คดีแพ่ง / Civil case

คดีแพ่ง คือ คดีที่ฟ้อง เพื่อเรียกร้องเงินหรือทรัพย์สิน ที่ผิดสัญญาหรือโต้แย้งสิทธิกัน 

ตัวอย่าง เช่น

» คดีกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน จำนำ จำนอง

» คดีผิดสัญญาก่อสร้าง

» คดีเช่าทรัพย์

» คดีตั๋วเงิน

» คดีสินเชื่อ บัตรเครดิต

» คดีซื้อขายที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม

» คดีมรดก

» คดีที่ดิน 

 

การฟ้องร้องคดีแพ่ง ต้องมีการจ้างทนายความ ต้องมีการเสียค่าขึ้นศาล ค่าส่งหมายเรียกให้ฝ่ายตรงข้าม และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งค่าธรรมเนียมต่างๆ จะมีการรวบรวมไว้ และเมื่อชนะคดีแล้ว ศาลจะพิพากษาให้จำเลยใช้เงินค่าธรรมเนียมต่างๆแทนโจทก์ และเมื่อชนะคดีโจทก์ก็ต้องนำยึดทรัพย์สินของจำเลย (ถ้ามี) เพื่อนำออกขายทอดตลาด และนำเงินที่ได้มาชำระหนี้คืนให้แก่โจทก์

 

ค่าขึ้นศาล

คดีที่มีทุนทรัพย์

โจทก์ต้องเสียอัตราร้อยละ 2 ของจำนวนทุนทรัพย์ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งทุนทรัพย์ 10 ล้านบาท

สำหรับทุนทรัพย์พิพาทเกิน 50 ล้านบาท ส่วนที่เกินเสียอัตราร้อยละ 0.1

 

คดีมโนสาเร่ ทุนทรัพย์พิพาทไม่เกิน 300,000 บาท เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท อยู่เขตอำนาจศาลแขวง

 

คดีไม่มีทุนทรัพย์ คือ ผู้ร้องต้องเสียเรื่องละ 200 บาท

 

อุทธรณ์หรือฎีกาคำสั่งศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 227 หรือ 228 เสียค่าขึ้นศาลเรื่องละ 200 บาท

ค่าขึ้นศาลในอนาคต เกี่ยวกับค่าเช่า ดอกเบี้ย ค่าเสียหาย เป็นต้น จำนวน 100 บาท

 

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายฟรี บริการทุกวัน ตลอด 24 ชม.


 • คดีขอตั้งผู้จัดการมรดก Thanulegal.jpg
  มรดก คือ ทรัพย์สินทุกชนิด รวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆของผู้ตาย ซึ่งมีอยู่ก่อนหรือในขณะที่ถึงแก่ความตาย เว้นแต่ว่าโดยสภาพแล้วเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ ตัวอย่าง กองมรด...

 • ทนายคดีบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลThanulaw.jpg
  บัตรเครดิต Credit Cardคือบริการสินเชื่อ ซึ่งเป็นเงินที่ธนาคารได้ออกทดรองจ่ายไปก่อนแล้วเรียกเก็บเงินในภายหลัง โดยเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมรายปีจากสมาชิก ปัจจุบันมีการฟ้องร้...

 • condocasethanulaw.jpg
  คดีคอนโดมิเนียม ผิดสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ความหมายของเงินตามสัญญา 1เงินจอง คือ เงินที่จ่ายให้ก่อนวันทำสัญญา เพื่อเป็นประกันว่าผู้จะซื้อจะมาทำสัญญาจะซื้อจะขายกับผู้จะขาย 2เงินทำสัญ...

 • sellbuyhousecasethanulaw.JPG
  คดีผิดสัญญาจะซื้อจะขายบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ ที่อยู่อาศัยเป็นที่สำคัญสำหรับคนเรา ปัจจุบันจึงมีการนำเสนอขายบ้านจัดสรร ทั้ง บ้านเดียว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ กันเป็นจำนวนมาก และย่อมมี...

 • ทนายคดีฟ้องเรียกค่าส่วนกลางนิติบุคคลอาคารชุดคอนโดฯ.jpg
  คดีฟ้องเรียกค่าส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุด คอนโดมิเนียม ทรัพย์ส่วนกลางหมายถึง ส่วนของอาคารชุดที่มิใช่ห้องชุด ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด และที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่...

 • คดีค่าส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรThanulegal.jpg
  นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ก่อตั้งขึ้นโดยผู้ซื้อหรือผู้อยู่อาศัยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งโครงการ มีมติจัดตั้งแล้วได้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจากนั้นนิติบุคคล...

 • คดีพินัยกรรม Thanulegal.jpg
  พินัยกรรมคือ การแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สิน หรือเรื่องต่างๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตายแล้ว การทำพินัยกรรมเป็นเรื่องที่เจ้ามรดกประสงค์จะยกทรัพย์สินข...

 • ทนายคดีฟ้องแบ่งทรัพย์มรดกThanuLaw.jpg
  คดีแบ่งทรัพย์มรดก ลำดับชั้นของทายาทโดยธรรม (สายเลือด) ตาม ป.พ.พ. 1629 1 ผู้สืบสันดาน ลูก หลาน เหลน โหลน รวมทั้งบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรอง และบุตรบุญธรรม 2 บิดามารดา 3 พี่น้องร่ว...

 • DBDTLG2.jpg
  ยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้กลับจดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทคืนสู่ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่ถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน เนื่องจากมิได้ทำการค้าหรือประกอบกิจการ และไม่ได...

 • ทนายคดีฟ้องขอเลิกบริษัทThanulegal.jpg
  คดี ขอเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนโดยคำสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1237 ดังนี้ 1 ทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท 2 บริษัทไม...

 • ทนายคดีฟ้องขอตั้งถอนผู้ชำระบัญชีThanuLaw.jpg
  คดี ขอตั้ง – ถอนผู้ชำระบัญชี ผู้มีหน้าที่ชำระบัญชี 1 หุ้นส่วนผู้จัดการห้าง 2 กรรมการบริษัท ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง 1 ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดหจก. ผู้ถือหุ้...

 • ทนายคดีกู้ยืมเงินThanuLaw.jpg
  กู้ยืม - ค้ำประกัน กู้ยืมเงินคือ สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง ซึ่ง“ผู้กู้” ได้ขอยืมเงินจำนวนหนึ่งจาก“ผู้ให้กู้” และผู้กู้ตกลงจะคืนเงิน การกู้ยืมเงินจะมีผลสมบูรณ์ เ...

 • ไฟแนนซ์ยึดรถ.jpg
  คดีเช่าซื้อรถยนต์ หรือที่เรียกว่า "ลิสซิ่ง"ในปัจจุบัน มีการฟ้องคดีผู้เช่าซื้อรถยนต์ กันเป็นจำนวนมาก สำนักงานฯ ขอสรุปประเด็นสำคัญ ผ่านการถาม-ตอบในแง่กฎหมาย ดังนี้ คำถาม 1ผ่อนต่อไม่ไ...

 • ทนายคดีร้องคนสาปสูญThanuLaw.jpg
  คนสาบสูญคือ บุคคลที่ไปเสียจากภูมิลำเนา โดยไม่มีใครรู้แน่ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เป็นเวลา 5 ปี และในพฤติการณ์พิเศษ เช่น สงคราม ให้ลดเวลาคงเหลือ 2 ปี ผู้มีสิทธิร้องขอ 1 ผู้มีส่วนได...

 • ทนายคดีฟ้องผิดสัญญาซื้อขายสินค้าThanuLaw.jpg
  คดีผิดสัญญาซื้อขายสินค้า ในโลกปัจจุบันล้วนมีการค้าขายสินค้ากันเป็นจำนวน เพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายควรเข้าใจหลักกฎหมายเบื้องต้น สัญญาซื้อขาย คือ สัญญาต่าง...

 • ทนายคดีร้องขอพิจารณาคดีใหม่ThanuLaw.jpg
  การขอพิจารณาคดีใหม่ คือ กรณีศาลพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี โดยขาดนัดพิจารณา(ไม่ได้ไปศาล) แล้วต่อมาจำเลยมาศาล ภายหลังจากตัดสินคดีแล้ว สิทธิขอให้พิจารณาคดีใหม่ โดยทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาลชั...

 • ทนายคดีฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์รวมThanuLaw.jpg
  คดีแบ่งกรรมสิทธิ์รวม กรณีที่ทรัพย์สินมีชื่อเจ้าของหลายคน หากจะทำนิติกรรม ต้องอาศัยความยินยอมจากเจ้าของทุกคนเสมอ หากไม่สามารถตกลงหรือยินยอม เจ้าของคนใดคนหนึ่งต้องยื่นฟ้องต่อศาลขอแ...

 • ทนายคดีฟ้องขับไล่ThanuLaw.jpg
  ฟ้องขับไล่ อาศัยเหตุตามกฎหมาย ดังนี้ 1 เช่า หากหมดสัญญาเช่าแล้ว สิทธิการเช่าเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้เช่า ผู้เช่าตายสัญญาเช่าก็ระงับ 2 เช่าช่วง โดยชอบนั้น ผู้ให้เช่าเดิมต้องยินยอม หร...

 • ทนายคดีขับไล่ขายทอดตลาดบังคับคดีThanuLaw.jpg
  การขับไล่จำเลย ลูกหนี้ พร้อมบริวาร ออกจากห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม ที่ดินเปล่า บ้าน กรณีซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด สำนักงานบังคับคดี ปัญหาที่พบเจอ กรณีผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตล...

 • ทนายคดีที่ตาบอดทางจำเป็นThanuLaw.jpg
  คดีเปิดทางจำเป็น / ที่ดินตาบอด ที่ดินตาบอด ถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบอยู่ จนไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะ หรือออกได้ลำบากมาก เพราะต้องข้ามสระ บึง ทะเลหรือที่สูงชัน กฎหมายบัญญัติให้เจ้า...

 • ทนายฟ้องคดีภาระจำยอมThanuLaw.jpg
  ภาระจำยอม บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387 อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภาระจำยอม อันเป็นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว...

 • ทนายคดีผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินThanuLaw.jpg
  คดีผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน สัญญาจะซื้อจะขาย หมายถึง สัญญาซื้อขายประเภทหนึ่ง ซึ่งคู่สัญญาได้ทำสัญญาไว้ต่อกันฉบับหนึ่ง ว่าจะไปทำสัญญาซื้อขายให้สำเร็จตลอดไป โดยทำตามแบบที่กฎหมายกำห...

 • ตัวอย่างฟอร์มหนังสือสัญญาจำนอง.jpg
  คดีจำนอง จำนองคือ การที่ "ผู้จำนอง" เอาทรัพย์สินของตนตราไว้แก่ "ผู้รับจำนอง" เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนอง ทรัพย์ที่นิยมจำนองคือ ...

 • สัญญาขายฝากthanulegal.jpg
  คดีขายฝาก ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง คอนโดมิเนียม สัญญาขายฝาก คือ สัญญาอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปเป็นของผู้ซื้อฝากทันที แต่มีข้อตกลงว่าผู้ขายฝากอาจไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ภ...

 • คดีนายหน้าthanulegal.jpg
  คดี นายหน้า ปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ช่วยสร้างรายได้ที่ดีให้กับคนในวงการ นายหน้าถือเป็นอาชีพหนึ่งที่อยู่คู่กับธุรกิจนี้ นายหน้า คือ สัญญาที่บุคคลผู้หนึ่งตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก...

 • คดีรับสภาพหนี้thanulegal.jpg
  ประเด็น : หนังสือรับสภาพหนี้ บุคคลทั่วไป ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 434/2523 หนังสือรับสภาพหนี้มิได้ปิดอากรแสตมป์ใช้เป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่แม้จำเลยมิได้ให้การไว้ ศ...

 • ประเด็น : ฟ้องเพิกถอนผู้รับจำนองไว้โดยสุจริต และเสียค่าตอบแทน ด้วยไม่ได้ คำพิพากษาฎีกาที่ 10243/2556 จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 สมคบกันจดทะเบียนโอนขายและให้ที่ดินพิพาททั้งแปลงโดยไม่...
Visitors: 32,444