คดีครอบครัว / Family case

คดีครอบครัว หมายถึง คดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาล หรือกระทำการใดๆ ในทางศาลเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัว ที่ว่าด้วยบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ทั้งบรรพ

ประกอบด้วยคดี

» ผิดสัญญาหมั้น เรียกค่าทดแทน เรียกคืนของหมั้น-สินสอด

» คู่สมรสขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้แยกกันอยู่ต่างหากเป็นการชั่วคราว

» ฟ้องบังคับตามสัญญาก่อนสมรส

» ร้องขอเปลี่ยนแปลงเพิกถอนข้อสัญญาในสัญญาก่อนสมรส

» ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตแทนความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งในการจัดการสินสมรส

» ร้องขอให้ลงชื่อสามีหรือภริยาเป็นเจ้าของร่วมกันในสินสมรสจำพวกที่ระบุไว้ในเอกสารสำคัญ

» ร้องขออนุญาตจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์

» ฟ้องหย่าทั่วไป ในกรณีหย่าโดยความยินยอม เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร ค่าเลี้ยงชีพ แบ่งสินสมรส อำนาจปกครองบุตร

» ฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทน

» ร้องขอจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร

» ร้องขอถอนจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร

» ฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย

» ฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร

» ฟ้องขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

» ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูในกรณีคู่สมรสฝ่ายหนึ่งวิกลวิกลจริตและขอถอดถอน-ตั้งผู้อนุบาล

» ถอนอำนาจปกครองบุตร

» ฟ้องเรียกบุตรคืน

» ขอให้ศาลสั่งเปลี่ยนผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง

» ร้องขอเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ เพื่อตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แล้วแต่กรณี

» ฟ้องขออนุญาตให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่ผู้เดียวหรือสั่งให้แยกสินสมรส

» ร้องขอตั้งผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์

 

การพิจารณาและพิพากษาคดี

1 ในกรณีที่ผู้เยาว์มีประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว เมื่อศาลได้รับคำฟ้องหรือคำร้องใดๆในคดีครอบครัว ศาลต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ที่ผู้เยาว์อยู่ในเขตอำนาจทราบก่อนตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว มาตรา 117 และฟังความเห็นของผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ตามมาตรา 118

2 คดีครอบครัวที่มีผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย องค์คณะจะประกอบด้วยผู้พิพากษาอย่างน้อย 2 คน และผู้พิพากษาสมทบอย่างน้อย 2 คน 

 

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายฟรี

เปิดบริการทุกวัน 7.00 - 18.00 น.

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

   

 

 • ทนายคดีรับรองบุตรthanulegal.jpg
  คดีจดทะเบียนรับรองบุตร ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1546ถือว่า เด็กซึ่งเกิดจากหญิงที่มิได้จดทะเบียนสมรสกับชายเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้หญิงแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น เพียงแ...

 • คดีฟ้องหย่าThanulegal.jpg
  คดีฟ้องหย่า การสิ้นสุดการสมรส มี 3 ประการ 1 ตาย 2 ศาลพิพากษาให้เพิกถอน เนื่องจากการสมรสนั้น ตกเป็นโมฆียะ 3 หย่า ซึ่งทำได้2วิธี 3.1 โดยความยินยอมทั้งสองฝ่าย จดทะเบียนหย่าต่อนายทะเบ...

 • ทนายคดีฟ้องชู้ThanuLaw.jpg
  คดีฟ้อง หญิงชู้ ชายชู้ เรียกค่าเสียหาย ค่าทดแทน การเป็นชู้ ถือว่าผิดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม และผิดต่อกฎหมาย คู่สมรสอีกฝ่ายมีสิทธิฟ้องบุคคลที่เป็นชู้กับสามีหรือภริยาของตน เพื่อเรีย...

 • ทนายคดีผู้ไร้ความสามารถThanuLaw.jpg
  คดียื่นคำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถคือ บุคคลวิกลวิกลจริต ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่ขาดความรู้สึก...

 • ทนายคดีค่าเลี้ยงดูบุตรThanuLaw.jpg
  คดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร บิดามารดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรแม้ทั้งคู่จะหย่าขาดจากกันแล้ว ก็ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรสิ้นสุดลง ในการหย่าโดยความยิ...

 • คดีทนายฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรThanuLaw.jpg
  คดีฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู ระหว่างสามีภริยา คู่สมรสสามารถยื่นคดีฟ้องเรียกร้องอีกฝ่ายได้ หากฝ่ายที่ควรได้รับอุปการะเลี้ยงดู ไม่ได้รับการอุปการะเลี้ยงหรือได้รับอุปการะเลี้ยงดู ไม...

 • ทนายฟ้องเพิกถอนอำนาจปกครองบุตรThanuLaw.jpg
  คดีเพิกถอนอำนาจปกคครองบุตร อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ หลังจากสามีภริยาหย่าขาดจากกันแล้ว มีได้ 2 กรณี 1กรณีหย่าด้วยความยินยอมให้สามีภริยาทำความตกลงเป็นหนังสือท้ายทะเบียนหย่า ณ สำนักงาน...

 • ทนายคดีร้องขอขายทรัพย์สินผู้ไร้ความสามารถThanuLaw.jpg
  คดีขายทรัพย์สินของผู้ไร้ความสามารถ บุคคลไร้ความสามารถ ไม่อาจแสดงเจตนาเพื่อทำนิติกรรมโดยลำพังได้ มิฉะนั้น นิติกรรมย่อมเป็นโมฆะ ตามกฎหมาย ผู้ไร้ความสามารถ หมายถึง บุคคลที่ศาลได้มีค...

 • ทนายคดีขออนุญาตขายทรัพย์สินผู้เยาว์.jpg
  อำนาจจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ ทรัพย์สินของผู้เยาว์ หากยังไม่บรรลุนิติภาวะ คือ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือจดทะเบียนสมรสเมื่ออายุครบ 17 ปี ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมย่อมต้องได้รับความยินยอม...

 • ทนายคดีฟ้องเรียกสินสอดของหมั้นคืนThanuLaw.jpg
  คดีสินสอด ของหมั้น ของหมั้น : ตามกฎหมายไทย ไม่มีแบบแผน หรือขั้นตอนตามกฎหมายกำหนดอย่างชัดเจน เป็นเพียงพิธีตามประเพณี แต่กฎหมายกำหนด ไว้ดังนี้ 1 ชายและหญิง อายุ 17 ปีขึ้นไป ถ้าอายุ 1...

 • ทนายร่างสัญญาหย่าThanuLaw.jpg
  สัญญาการหย่าโดยความยินยอม สามีภริยา หากประสงค์จะหย่า สามารถทำหนังสือยินยอมหย่า โดยกำหนดข้อตกลง ดังนี้ 1 การแบ่งทรัพย์สิน 2 การใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ 3 การจ่ายค่าอุปการะเลี้ยง...

 • ทนายร่างสัญญาก่อนสมรสThanuLaw.jpg
  คดีฟ้องบังคับตามสัญญา เปลี่ยนแปลงเพิกถอนข้อสัญญา บริการร่างสัญญาก่อนสมรส : คู่สมรสสามารถทำสัญญาในเรื่องทรัพย์สินไว้เป็นพิเศษก่อนสมรส ให้แตกต่างจากที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ : เป็นเรื่องท...

 • ทนายคดีฟ้องเรียกบุตรคืนThanuLaw.jpg
  คดีฟ้องเรียกบุตรคืน เด็กที่เกิดจากหญิง ซึ่งมิได้มีการจดทะเบียนสมรสกับชาย กฎหมายให้ถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิง จึงต้องอยู่ในอำนาจปกครองของมารดาแต่เพียงผู้เดียว ถึงแม้ชายจ...

 • ทนายคดีฟ้องขอให้ลงชื่อในสินสมรสThanuLaw.jpg
  คดีร้องขอให้ลงชื่อเป็นเจ้าของร่วมกันในสินสมรส ตัวอย่าง รายการทรัพย์สิน 1 อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน ห้องชุด เป็นต้น 2 ใบหุ้น หรือหลักทรัพย์ต่างๆ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 3 สมุด...

 • ทนายคดีพ่อฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตรthanulaw.jpg
  คดีพ่อฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร ชาย ผู้เป็นสามีหรือเคยเป็นสามี มีสิทธิปฏิเสธไม่ยอมรับเด็กเป็นบุตรได้ ตามข้อสันนิษฐาน ดังนี้ 1 เด็กที่เกิดระหว่างสมรสหรือภายใน 310 วันนับแต่วันที่สมรสสิ...

 • การรับบุตรบุญธรรม หมายถึง การรับลูกของคนอื่นมาเลี้ยงดูเสมือนเป็นลูกของตัวเอง โดยต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ป.พ.พ. มาตรา 1598/27 อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4851/2538 การที่เจ้ามรดกทำห...

 • สำนักงานต่างประเทศthanulegal.jpg
  ขั้นตอนการฟ้องคดีจำเลย มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ 1 ค่าส่งคำคู่ความ 5,000 บาท (วางไว้ก่อน เหลือคืน) ถ้าเป็นสหรัฐอเมริกา จ่ายเป็นดร๊าฟ 95 ดอลล่าร์ สั่งจ่ายในนาม PROCESS FORWARDING IN...

 • งานการเงินthanulegal.jpg
  ค่าขึ้นศาล คดีแพ่ง ศาลเยาวชนและครอบครัว 1 ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพ : ฟรี เพราะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าขึ้นศาลและค่าฤชาธรรมเนียม ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวฯ 2553 มาต...
#1 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.251.xxx]
เมื่อ: 2019-06-01 19:25:58
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ
#2 โดย: ทรายธนู [IP: 184.22.54.xxx]
เมื่อ: 2020-03-06 19:49:51
ขออนุญาตสอบถามว่า อาชีพใดที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ
#3 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.54.xxx]
เมื่อ: 2020-03-06 19:51:55
โปรดตอบอธิบายในพื้นที่นี้ได้เลยค่ะ
#4 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.201.xxx]
เมื่อ: 2020-07-17 20:50:17
ตอบ #2 #3
ทุกอาชีพล้วนเหมาะสม ถ้ามีความรู้และความสามารถพร้อม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 47,326