คดีแพ่ง / Civil case

คดีแพ่ง คือ คดีที่ฟ้อง เพื่อเรียกร้องเงินหรือทรัพย์สิน ที่ผิดสัญญาหรือโต้แย้งสิทธิกัน

ตัวอย่างเช่น

» คดีกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน จำนำ จำนอง

» คดีผิดสัญญาก่อสร้าง

» คดีเช่าทรัพย์

» คดีตั๋วเงิน เช็ค

» คดีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต

» คดีซื้อขายที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม

» คดีมรดก แบ่งทรัพย์มรดก

» คดีที่ดิน ภาระจำยอม ทางจำเป็น

 

การฟ้องร้องคดีแพ่ง : ต้องเสียค่าขึ้นศาล ค่าส่งหมายเรียก และอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนดไว้ ซึ่งค่าธรรมเนียมต่างๆ จะมีการรวบรวมเอาไว้ เมื่อชนะคดีแล้ว ศาลจะพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินค่าธรรมเนียมต่างๆแทนโจทก์ โดยโจทก์ก็ต้องนำยึดทรัพย์สินของจำเลย เพื่อนำออกขายทอดตลาด และนำเงินที่ได้มาชำระหนี้คืนให้แก่ตน

 

ค่าขึ้นศาล

คดีที่มีทุนทรัพย์เกิน 300,000 บาท : เสียในอัตราร้อยละ 2 ของจำนวนทุนทรัพย์ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งทุนทรัพย์ 10 ล้านบาท

   ส่วนที่เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป คิดอัตราร้อยละ 0.1

คดีมโนสาเร่ ทุนทรัพย์พิพาทไม่เกิน 300,000 บาท เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท อยู่ในเขตอำนาจศาลแขวง

คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ (คดีทั่วไปรวมทั้งคดีไม่มีข้อพิพาท) หรือคดีไม่มีทุนทรัพย์ : เสียค่าขึ้นศาลคดีละ 200 บาท

คดีมีทั้งทุนทรัพย์และไม่มีทุนทรัพย์รวมกันอยู่ : คิดแบบมีทุนทรัพย์แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท

ค่าขึ้นศาลในอนาคต อาธิเช่น ค่าเช่า ดอกเบี้ย ค่าเสียหาย เงินเดือน เงินปี เรียกเก็บอีก 100 บาท

คำฟ้องขอให้บังคับจำนองหรือบังคับเอาทรัพย์สินจำนองหลุด : ทุนทรัพย์ไม่เกิน 50,000,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนหนี้ที่เรียกร้องแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

อุทธรณ์หรือฎีกาคำสั่งศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 227 หรือ 228 เสียค่าขึ้นศาลเรื่องละ 200 บาท

หมายเหตุ คำนวณแล้วมีเศษไม่ถึงหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง

 

รับว่าความทั่วประเทศ

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายฟรี

เปิดบริการทุกวัน 7.00 - 18.00 น.

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

   

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

 • รูปทนายคดีขอตั้งผู้จัดการมรดก.JPG
  คดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก มรดก คือ ทรัพย์สินทุกชนิด รวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ของผู้ตาย ซึ่งมีอยู่ก่อนหรือในขณะที่ถึงแก่ความตาย เว้นแต่ว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวขอ...

 • รูปทนายคดีบัตรเครดิต.PNG
  คดีบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินสด วงเงิน O/D บัตรเครดิต Credit Cardคือบริการสินเชื่อ ซึ่งเป็นเงินที่ธนาคารได้ออกทดรองจ่ายไปก่อนแล้วเรียกเก็บเงินในภายหลัง โดยเรียกเก็บค...

 • รูปทนายคดีคอนโด.JPG
  คดีคอนโดมิเนียม ผิดสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด #ทนายคดีคอนโดThanuLaw สัญญาจะซื้อจะขาย คือ หลักฐานที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ว่าจะไปทำการจดทะเบียนซื้อขายให้ถูกต้องตามแบบในวันข้างหน้า ความหมาย...

 • รูปทนายคดีซื้อหมู่บ้านจัดสรร.JPG
  คดีผิดสัญญาจะซื้อจะขายบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ ความหมายของเงินในสัญญา 1. เงินจองคือ เงินที่จ่ายให้ก่อนวันทำสัญญา เพื่อเป็นประกันว่าผู้จะซื้อจะมาทำสัญญาจะซื้อจะขายกับผู้จะขาย 2. เงินท...

 • รูปทนายคดีค่าส่วนกลางคอนโด.JPG
  คดีฟ้องเรียกค่าส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุด คอนโดฯ เจ้าของร่วมในห้องชุด มีหน้าที่จะต้องร่วมกันออกค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง โดยทั่วไปเรียกว่า "ค่าส่วนกลา...

 • รูปทนายคดีค่าส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรร.JPG
  คดีฟ้องเรียกค่าส่วนกลางฯ หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ก่อตั้งขึ้นโดย :ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งโครงการ มีมติจัดตั้งแล้วได้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้...

 • รูปทนายคดีพินัยกรรม.JPG
  บริการจัดทำร่างพินัยกรรม แบบธรรมดา พินัยกรรมคือ การแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สิน หรือเรื่องต่าง ๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตายแล้ว การทำพินัยกรรมเป็นเร...

 • รูปทนายคดีฟ้องแบ่งทรัพย์มรดก.JPG
  คดีแบ่งทรัพย์มรดก หลักการแบ่งมรดก 1.แบ่งตามพินัยกรรมก่อน ที่เหลือตกแก่ทายาทโดยธรรม 2. หากเป็นสินสมรสต้องแบ่งให้คู่สมรสครึ่งหนึ่งก่อน ส่วนที่เหลือจึงเป็นทรัพย์มรดกที่จะนำมาแบ่งให้แก...

 • รูปทนายคดีบริษัทร้างThanuLaw.JPG
  คดียื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้กลับจดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท คืนสู่ทะเบียน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนใด ที่ถูกนายทะเบียนมีคำสั่งขีดชื่อออกจากทะเบียน เนื่องจากมิได้ทำการค้าขายหรือประ...

 • เพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีThanuLaw.JPG
  คดียื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเลิกบริษัท พร้อมตั้งผู้ชำระบัญชี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนใด จดทะเบียนเลิกบริษัทและเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนไปแล้ว ต่อมาพบว่ายัง...

 • รูปทนายคดีขอเลิกบริษัท.JPG
  คดีขอเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนโดยคำสั่งศาล #ทนายฟ้องเลิกบริษัทThanuLaw เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1237 ดังนี้ 1. ทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทำผิดในการ...

 • รูปทนายคดีตั้งถอนผู้ชำระบัญชี.JPG
  คดี ขอตั้ง – ถอนผู้ชำระบัญชี ผู้มีหน้าที่ชำระบัญชี 1. หุ้นส่วนผู้จัดการห้าง 2. กรรมการบริษัท ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง 1. ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดหจก. ...

 • รูปทนายคดีกู้ยืม.JPG
  คดีกู้ยืม - ค้ำประกัน กู้ยืมเงินคือ ผู้กู้ขอยืมเงินจำนวนหนึ่งจากผู้ให้กู้ และตกลงจะคืนเงิน การกู้ยืมเงินจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อส่งมอบเงินให้กับผู้กู้ และมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นห...

 • รูปทนายคดีเช่าซื้อรถยนต์.JPG
  คดีเช่าซื้อรถยนต์ หรือที่เรียกว่า "ลิสซิ่ง"ปัจจุบันมีการฟ้องคดีผู้เช่าซื้อรถยนต์กันเป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานฯ ขอสรุปประเด็นสำคัญ ผ่านการถาม - ตอบ ในแง่กฎหมาย ดังนี้ คำถาม 1.ผ่อนต่อไ...

 • รูปทนายคดีคนสาบสูญ.JPG
  คดีร้องให้เป็นบุคคลสาบสูญ คนสาบสูญคือ บุคคลที่ไปเสียจากภูมิลำเนา โดยไม่มีใครรู้แน่ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เป็นเวลา 5 ปี และในพฤติการณ์พิเศษ เช่น สงคราม ให้ลดเวลาคงเหลือ 2 ปี ผู้ม...

 • รูปทนายคดีซื้อขายสินค้า.JPG
  คดีผิดสัญญาซื้อขาย สินค้า หลักกฎหมายเบื้องต้นที่ผู้ซื้อและผู้ขายควรเข้าใจเพื่อไม่ให้ถูกคู่ค้าเอารัดเอาเปรียบ สัญญาซื้อขาย คือ สัญญาต่างตอบแทนชนิดหนึ่งมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ กา...

 • รูปทนายคดีขอพิจารณาคดีใหม่.JPG
  คดีจำเลยขอพิจารณาคดีใหม่ คือ กรณีศาลพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี โดยขาดนัดพิจารณา (ไม่ได้ไปศาล) แล้วต่อมาจำเลยมาทราบ ภายหลังจากตัดสินคดีแล้ว สิทธิขอให้พิจารณาคดีใหม่ โดยทำเป็นคำร้องยื่นต...

 • รูปทนายคดีแบ่งกรรมสิทธิ์รวม.PNG
  คดีแบ่งกรรมสิทธิ์รวม กรณีที่ทรัพย์สินมีชื่อเจ้าของหลายคน หากจะทำนิติกรรมต้องอาศัยความยินยอมจากเจ้าของทุกคนเสมอ หากไม่สามารถตกลงหรือยินยอม เจ้าของคนใดคนหนึ่งต้องยื่นฟ้องต่อศาลขอแบ่...

 • รูปทนายคดีฟ้องขับไล่.JPG
  คดีขับไล่ ฟ้องขับไล่ อาศัยเหตุตามกฎหมาย ได้ดังนี้ 1. เช่า หากหมดสัญญาเช่าแล้ว สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่า ผู้เช่าตายสัญญาเช่าก็ระงับ 2. เช่าช่วง โดยชอบนั้น ผู้ให้เช่าเด...

 • ทนายคดีขับไล่ลูกหนี้ขายทอดตลาด.JPG
  คดีขับไล่จำเลย ลูกหนี้ และบริวาร กรณีซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด สำนักงานบังคับคดี ปัญหาที่พบบ่อยที่ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดหรือประมูลสู้ราคา จากสำนักงานบังคับคดี แต่กลับพบว่าย...

 • รูปทนายคดีทางจำเป็นที่ดินตาบอด.JPG
  คดีขอเปิดทางจำเป็น ที่ดินตาบอด ที่ดินตาบอด ถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบอยู่จนไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะ หรือออกได้ลำบากมาก เพราะต้องข้ามสระ บึง ทะเล หรือที่สูงชัน กฎหมายบัญญัติให้เจ้า...

 • รูปทนายคดีทางภาระจำยอม.JPG
  คดีทางภาระจำยอม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387 อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภาระจำยอม อันเป็นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นกา...

 • รูปทนายคดีจะซื้อจะขายที่ดิน.JPG
  คดีผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน สัญญาจะซื้อจะขาย หมายถึง สัญญาซื้อขายประเภทหนึ่ง ซึ่งคู่สัญญาได้ทำสัญญาไว้ต่อกันฉบับหนึ่ง ว่าจะไปทำสัญญาซื้อขายให้สำเร็จตลอดไป โดยทำตามแบบที่กฎหมายกำห...

 • รูปทนายคดีจำนอง.JPG
  คดีจำนอง ที่ดิน บ้าน อาคาร ห้องชุด เรือ เครื่องจักร จำนองคือ การที่ "ผู้จำนอง" เอาทรัพย์สินของตนตราไว้แก่ "ผู้รับจำนอง" เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพน...

 • รูปทนายคดีขายฝาก.JPG
  คดีขายฝาก ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง คอนโด ฯ สัญญาขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปเป็นของผู้ซื้อฝากทันที แต่มีข้อตกลงกันว่าผู้ขายฝากอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ภ...

 • รูปทนายคดีนายหน้าขายที่.JPG
  คดีนายหน้า นายหน้า คือ สัญญาที่บุคคลผู้หนึ่งตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก่นายหน้า เพื่อที่ชี้ช่องให้ได้เข้าทำสัญญา หรือจัดการให้ได้ทำสัญญากัน และบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าบำเหน็จ ก็ต่อ...

 • รูปทนายคดีผิดสัญญาหนังสือรับสภาพหนี้.JPG
  คดีผิดสัญญารับสภาพหนี้ รับสภาพหนี้คือ การที่ลูกหนี้ยอมรับว่าตนเป็นหนี้ต่อเจ้าหนี้ ซึ่งมูลหนี้มีอยู่จริง และสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย โดยจะมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตาม ป.พ.พ.มาตรา...

 • คดีเพิกถอนการฉ้อฉล ในกรณีที่ลูกหนี้รู้ตัวว่าเป็นหนี้ จะถูกเจ้าหนี้ติดตามยึดทรัพย์สิน จึงได้โยกย้ายทรัพย์โดนการโอนให้บุคคลอื่น เมื่อทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย ที่จะบังคับคดี เ...

 • การแปลงใหม่หนี้ หลักเกณฑ์ 1 มีหนี้เดิมที่คู่สัญญา ประสงค์จะให้ระงับไปอยู่ก่อน : แล้วบังคับบังคับกันตามหนี้ใหม่ ฉะนั้น หากไม่มีหนี้เดิม ก็จะแปลงหนี้ใหม่ไม่ได้ 2 ทำสัญญาแปลงหนี้เดิมเ...

 • รูปทนายคดีครอบครองปรปักษ์ที่ดิน.PNG
  คดีครอบครองปรปักษ์ ที่ดิน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้ โดยความสงบ และโดยเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครอง...

 • รูปทนายคดีก่อสร้าง.PNG
  คดีก่อสร้างบ้าน การจ้างก่อสร้างบ้าน ถือเป็นสัญญาจ้างทำงานชนิดหนึ่ง ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ ก่อสร้างผิดแบบ ผู้รับเหมาทิ้งงาน หรือแม้เจ้าของบ้านไม่ยอมจ่ายค่าจ้าง ปัญหาทางกฎหมายที่สำค...

 • สัญญาแฟ็กเตอริงFactoring ตามกฎหมาย ถือเป็นสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ประเภทหนึ่งโดยผู้ประกอบการ ที่เรียกว่า แฟ็คเตอร์ Factor จะรับซื้อสิทธิเรียกร้องค่าสินค้าหรือค่าบริการ จากเจ้าหนี้ ...

 • อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

 • -เนื้อหาอยู่ระหว่างการปรับปรุง- คดีทางการแพทย์ ถือ เป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งทางโรงพยาบาลมีหน้าที่ในการพิสูจน์ การร้องเรียน โรงพยาบาล > กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แพทย์ > แพทยสภา ...

 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1115/2563 ผู้ตายเป็นโรคเบาหวานมาก่อน ทั้งเคยเข้ารับการรักษาโรคนี้ที่โรงพยาบาลมาแล้วหลายครั้ง แต่ปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพตนเองไว้ โดยโจทก์อ้างว่าไม่ใช่โร...

 • รูปทนายคดีรถชน.PNG
  คดีรถชน ละเมิด เรียกค่าเสียหาย กรณีไม่ถึงตาย สิทธิเรียกร้องได้ ป.พ.พ. มาตรา 444 1. ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ากายภาพบำบัด ค่าศัลกรรมตกแต่งใบหน้า ข้อสังเกตุ แ...

 • รูปทนายคดีค้าแข้งกับห้างฯ.JPG
  คดีฟ้องหุ้นส่วนค้าแข่งกับห้างฯ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เป็นหุ้นส่วนจะประกอบกิจการค้าแข่งกับห้างไม่ได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1038 1066 1090 เพร...

 • คดีแพ่ง ผิดสัญญาตั๋วเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 900บุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินย่อมจะต้องรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้น ถ้าลงเพียงแต่เครื่องหมายอย่...

 • -อยู่ในระหว่างปรับปรุงเนื้อหา-
#1 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.20.xxx]
เมื่อ: 2021-07-03 02:35:30
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 107,500