คดีแพ่ง / Civil case

คดีแพ่ง คือ คดีที่ฟ้อง เพื่อเรียกร้องเงินหรือทรัพย์สิน ที่ผิดสัญญาหรือโต้แย้งสิทธิกัน

ตัวอย่างเช่น

» คดีกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน จำนำ จำนอง

» คดีผิดสัญญาก่อสร้าง

» คดีเช่าทรัพย์

» คดีตั๋วเงิน เช็ค

» คดีสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต

» คดีซื้อขายที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม

» คดีมรดก แบ่งทรัพย์มรดก

» คดีที่ดิน ภาระจำยอม ทางจำเป็น

 

การฟ้องร้องคดีแพ่ง : ต้องเสียค่าขึ้นศาล ค่าส่งหมายเรียก และอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนดไว้ ซึ่งค่าธรรมเนียมต่างๆ จะมีการรวบรวมเอาไว้ เมื่อชนะคดีแล้ว ศาลจะพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินค่าธรรมเนียมต่างๆแทนโจทก์ โดยโจทก์ก็ต้องนำยึดทรัพย์สินของจำเลย เพื่อนำออกขายทอดตลาด และนำเงินที่ได้มาชำระหนี้คืนให้แก่ตน

 

**ค่าขึ้นศาล

คดีที่มีทุนทรัพย์เกิน 300,000 บาท : เสียในอัตราร้อยละ 2 ของจำนวนทุนทรัพย์ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งทุนทรัพย์ 10 ล้านบาท

   ส่วนที่เกิน 50,000,000 บาทขึ้นไป คิดอัตราร้อยละ 0.1

คดีมโนสาเร่ ทุนทรัพย์พิพาทไม่เกิน 300,000 บาท เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท อยู่ในเขตอำนาจศาลแขวง

คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ (คดีทั่วไปรวมทั้งคดีไม่มีข้อพิพาท) หรือคดีไม่มีทุนทรัพย์ : เสียค่าขึ้นศาลคดีละ 200 บาท

คดีมีทั้งทุนทรัพย์และไม่มีทุนทรัพย์รวมกันอยู่ : คิดแบบมีทุนทรัพย์แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท

ค่าขึ้นศาลในอนาคต อาธิเช่น ค่าเช่า ดอกเบี้ย ค่าเสียหาย เงินเดือน เงินปี เรียกเก็บอีก 100 บาท

คำฟ้องขอให้บังคับจำนองหรือบังคับเอาทรัพย์สินจำนองหลุด : ทุนทรัพย์ไม่เกิน 50,000,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนหนี้ที่เรียกร้องแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

อุทธรณ์หรือฎีกาคำสั่งศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 227 หรือ 228 เสียค่าขึ้นศาลเรื่องละ 200 บาท

หมายเหตุ คำนวณแล้วมีเศษไม่ถึงหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง

 

รับว่าความทั่วประเทศ

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมาย

ติดต่อทนายธนู โทร 083 4248098

LINE ID : @kbv6958j

เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00 - 20.00 น.

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

   

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

 • รูปทนายคดีขอตั้งผู้จัดการมรดก.JPG
  คดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก #ทนายคดีตั้งผู้จัดการมรดกThanuLaw มรดก คือ ทรัพย์สินทุกชนิด รวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ของผู้ตาย ซึ่งมีอยู่ก่อนหรือในขณะที่ถึงแก่ความตาย เว้น...

 • รูปทนายคดีบัตรเครดิต.PNG
  คดีบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินสด วงเงิน O/D #ทนายคดีบัตรเครดิตThanuLaw บัตรเครดิต Credit Cardคือบริการสินเชื่อ ซึ่งเป็นเงินที่ธนาคารได้ออกทดรองจ่ายไปก่อนแล้วเรียกเก็บ...

 • รูปทนายคดีคอนโด.JPG
  คดีคอนโดมิเนียม ผิดสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด #ทนายคดีคอนโดThanuLaw สัญญาจะซื้อจะขาย คือ หลักฐานที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ว่าจะไปทำการจดทะเบียนซื้อขายให้ถูกต้องตามแบบในวันข้างหน้า ความหมาย...

 • รูปทนายคดีซื้อหมู่บ้านจัดสรร.JPG
  คดีผิดสัญญาจะซื้อจะขายบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ #ทนายคดีซื้อขายบ้านThanuLaw ความหมายของเงินในสัญญา 1. เงินจองคือ เงินที่จ่ายให้ก่อนวันทำสัญญา เพื่อเป็นประกันว่าผู้จะซื้อจะมาทำสัญญาจะซ...

 • รูปทนายคดีค่าส่วนกลางคอนโด.JPG
  คดีฟ้องเรียกค่าส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุด คอนโดฯ #ทนายคดีอาคารชุดThanuLaw เจ้าของร่วมในห้องชุด มีหน้าที่จะต้องร่วมกันออกค่าภาษีอากรและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง โดยท...

 • รูปทนายคดีค่าส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรร.JPG
  คดีฟ้องเรียกค่าส่วนกลางฯ หมู่บ้าน #ทนายคดีหมู่บ้านจัดสรรThanuLaw นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ก่อตั้งขึ้นโดย :ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งโครงการ มีมติจัดตั้งแล้วได้ด...

 • รูปทนายคดีพินัยกรรม.JPG
  บริการจัดทำร่างพินัยกรรม แบบธรรมดา #ทนายทำพินัยกรรมThanuLaw "ผู้รับพินัยกรรม มีสิทธิดีกว่าทายาทโดยธรรม..." "สิทธิในทรัพย์มรดก เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทำพินัยกรรม ที่จะยก ต...

 • รูปทนายคดีฟ้องแบ่งทรัพย์มรดก.JPG
  คดีแบ่งทรัพย์มรดก#ทนายคดีแบ่งทรัพย์มรดกThanuLaw มรดก คือ ทรัพย์สินสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ซึ่งผู้ตายมีอยู่ก่อนหรือในขณะที่ถึงแก่ความตาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1599 ว.1 และ 1600 ...

 • รูปทนายคดีบริษัทร้างThanuLaw.JPG
  คดียื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้กลับจดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท คืนสู่ทะเบียน #ทนายคดีบริษัทร้างThanuLaw บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนใด ที่ถูกนายทะเบียนมีคำสั่งขีดชื่อออกจากทะเบียน เนื่อ...

 • เพิกถอนการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีThanuLaw.JPG
  คดียื่นคำร้องต่อศาล เพื่อขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเลิกบริษัท พร้อมตั้งผู้ชำระบัญชี #ทนายคดีฟ้องเพิกถอนการเสร็จการชำระบัญชีThanuLaw บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนใด จดทะเบียนเลิกบริษัทและเส...

 • รูปทนายคดีขอเลิกบริษัท.JPG
  คดีขอเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนโดยคำสั่งศาล #ทนายฟ้องเลิกบริษัทThanuLaw เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1237 ดังนี้ 1. ทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทำผิดในการ...

 • รูปทนายคดีตั้งถอนผู้ชำระบัญชี.JPG
  คดีขอตั้ง – ถอนผู้ชำระบัญชี #ทนายคดีขอตั้งผู้ชำระบัญชีThanuLaw ผู้มีหน้าที่ชำระบัญชี 1. หุ้นส่วนผู้จัดการห้าง 2. กรรมการบริษัท ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง 1. ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ...

 • รูปทนายคดีกู้ยืม.JPG
  คดีกู้ยืม - ค้ำประกัน #ทนายคดีกู้ยืมThanuLaw กู้ยืมเงินคือ ผู้กู้ขอยืมเงินจำนวนหนึ่งจากผู้ให้กู้ และตกลงจะคืนเงิน การกู้ยืมเงินจะมีผลสมบูรณ์เมื่อส่งมอบเงินให้กับผู้กู้ และมีหลักฐาน...

 • รูปทนายคดีเช่าซื้อรถยนต์.JPG
  คดีเช่าซื้อรถยนต์ หรือที่เรียกว่า "ลิสซิ่ง"ปัจจุบันมีการฟ้องคดีผู้เช่าซื้อรถยนต์กันเป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานฯ ขอสรุปประเด็นสำคัญ ผ่านการถาม - ตอบ ในแง่กฎหมาย ดังนี้ #ทนายคดีเช่าซื้อ...

 • รูปทนายคดีคนสาบสูญ.JPG
  คดีร้องให้เป็นบุคคลสาบสูญ #ทนายคดีบุคคลสาบสูญThanuLaw คนสาบสูญคือ บุคคลที่ไปเสียจากภูมิลำเนา โดยไม่มีใครรู้แน่ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เป็นเวลา 5 ปี และในพฤติการณ์พิเศษ เช่น สงคราม...

 • รูปทนายคดีซื้อขายสินค้า.JPG
  คดีผิดสัญญาซื้อขายสินค้า #ทนายคดีผิดสัญญาซื้อขายสินค้าThanuLaw หลักกฎหมายเบื้องต้นที่ผู้ซื้อและผู้ขายควรเข้าใจเพื่อไม่ให้ถูกคู่ค้าเอารัดเอาเปรียบ สัญญาซื้อขาย คือ สัญญาต่างตอบแทนช...

 • รูปทนายคดีขอพิจารณาคดีใหม่.JPG
  คดีจำเลยขอพิจารณาคดีใหม่ #ทนายคดีขอพิจารณาคดีใหม่ThanuLaw คือ กรณีศาลพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี โดยขาดนัดพิจารณา (ไม่ได้ไปศาล) แล้วต่อมาจำเลยมาทราบ ภายหลังจากตัดสินคดีแล้ว สิทธิขอให้พิ...

 • รูปทนายคดีแบ่งกรรมสิทธิ์รวม.PNG
  คดีแบ่งกรรมสิทธิ์รวม #ทนายคดีฟ้องแบ่งกรรมสิทธิ์รวมThanuLaw กรณีที่ทรัพย์สินมีชื่อเจ้าของหลายคน หากจะทำนิติกรรมต้องอาศัยความยินยอมจากเจ้าของทุกคนเสมอ หากไม่สามารถตกลงหรือยินยอม เจ้...

 • รูปทนายคดีฟ้องขับไล่.JPG
  คดีขับไล่ #ทนายคดีฟ้องขับไล่ThanuLaw ฟ้องขับไล่ถือว่าเป็นคดีที่มีคำขอปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ อาศัยเหตุตามกฎหมาย ได้ดังนี้ 1. เช่า หากหมดสัญญาเช่าแล้ว สิทธิการเ...

 • ทนายคดีขับไล่ลูกหนี้ขายทอดตลาด.JPG
  คดีขับไล่จำเลย ลูกหนี้ และบริวาร กรณีซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด สำนักงานบังคับคดี #ทนายคดีขับไล่ThanuLaw ปัญหาที่พบบ่อยที่ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดหรือประมูลสู้ราคา จากสำนักงาน...

 • ทนายคดีทางจำเป็นที่ดินตาบอดThanuLaw.JPG
  คดีขอเปิดทางจำเป็น ที่ดินตาบอด #ทนายคดีเปิดทางตาบอดThanuLaw ที่ดินตาบอด ถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบอยู่จนไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะ หรือออกได้ลำบากมาก เพราะต้องข้ามสระ บึง ทะเล หรือท...

 • รูปทนายคดีทางภาระจำยอม.JPG
  คดีทางภาระจำยอม #ทนายคดีทางภาระจำยอมThanuLaw ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1387 อสังหาริมทรัพย์อาจต้องตกอยู่ในภาระจำยอม อันเป็นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทร...

 • รูปทนายคดีครอบครองปรปักษ์ที่ดิน.PNG
  คดีครอบครองปรปักษ์ ที่ดิน #ทนายคดีที่ดินครอบครองปรปักษ์ThanuLaw ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้ โดยความสงบ และโดยเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้...

 • -อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา- การยื่นคำร้องขอรังสัดที่ดิน ได้ 3 กรณี 1. แบ่งแยก 2. รวม 3. สอบเขต

 • รูปทนายคดีจะซื้อจะขายที่ดิน.JPG
  คดีผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน #ทนายคดีซื้อขายที่ดินThanuLaw สัญญาจะซื้อจะขาย หมายถึง สัญญาซื้อขายประเภทหนึ่ง ซึ่งคู่สัญญาได้ทำสัญญาไว้ต่อกันฉบับหนึ่ง ว่าจะไปทำสัญญาซื้อขายให้สำเร็จ...

 • รูปทนายคดีจำนอง.JPG
  คดีจำนอง ที่ดิน บ้าน อาคาร ห้องชุด เรือ เครื่องจักร #ทนายคดีจำนองThanuLaw จำนองคือ การที่ "ผู้จำนอง" เอาทรัพย์สินของตนตราไว้แก่ "ผู้รับจำนอง" เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยทำเป็นหน...

 • รูปทนายคดีขายฝาก.JPG
  คดีขายฝาก ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง คอนโด ฯ#ทนายคดีขายฝากThanuLaw สัญญาขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปเป็นของผู้ซื้อฝากทันที แต่มีข้อตกลงกันว...

 • รูปทนายคดีนายหน้าขายที่.JPG
  คดีนายหน้า #ทนายคดีนายหน้าThanuLaw นายหน้า คือ สัญญาที่บุคคลผู้หนึ่งตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก่นายหน้า เพื่อที่ชี้ช่องให้ได้เข้าทำสัญญา หรือจัดการให้ได้ทำสัญญากัน และบุคคลนั้นจะต้องรับผ...

 • รูปทนายคดีผิดสัญญาหนังสือรับสภาพหนี้.JPG
  คดีผิดสัญญารับสภาพหนี้ #ทนายคดีรับสภาพหนี้ThanuLaw รับสภาพหนี้คือ การที่ลูกหนี้ยอมรับว่าตนเป็นหนี้ต่อเจ้าหนี้ ซึ่งมูลหนี้มีอยู่จริง และสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย โดยจะมีผลทำให้อายุคว...

 • คดีเพิกถอนการฉ้อฉล #ทนายคดีฟ้องเพิกถอนนิติกรรมลูกหนี้ThanuLaw ในกรณีที่ลูกหนี้รู้ตัวว่าเป็นหนี้ จะถูกเจ้าหนี้ติดตามยึดทรัพย์สิน จึงได้โยกย้ายทรัพย์โดนการโอนให้บุคคลอื่น เมื่อทำให...

 • ทนายคดีเพิกถอนนิติกรรมโอนที่ดินThanuLaw.JPG
  คดีฟ้องเพิกถอนนิติกรรม ที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย #ทนายฟ้องเพิกถอนนิติกรรมThanuLaw คือ เป็นนิติกรรมที่ไม่สมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น นิติกรรมของผู้เยาว์ที่ไม่ได้ขออนุญาตศาล นิติกรรมของผู้ไร้ความส...

 • การแปลงใหม่หนี้ หลักเกณฑ์ 1 มีหนี้เดิมที่คู่สัญญา ประสงค์จะให้ระงับไปอยู่ก่อน : แล้วบังคับบังคับกันตามหนี้ใหม่ ฉะนั้น หากไม่มีหนี้เดิม ก็จะแปลงหนี้ใหม่ไม่ได้ 2 ทำสัญญาแปลงหนี้เดิมเ...

 • รูปทนายคดีก่อสร้าง.PNG
  คดีก่อสร้างบ้าน #ทนายคดีก่อสร้างThanuLaw การจ้างก่อสร้างบ้าน ถือเป็นสัญญาจ้างทำของชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่สัญญาไม่มีแบบ หมายความว่า ไม่ต้องทำหนังสือสัญญาว่าจ้างก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกั...

 • ทนายคดีแฟ็กเตอริงFactoringThanuLaw.JPG
  สัญญาแฟ็กเตอริงFactoring #ทนายคดีแฟ็กเตอริ่งThanuLaw ตามกฎหมาย ถือเป็นสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง ประเภทหนึ่งโดยผู้ประกอบการ ที่เรียกว่า แฟ็คเตอร์ Factor จะรับซื้อสิทธิเรียกร้องค่าสินค...

 • -เนื้อหาอยู่ระหว่างการปรับปรุง- คดีทางการแพทย์ ถือ เป็นคดีผู้บริโภค ซึ่งทางโรงพยาบาลมีหน้าที่ในการพิสูจน์ การร้องเรียน โรงพยาบาล > กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แพทย์ > แพทยสภา ...

 • คดีประกันชีวิต #ทนายคดีประกันชีวิตThanuLaw คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1115/2563 ผู้ตายเป็นโรคเบาหวานมาก่อน ทั้งเคยเข้ารับการรักษาโรคนี้ที่โรงพยาบาลมาแล้วหลายครั้ง แต่ปกปิดข้อเท็จจริงเกี่...

 • ทนายคดีรถชนThanuLaw.JPG
  คดีรถชน ละเมิด เรียกค่าเสียหาย #ทนายคดีรถชนThanuLaw กรณีไม่ถึงตาย สิทธิเรียกร้องได้ ป.พ.พ. มาตรา 444 1. ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ากายภาพบำบัด ค่าศัลกรรมตกแต่...

 • รูปทนายคดีค้าแข้งกับห้างฯ.JPG
  คดีฟ้องหุ้นส่วนค้าแข่งกับห้างฯ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้เป็นหุ้นส่วนจะประกอบกิจการค้าแข่งกับห้างไม่ได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1038 1066 1090 เพร...

 • คดีแพ่ง ผิดสัญญาตั๋วเงิน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้อง มาตรา 900บุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินย่อมจะต้องรับผิดตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้น ถ้าลงเพียงแต่เครื่องหมายอย่...

 • ผิดสัญญาเช่าที่ บ้าน คอนโด โกดัง #ทนายคดีเช่าทรัพย์ThanuLaw การเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโด ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือสัญญาเช่า มิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้ โด...

 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 607/2539 กฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 18 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2536 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ระบุว่า "ไวยาวัจกร" หมายถึง คฤหัสถ์ผู้ได้รับแต่งต...

 • คดีฟ้องขอถอนคืนการให้เหตุเพราะผู้รับประพฤติเนรคุณ #ทนายคดีถอนให้การเหตุเนรคุณThanuLaw การให้ คือ สัญญาซึ่งผู้ให้โอนทรัพย์สินของตนให้โดยเสน่หาแก่ผู้รับ และผู้รับยอมรับเอาทรัพย์สินนั...

 • คดีที่ดิน #ทนายคดีที่ดินThanuLaw เขตอำนาจศาล คดีขึ้นศาล ตัวอย่างคำบังคับ LINK บทความคดีที่ดินของสำนักงานกฎหมายธนู ค่าบริการว่าความ คดีที่ดิน รูปแบบคดี ราคา(เริ่มต้น) ...
#1 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.20.xxx]
เมื่อ: 2021-07-03 02:35:30
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 213,004