คดีครอบครัว / Family case

คดีครอบครัว หมายถึง คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาล หรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ที่ว่าด้วยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ทั้งบรรพ บรรพ 1 และ บรรพ 6 บางมาตรา #ทนายคดีครอบครัวThanuLaw

 

ประกอบด้วยคดี

» ผิดสัญญาหมั้น เรียกค่าทดแทน เรียกคืนของหมั้น - สินสอด

» คู่สมรสขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้แยกกันอยู่ต่างหากเป็นการชั่วคราว

» ฟ้องบังคับตามสัญญาก่อนสมรส

» ร้องขอเปลี่ยนแปลงเพิกถอนข้อสัญญาในสัญญาก่อนสมรส

» ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในการจัดการสินสมรส

» ร้องขอให้ลงชื่อสามีหรือภริยาเป็นเจ้าของร่วมกันในสินสมรสจำพวกที่ระบุไว้ในเอกสารสำคัญ

» ร้องขออนุญาตจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์

» ฟ้องหย่าทั่วไป ในกรณีหย่าโดยความยินยอม เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงชีพ แบ่งสินสมรส อำนาจปกครองบุตร

» ฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน

» ร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร

» ร้องขอถอนจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร

» ฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย

» ฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร

» ฟ้องขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

» ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูในกรณีคู่สมรสฝ่ายหนึ่งวิกลวิกลจริตและขอถอดถอน - ตั้งผู้อนุบาล

» ถอนอำนาจปกครองบุตร

» ฟ้องเรียกบุตรคืน

» ขอให้ศาลสั่งเปลี่ยนผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง

» ร้องขอเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เพื่อตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี

» ฟ้องขออนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่ผู้เดียวหรือสั่งให้แยกสินสมรส

» ร้องขอตั้งผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์

» ฟ้องบังคับโอนทรัพย์สินให้บุตร ตามสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก

 

การพิจารณาและพิพากษาคดี

1. ในกรณีที่ผู้เยาว์มีประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว เมื่อศาลได้รับคำฟ้องหรือคำร้องใด ๆ ในคดีครอบครัว ศาลต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจ ฯ ที่ผู้เยาว์อยู่ในเขตอำนาจทราบก่อนตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว มาตรา 117 และฟังความเห็นของผู้อำนวยการสถานพินิจ ฯ ก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ตามมาตรา 118

2. คดีครอบครัวที่มีผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย องค์คณะจะประกอบด้วยผู้พิพากษาอย่างน้อย 2 คน และผู้พิพากษาสมทบอย่างน้อย 2 คน

3. กำหนดให้ศาลต้องตั้งผู้ประนีประนอมเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกันก่อน จะทำการสืบพยานทันทีไม่ได้

 

ค่าขึ้นศาล คดีแพ่ง ศาลเยาวชนและครอบครัว

1. ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพ : ฟรี เพราะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าขึ้นศาลและค่าฤชาธรรมเนียม ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาว ฯ 2553 มาตรา 155

2. ฟ้องเรื่องอื่นรวมกับเรียค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพ : ให้คิดค่าขึ้นศาล เฉพาะเรื่องอื่น

3. คดีมีทุนทรัพย์ เช่น แบ่งสินสมรส เรียกค่าทดแทน : คิดในอัตรา 2% แต่ไม่เกิน 200,000

ทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000บาท ชำระ 1,000 บาท

ทุนทรัพย์เกิน 50 ล้าน คิดส่วนที่เกิน ในอัตรา 0.1%

4. คดีไม่มีทุนทรัพย์ เช่น ฟ้องหย่า ขอรับรองบุตร เพิกถอนอำนาจปกครอง ขอตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์ ขอรับบุตรบุญธรรม ขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ สั่งให้เป็นคนไร้หรือเสมือนไร้ความสามารถ : 200 บาท

5. ค่าขึ้นศาลในอนาคต : 100 บาท

6. ค่านำหมาย : (ตามอัตรา)

7. ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ : 500 บาท

 

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมาย

รับว่าความทั่วประเทศ

ติดต่อทนายธนู โทร 083 4248098

LINE ID : @kbv6958j

เปิดบริการทุกวัน 7.00 - 20.00 น.

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

   

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

 • รูปทนายคดีรับรองบุตร.JPG
  คดีจดทะเบียนรับรองบุตร #ทนายคดีรับรองบุตรThanuLaw #ฟ้องรับรองบุตร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1546ถือว่า เด็กซึ่งเกิดจากหญิงที่มิได้จดทะเบียนสมรสกับชายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย...

 • รูปทนายคดีฟ้องหย่า.JPG
  คดีฟ้องหย่า #ทนายคดีฟ้องหย่าThanuLaw การสิ้นสุดการสมรส มี 3 ประการ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1501 1. ตาย 2. ศาลพิพากษาให้เพิกถอน เนื่องจากการสมรสนั้น ตกเป็นโมฆียะ 3. หย่า ซึ่งทำได้2วิธี 3....

 • รูปทนายคดีฟ้องชู้.JPG
  คดีฟ้อง หญิงชู้ ชายชู้ เรียกค่าเสียหาย ค่าทดแทน #ทนายคดีฟ้องชู้ThanuLaw การเป็นชู้ ถือว่าผิดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม และผิดต่อกฎหมาย คู่สมรสอีกฝ่ายมีสิทธิฟ้องบุคคลที่เป็นชู้กับสามี...

 • รูปทนายคดีขอตั้งผู้อนุบาล.JPG
  คดีขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ตั้งผู้อนุบาล #ทนายคดีขอตั้งผู้อนุบาลThanuLaw คนเสมือนไร้ความสามารถ ตั้งผู้พิทักษ์ คนไร้ความสามารถคือ บุคคลวิกลจริต ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้...

 • รูปทนายคดีจัดการทรัพย์ผู้ไร้ความสามารถ.JPG
  คดีขายทรัพย์สินของผู้ไร้ความสามารถ #ทนายคดีขอทำนิติกรรมแทนผู้ไร้ความสามารถThanuLaw บุคคลไร้ความสามารถ ไม่อาจแสดงเจตนาเพื่อทำนิติกรรมโดยลำพังได้ มิฉะนั้น นิติกรรมย่อมเป็นโมฆะ ตามกฎ...

 • รูปทนายคดีฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร.JPG
  คดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร#ทนายคดีฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรThanuLaw บิดามารดามีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรแม้ทั้งคู่จะหย่าขาดจากกันแล้ว ก็ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบ...

 • รูปทนายคดีค่าเลี้ยงดูสามีภริยา.JPG
  คดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ระหว่างสามีภริยา #ทนายคดีฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูสามีภริยาThanuLaw คู่สมรสสามารถยื่นคดีฟ้องเรียกร้องอีกฝ่ายได้ หากฝ่ายที่ควรได้รับอุปการะเลี้ยงดู ไม่ได้...

 • รูปทนายคดีอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ThanuLaw.JPG
  คดีอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ #ทนายคดีอำนาจปกครองบุตรThanuLaw อำนาจปกครองผู้เยาว์ หลังจากสามีภริยาหย่าขาดจากกันแล้ว มีได้ 2 กรณี 1.กรณีหย่าด้วยความยินยอมให้สามีภริยาทำความตกลงเป็นหนัง...

 • คดีขอรับรองอำนาจปกครองบุตรฝ่ายเดียว.JPG
  คดีขอรับรองอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว กรณีบิดาหรือมารดาต้องพาบุตรผู้เยาว์ร่วมเดินทางหรือติดตามไปอยู่อาศัยและเล่าเรียนที่ต่างประเทศ จำเป็นต้องขอวีซ่า ซึ่งส่วนใหญ่แล้วทางสถานทูต...

 • รูปทนายคดีขายทรัพย์ผู้เยาว์.JPG
  คดีขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ จัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ #ทนายคดีขอขายทรัพย์ผู้เยาว์ThanuLaw ทรัพย์สินของผู้เยาว์ หากยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือจดทะเบียนสมรสเมื่ออาย...

 • รูปทนายคดีสินสอดของหมั้น.JPG
  คดีสินสอด ของหมั้น #ทนายคดีสินสอดของหมั้นThanuLaw ของหมั้น :กฎหมายไทย ไม่มีแบบแผน หรือขั้นตอนกำหนดอย่างชัดเจน จึงเป็นเพียงพิธีตามประเพณี แต่กฎหมายกำหนดกรอบไว้ดังนี้ 1. ชายและหญิง ต...

 • รูปทนายคดีสัญญาหย่า.JPG
  สัญญาการหย่าโดยความยินยอม #ทนายสัญญายินยอมหย่าThanuLaw สามีภริยา หากประสงค์จะหย่ากันสามารถทำหนังสือยินยอมหย่าได้ โดยกำหนดข้อตกลงในเรื่องดังนี้ 1. การแบ่งทรัพย์สิน 2. การใช้อำนาจปก...

 • รูปทนายคดีฟ้องสัญญาเพื่อบุคคลภายนอก.JPG
  คดีฟ้องสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอก #ทนายคดีผิดสัญญาบันทึกท้ายการหย่าThanuLaw กรณีสามีภริยาจดทะเบียนหย่า และบันทึกท้ายทะเบียนการหย่าตกลงยกทรัพย์สินสมรส เช่น ที่ดิน คอนโด หรือค...

 • รูปทนายคดีสัญญาก่อนสมรส.JPG
  คดีฟ้องบังคับตามสัญญา เปลี่ยนแปลงเพิกถอนข้อสัญญา บริการร่างสัญญาก่อนสมรส #ทนายสัญญาก่อนสมรสThanuLaw : คู่สมรสสามารถทำสัญญาในเรื่องทรัพย์สินไว้เป็นพิเศษก่อนหรือขณะจดทะเบียนสมรส ให้แ...

 • สัญญาระหว่างสมรส #ทนายสัญญาระหว่างสมรสThanuLaw สัญญานี้ได้ชื่อว่า คู่สัญญามักตกอยู่ภายใต้อิทธิพลบางอย่าง ความกลัว ความหลง เป็นต้น เป็นสัญญาที่คู่สัญญาตกลงกันในระหว่างจดทะเบียนสมรส ...

 • รูปทนายคดีฟ้องเรียกบุตรคืน.JPG
  คดีฟ้องเรียกบุตรคืน #ทนายคดีฟ้องเรียกบุตรคืนThanuLaw เด็กที่เกิดจากหญิง ซึ่งมิได้มีการจดทะเบียนสมรสกับชาย กฎหมายให้ถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิง จึงต้องอยู่ในอำนาจปกครองขอ...

 • รูปทนายคดีฟ้องขอใส่ชื่อในสินสมรส.JPG
  คดีฟ้องขอให้ลงชื่อเป็นเจ้าของร่วมกันในสินสมรส ตัวอย่าง รายการทรัพย์สิน 1. อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน ห้องชุด เป็นต้น 2. ใบหุ้น หรือหลักทรัพย์ต่างๆ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 3. ส...

 • รูปทนายคดีพ่อไม่รับเด็กเป็นบุตร.JPG
  คดีพ่อฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร #ทนายฟ้องเพิกถอนความเป็นบิดาThanuLaw ชาย ผู้เป็นสามีหรือเคยเป็นสามี มีสิทธิปฏิเสธไม่ยอมรับเด็กเป็นบุตรได้ ตามข้อสันนิษฐาน ดังนี้ 1. เด็กที่เกิดระหว่างส...

 • รูปทนายคดีรับบุตรบุญธรรม.JPG
  คดีรับบุตรบุญธรรม #ทนายคดีรับบุตรบุญธรรมThanuLaw การรับบุตรบุญธรรม หมายถึง การรับลูกของคนอื่นมาเลี้ยงดูเสมือนเป็นลูกของตัวเอง โดยต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ป.พ.พ. มาตรา 1598/27 อ้างอิง...

 • สำนักงานต่างประเทศthanulegal.jpg
  ขั้นตอนการฟ้องคดีจำเลย มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ 1. ค่าขึ้นศาล 200 บาท 2. ค่าส่งคำคู่ความ 5,000 บาท (วางไว้ก่อน เหลือคืน) ถ้าเป็นสหรัฐอเมริกา จ่ายเป็นดร๊าฟ 95 ดอลล่าร์ สั่งจ่ายในน...

 • แก้ไขบันทึกหย่ารูปทนาย.PNG
  คดีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกท้ายทะเบียนการหย่า / ทะเบียนรับรองบุตร โดยความยินยอม #ทนายคดีครอบครัวThanuLaw ปกติสามีภริยาที่จดทะเบียนหย่าด้วยความยินยอม โดยทำข้อตกลงเรื่องอำนาจปกครองบ...

 • คดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู จากบันทึกท้ายทะเบียนหย่า #ทนายคดีผิดสัญญาบันทึกท้ายการหย่าThanuLaw กรณีสามีภริยาจดทะเบียนหย่า และทำบันทึกท้ายทะเบียนการหย่า ตกลงกันในเรื่องการชำระค่...

 • คดีขอให้ศาลสั่งอนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่เพียงผู้เดียวหรือขอให้แยกสินสมรส #ทนายคดีขอจัดการสินสมรสThanuLaw #ทนายคดีขอแยกสินสมรสThanuLaw โดยปกติแล้ว สามีภริยาจะมีอำนาจร่วมกัน...


 • ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ พร้อมทำสัญญาก่อนสมรส การเตรียมเอกสาร (ตัวจริง) คนไทย - บัตรประจำตัวประชาชน /ทะเบียนบ้าน / Passport – ใบสำคัญการหย่า - ใบเปลี่ยนชื่อตัว-...
#1 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.251.xxx]
เมื่อ: 2019-06-01 19:25:58
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ
#2 โดย: ทรายธนู [IP: 184.22.54.xxx]
เมื่อ: 2020-03-06 19:49:51
ขออนุญาตสอบถามว่า อาชีพใดที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ
#3 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.54.xxx]
เมื่อ: 2020-03-06 19:51:55
โปรดตอบอธิบายในพื้นที่นี้ได้เลยค่ะ
#4 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.201.xxx]
เมื่อ: 2020-07-17 20:50:17
ตอบ #2 #3
ทุกอาชีพล้วนเหมาะสม ถ้ามีความรู้และความสามารถพร้อม
#5 โดย: ออม [IP: 1.4.156.xxx]
เมื่อ: 2023-04-04 05:12:26
วันไกล่เกลี่ย เราต้องพาเด็กไปศาลด้วยหรือเปล่าครับ
#6 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.19.xxx]
เมื่อ: 2023-12-09 07:55:24
#5 โดย: ออม

แล้วแต่ความสะดวก ครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 212,997