คดีครอบครัว / Family case

คดีครอบครัว หมายถึง คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาล หรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ที่ว่าด้วยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ทั้งบรรพ บรรพ 1 และ บรรพ 6 บางมาตรา

 

ประกอบด้วยคดี

» ผิดสัญญาหมั้น เรียกค่าทดแทน เรียกคืนของหมั้น - สินสอด

» คู่สมรสขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้แยกกันอยู่ต่างหากเป็นการชั่วคราว

» ฟ้องบังคับตามสัญญาก่อนสมรส

» ร้องขอเปลี่ยนแปลงเพิกถอนข้อสัญญาในสัญญาก่อนสมรส

» ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในการจัดการสินสมรส

» ร้องขอให้ลงชื่อสามีหรือภริยาเป็นเจ้าของร่วมกันในสินสมรสจำพวกที่ระบุไว้ในเอกสารสำคัญ

» ร้องขออนุญาตจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์

» ฟ้องหย่าทั่วไป ในกรณีหย่าโดยความยินยอม เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงชีพ แบ่งสินสมรส อำนาจปกครองบุตร

» ฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน

» ร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร

» ร้องขอถอนจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร

» ฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย

» ฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร

» ฟ้องขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

» ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูในกรณีคู่สมรสฝ่ายหนึ่งวิกลวิกลจริตและขอถอดถอน - ตั้งผู้อนุบาล

» ถอนอำนาจปกครองบุตร

» ฟ้องเรียกบุตรคืน

» ขอให้ศาลสั่งเปลี่ยนผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง

» ร้องขอเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เพื่อตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี

» ฟ้องขออนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่ผู้เดียวหรือสั่งให้แยกสินสมรส

» ร้องขอตั้งผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์

» ฟ้องบังคับโอนทรัพย์สินให้บุตร

 

การพิจารณาและพิพากษาคดี

1 ในกรณีที่ผู้เยาว์มีประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว เมื่อศาลได้รับคำฟ้องหรือคำร้องใด ๆ ในคดีครอบครัว ศาลต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจ ฯ ที่ผู้เยาว์อยู่ในเขตอำนาจทราบก่อนตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว มาตรา 117 และฟังความเห็นของผู้อำนวยการสถานพินิจ ฯ ก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ตามมาตรา 118

2 คดีครอบครัวที่มีผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย องค์คณะจะประกอบด้วยผู้พิพากษาอย่างน้อย 2 คน และผู้พิพากษาสมทบอย่างน้อย 2 คน

3 กำหนดให้ศาลต้องตั้งผู้ประนีประนอมเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันก่อน จะทำการสืบพยานทันทีไม่ได้

 

ค่าขึ้นศาล คดีแพ่ง ศาลเยาวชนและครอบครัว

1 ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพ : ฟรี เพราะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าขึ้นศาลและค่าฤชาธรรมเนียม ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาว ฯ 2553 มาตรา 155

2 ฟ้องเรื่องอื่นรวมกับเรียค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพ : ให้คิดค่าขึ้นศาล เฉพาะเรื่องอื่น

3 คดีมีทุนทรัพย์ เช่น แบ่งสินสมรส เรียกค่าทดแทน : คิดในอัตรา 2% แต่ไม่เกิน 200,000

ทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000บาท ชำระ 1,000 บาท

ทุนทรัพย์เกิน 50 ล้าน คิดส่วนที่เกิน ในอัตรา 0.1%

4 คดีไม่มีทุนทรัพย์ เช่น ฟ้องหย่า ขอรับรองบุตร เพิกถอนอำนาจปกครอง ขอตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ ขอรับบุตรบุญธรรม ขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ สั่งให้เป็นคนไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถ : 200 บาท

5 ค่าขึ้นศาลในอนาคต : 100 บาท

6 ค่านำหมาย : ( ตามอัตรา)

7 ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ : 500 บาท

 

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายฟรี

รับว่าความทั่วประเทศ

เปิดบริการทุกวัน 7.00 - 18.00 น.

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

   

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

 • ทนายคดีรับรองบุตรthanulegal.jpg
  คดีจดทะเบียนรับรองบุตร by Thanu Law Office ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1546ถือว่า เด็กซึ่งเกิดจากหญิงที่มิได้จดทะเบียนสมรสกับชายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้หญิงแต่เพียงฝ่ายเ...

 • คดีฟ้องหย่าThanulegal.jpg
  คดีฟ้องหย่า By Thanu Law Office การสิ้นสุดการสมรส มี 3 ประการ 1 ตาย 2 ศาลพิพากษาให้เพิกถอน เนื่องจากการสมรสนั้น ตกเป็นโมฆียะ 3 หย่า ซึ่งทำได้2วิธี 3.1 โดยความยินยอมทั้งสองฝ่าย จดท...

 • ทนายคดีฟ้องชู้ThanuLaw.jpg
  คดีฟ้อง หญิงชู้ ชายชู้ เรียกค่าเสียหาย ค่าทดแทน การเป็นชู้ ถือว่าผิดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม และผิดต่อกฎหมาย คู่สมรสอีกฝ่ายมีสิทธิฟ้องบุคคลที่เป็นชู้กับสามีหรือภริยาของตน เพื่อเรีย...

 • ทนายคดีผู้ไร้ความสามารถThanuLaw.jpg
  คดี ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถคือ บุคคลวิกลจริต ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่ขาดความรู้สึกผิดชอบ ควบคุมส...

 • ทนายคดีร้องขอขายทรัพย์สินผู้ไร้ความสามารถThanuLaw.jpg
  คดีขายทรัพย์สินของผู้ไร้ความสามารถ บุคคลไร้ความสามารถ ไม่อาจแสดงเจตนาเพื่อทำนิติกรรมโดยลำพังได้ มิฉะนั้น นิติกรรมย่อมเป็นโมฆะ ตามกฎหมาย ผู้ไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลที่ศาลได้มีค...

 • ทนายคดีค่าเลี้ยงดูบุตรThanuLaw.jpg
  คดี ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ บิดามารดามีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรแม้ทั้งคู่จะหย่าขาดจากกันแล้ว ก็ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรสิ้นสุดลง ในการ...

 • คดีทนายฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรThanuLaw.jpg
  คดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ระหว่างสามีภริยา คู่สมรสสามารถยื่นคดีฟ้องเรียกร้องอีกฝ่ายได้ หากฝ่ายที่ควรได้รับอุปการะเลี้ยงดู ไม่ได้รับการอุปการะเลี้ยงหรือได้รับอุปการะเลี้ยงดู ไม...

 • ทนายฟ้องเพิกถอนอำนาจปกครองบุตรThanuLaw.jpg
  คดีอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ อำนาจปกครองผู้เยาว์ หลังจากสามีภริยาหย่าขาดจากกันแล้ว มีได้ 2 กรณี 1กรณีหย่าด้วยความยินยอมให้สามีภริยาทำความตกลงเป็นหนังสือท้ายทะเบียนหย่า ณ สำนักงานเขตห...

 • ทนายคดีขออนุญาตขายทรัพย์สินผู้เยาว์.jpg
  คดีจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ ทรัพย์สินของผู้เยาว์ หากยังไม่บรรลุนิติภาวะ คือ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือจดทะเบียนสมรสเมื่ออายุครบ 17 ปี ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมย่อมต้องได้รับความยินยอมขอ...

 • ทนายคดีฟ้องเรียกสินสอดของหมั้นคืนThanuLaw.jpg
  คดีสินสอด ของหมั้น ของหมั้น :กฎหมายไทย ไม่มีแบบแผน หรือขั้นตอนกำหนดอย่างชัดเจน จึงเป็นเพียงพิธีตามประเพณี แต่กฎหมายกำหนดไว้ดังนี้ 1 ชายและหญิง อายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ฝ่าฝืนเป็นโม...

 • ทนายร่างสัญญาหย่าThanuLaw.jpg
  สัญญาการหย่าโดยความยินยอม สามีภริยา หากประสงค์จะหย่า สามารถทำหนังสือยินยอมหย่า โดยกำหนดข้อตกลง ดังนี้ 1 การแบ่งทรัพย์สิน 2 การใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ 3 การจ่ายค่าอุปการะเลี้ยง...

 • ฟ้องโอนทรัพย์ให้ลูก.jpg
  คดีฟ้องสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอก กรณีสามีภริยาจดทะเบียนหย่า และตกลงยกทรัพย์สินสมรสให้ลูก ถือว่าข้อตกลงนั้นเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอก ตาม ป.พ.พ. มาตรา 375 หากมีฝ่...

 • ทนายร่างสัญญาก่อนสมรสThanuLaw.jpg
  คดีฟ้องบังคับตามสัญญา เปลี่ยนแปลงเพิกถอนข้อสัญญา บริการร่างสัญญาก่อนสมรส : คู่สมรสสามารถทำสัญญาในเรื่องทรัพย์สินไว้เป็นพิเศษก่อนสมรส ให้แตกต่างจากที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ : เป็นเรื่องท...

 • สัญญาระหว่างสมรส สัญญานี้ได้ชื่อว่า คู่สัญญามักตกอยู่ภายใต้อิทธิพลบางอย่าง ข้อกฎหมาย ในระหว่างจดทะเบียนสมรส สามีภริยาย่อมทำสัญญาให้สินส่วนตัวหรือส่วนของสินสมรสต่อกันได้เช่น สามีย...

 • ทนายคดีฟ้องเรียกบุตรคืนThanuLaw.jpg
  คดีฟ้องเรียกบุตรคืน เด็กที่เกิดจากหญิง ซึ่งมิได้มีการจดทะเบียนสมรสกับชาย กฎหมายให้ถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิง จึงต้องอยู่ในอำนาจปกครองของมารดาแต่เพียงผู้เดียว ถึงแม้ชายจ...

 • ทนายคดีฟ้องขอให้ลงชื่อในสินสมรสThanuLaw.jpg
  คดีฟ้องขอให้ลงชื่อเป็นเจ้าของร่วมกันในสินสมรส ตัวอย่าง รายการทรัพย์สิน 1 อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน ห้องชุด เป็นต้น 2 ใบหุ้น หรือหลักทรัพย์ต่างๆ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 3 สมุด...

 • ทนายคดีพ่อฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตรthanulaw.jpg
  คดีพ่อฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร ชาย ผู้เป็นสามีหรือเคยเป็นสามี มีสิทธิปฏิเสธไม่ยอมรับเด็กเป็นบุตรได้ ตามข้อสันนิษฐาน ดังนี้ 1 เด็กที่เกิดระหว่างสมรสหรือภายใน 310 วันนับแต่วันที่สมรสสิ...

 • ทนายคดีรับบุตรบุญธรรม.jpg
  การรับบุตรบุญธรรม หมายถึง การรับลูกของคนอื่นมาเลี้ยงดูเสมือนเป็นลูกของตัวเอง โดยต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ป.พ.พ. มาตรา 1598/27 อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4851/2538 การที่เจ้ามรดกทำห...

 • สำนักงานต่างประเทศthanulegal.jpg
  ขั้นตอนการฟ้องคดีจำเลย มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ 1 ค่าขึ้นศาล 200 บาท 2 ค่าส่งคำคู่ความ 5,000 บาท (วางไว้ก่อน เหลือคืน) ถ้าเป็นสหรัฐอเมริกา จ่ายเป็นดร๊าฟ 95 ดอลล่าร์ สั่งจ่ายในนา...

 • ใบสำคัญการหย่า thanu law.jpg
  คดีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกท้ายทะเบียนการหย่า โดยความยินยอม ปกติสามีภริยาที่จดทะเบียนหย่าด้วยความยินยอม โดยทำข้อตกลงเรื่องอำนาจปกครองบุตร และค่าอุปการะเลี้ยง ไว้ในบันทึกท้ายทะเบีย...
#1 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.251.xxx]
เมื่อ: 2019-06-01 19:25:58
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ
#2 โดย: ทรายธนู [IP: 184.22.54.xxx]
เมื่อ: 2020-03-06 19:49:51
ขออนุญาตสอบถามว่า อาชีพใดที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ
#3 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.54.xxx]
เมื่อ: 2020-03-06 19:51:55
โปรดตอบอธิบายในพื้นที่นี้ได้เลยค่ะ
#4 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.201.xxx]
เมื่อ: 2020-07-17 20:50:17
ตอบ #2 #3
ทุกอาชีพล้วนเหมาะสม ถ้ามีความรู้และความสามารถพร้อม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 72,374