภูมิลำเนา โดยไม่มีใครรู้แน่ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เป็นเวลา 5 ปี และในพฤติการณ์พิเศษ เช่น สงคราม ให้ลดเวลาคงเหลือ 2 ปี ผู้ม...

 • ทนายคดีฟ้องผิดสัญญาซื้อขายสินค้าThanuLaw.jpg
  คดีผิดสัญญาซื้อขาย สินค้า หลักกฎหมายเบื้องต้นที่ผู้ซื้อและผู้ขายควรเข้าใจเพื่อไม่ให้ถูกคู่ค้าเอารัดเอาเปรียบ สัญญาซื้อขาย คือ สัญญาต่างตอบแทนชนิดหนึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ กา...

 • ทนายคดีร้องขอพิจารณาคดีใหม่ThanuLaw.jpg
  การขอพิจารณาคดีใหม่ คือ กรณีศาลพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี โดยขาดนัดพิจารณา (ไม่ได้ไปศาล) แล้วต่อมาจำเลยมาทราบ ภายหลังจากตัดสินคดีแล้ว สิทธิขอให้พิจารณาคดีใหม่ โดยทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาล...

 • ทนายคดีฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์รวมThanuLaw.jpg
  คดีแบ่งกรรมสิทธิ์รวม ที่ดิน บ้าน คอนโด กรณีที่ทรัพย์สินมีชื่อเจ้าของหลายคน หากจะทำนิติกรรม ต้องอาศัยความยินยอมจากเจ้าของทุกคนเสมอ หากไม่สามารถตกลงหรือยินยอม เจ้าของคนใดคนหนึ่งต้อง...

 • ทนายคดีฟ้องขับไล่ThanuLaw.jpg
  ฟ้องขับไล่ อาศัยเหตุตามกฎหมาย ได้ดังนี้ 1 เช่า หากหมดสัญญาเช่าแล้ว สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่า ผู้เช่าตายสัญญาเช่าก็ระงับ 2 เช่าช่วง โดยชอบนั้น ผู้ให้เช่าเดิมต้องยินยอม...

 • ทนายคดีขับไล่ขายทอดตลาดบังคับคดีThanuLaw.jpg
  คดีขับไล่จำเลย ลูกหนี้ และบริวาร กรณีซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด สำนักงานบังคับคดี ปัญหาที่พบบ่อยที่ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดหรือประมูลสู้ราคา จากสำนักงานบังคับคดี แต่กลับพบว่าย...

 • ทนายคดีที่ตาบอดทางจำเป็นThanuLaw.jpg
  คดีขอเปิดทางจำเป็น ที่ดินตาบอด ที่ดินตาบอด ถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบอยู่จนไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะ หรือออกได้ลำบากมากเพราะต้องข้ามสระ บึง ทะเล หรือที่สูงชัน กฎหมายบัญญัติให้เจ้าข...

 • ทนายฟ้องคดีภาระจำยอมThanuLaw.jpg
  คดีทางภาระจำยอม บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387 อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภาระจำยอม อันเป็นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้...

 • ทนายคดีผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินThanuLaw.jpg
  คดีผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน สัญญาจะซื้อจะขาย หมายถึง สัญญาซื้อขายประเภทหนึ่ง ซึ่งคู่สัญญาได้ทำสัญญาไว้ต่อกันฉบับหนึ่ง ว่าจะไปทำสัญญาซื้อขายให้สำเร็จตลอดไป โดยทำตามแบบที่กฎหมายกำห...

 • คดีทนายจำนอง.jpg
  คดีจำนอง ที่ดิน บ้าน อาคาร ห้องชุด เรือ เครื่องจักร จำนองคือ การที่ "ผู้จำนอง" เอาทรัพย์สินของตนตราไว้แก่ "ผู้รับจำนอง" เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพน...

 • ทนายคดีขายฝาก.jpg
  คดีขายฝาก ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง คอนโด ฯ สัญญาขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปเป็นของผู้ซื้อฝากทันที แต่มีข้อตกลงกันว่าผู้ขายฝากอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ภ...

 • คดีนายหน้าthanulegal.jpg
  คดี นายหน้า ปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ช่วยสร้างรายได้ที่ดีให้กับคนในวงการ นายหน้าถือเป็นอาชีพหนึ่งที่อยู่คู่กับธุรกิจนี้ นายหน้า คือ สัญญาที่บุคคลผู้หนึ่งตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแ...

 • คดีรับสภาพหนี้thanulegal.jpg
  คดีผิดสัญญารับสภาพหนี้ รับสภาพหนี้คือ การที่ลูกหนี้ยอมรับว่าตนเป็นหนี้ต่อเจ้าหนี้ ซึ่งมูลหนี้มีอยู่จริง และสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย โดยจะมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตาม ป.พ.พ.มาตรา...

 • คดีเพิกถอนการฉ้อฉล ในกรณีที่ลูกหนี้รู้ตัวว่าเป็นหนี้ จะถูกเจ้าหนี้ติดตามยึดทรัพย์สิน จึงได้โยกย้ายทรัพย์โดนการโอนให้บุคคลอื่น เมื่อทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย ที่จะบังคับคดี เ...

 • การแปลงใหม่หนี้ หลักเกณฑ์ 1 มีหนี้เดิมที่คู่สัญญา ประสงค์จะให้ระงับไปอยู่ก่อน : แล้วบังคับบังคับกันตามหนี้ใหม่ ฉะนั้น หากไม่มีหนี้เดิม ก็จะแปลงหนี้ใหม่ไม่ได้ 2 ทำสัญญาแปลงหนี้เดิมเ...

 • คดีครอบครองปรปักษ์ ประเด็น : ทำสัญญาซื้อขาย ชำระเงินครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ถือว่าผู้ซื้อได้ครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ อ้างได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6536/2544...

 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 839/2543 แม้มีเหตุจะเป็นอุปสรรคในการทำการก่อสร้างของโจทก์อยู่บ้าง แต่โจทก์ยังสามารถทำการก่อสร้างในส่วนอื่นได้ และต่อมาโจทก์จำเลยได้ทำสัญญากันโดยจำเลยผ่อนผันยืด...

 • สัญญาแฟ็กเตอริงFactoring ตามกฎหมาย ถือเป็นสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ประเภทหนึ่งโดยผู้ประกอบการ ที่เรียกว่า แฟ็คเตอร์ Factor จะรับซื้อสิทธิเรียกร้องค่าสินค้าหรือค่าบริการ จากเจ้าหนี้ ...

 • อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา
#1 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.20.xxx]
เมื่อ: 2021-07-03 02:35:30
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 72,374