บทความกฎหมาย น่ารู้

    บทความกฎหมายน่ารู้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษารายละเอียดที่ประสบพบเจอในชีวิตประจำวัน และสามารถนำมาใช้ได้จริง ทางสำนักงานฯจึงได้ทำการรวบรวมบทความต่างๆที่น่าสนใจไว้ ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้ศึกษากฎหมายขั้นเบื้องต้น โดยทางสำนักงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน หากท่านมีข้อสงสัยในประเด็นดังกล่าว และต้องการปรึกษาทนาย สามารถติดต่อเราได้ 

    ทนายธนู กุลอ่อน

    หัวหน้าสำนักงานฯ


 • คดีบัตรATM บัตรเครดิต บัตรเดบิตตามกฎหมายเรียกว่า "บัตรอิเล็กทรอนิกส์" ประเด็น : ลักบัตรเอทีเอ็มแล้วนำไปถอน-โอนเงิน เป็นความผิดสำเร็จตั้งแต่ลักบัตร หากนำไปใช้ด้วยรับโทษบทหนักกว่าตาม...

 • ยึดโฉนดที่ดิน ประกันเงินกู้ การที่ลูกหนี้กู้ยืมเงินเจ้าหนี้ แล้วนำโฉนดที่ดินให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกัน การกระทำดังกล่าวสามารถกระทำได้ ไม่ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างใด และลูกหนี้ไ...

 • แจ้งความเท็จโฉนดที่ดินหาย เมื่อโฉนดที่ดินหาย เจ้าของต้องไปดำเนินการลงบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจ แล้วขอคัดถ่ายสำเนาไปแจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินในพื้นที่ เพื่อขอออกใบแ...

 • คำถาม หลังโฉนดระบุข้อความว่า “ห้ามโอนภายใน 10 ปี ตามมาตรา 58 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน” มีหมายความว่าอย่างไร ตอบ 1 ในระหว่างระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันออกโฉนดนี้ ไม่สามารถ...

 • ซื้อขายที่ดิน ห้ามโอน การโอนที่ดินภายในกำหนดเวลาห้ามโอน ผลคือ สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายตกเป็นโมฆะ แม้จะตกลงกันให้ไปจดทะเบียนโอนเมื่อพ้นกำหนดเวลาห้ามโอนก็ตาม กรณีที่ดินมือเป...

 • ปัญหาการรุกล้ำที่ดิน ระหว่างเพื่อนบ้าน มีให้เห็นโดยทั่วไป ทางสำนักงานฯจึงขอสรุปประเด็นที่สำคัญไว้ดังนี้ 1 สร้างบ้านในที่ดินของผู้อื่น A โดยสุจริต (คือเข้าใจว่าเป็นที่ดินของตนเอง) ผ...

 • หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พ.ศ.2530 2 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 44 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรั...

 • ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 มาตรา 42 มาตรา 42 ถ้าการกระทำที่ถูกฟ้องร้องเกิดจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจกระทำโดยเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคโดยไม่เ...

 • สนงบังคับคดีกาญจนบุรี.jpg
  ข้อควรรู้ การอายัดเงิน ตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ 30 พ.ศ.2560 หลักเกณฑ์ การอายัดเงินเดือนตามฐานะเงินเดือน Basic Salary 1 สำหรับ ลูกหนี้ที่เป็นพ...

 • คำถาม การโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม ที่ได้จากการประมูลทรัพย์ขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดี ต้องขอออกหนังสือการปลอดหนี้จากนิติฯก่อนไหม คำตอบ ไม่ต้อง เจ้าหน้าที่ที่ดินจะด...

 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 มาตรา 393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมคำดูหมิ่น อีกระห...

 • เบี้ยวค่าเลี้ยงดูบุตร มีสิทธิถูกขัง ในคดีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร หากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหนี้สามารถดำเนินการตามกฎหมาย ดังนี้ 1 แจ้งต่อศาล โดยการทำเป็นคำร...

 • ตามพ.ร.บ.การทะเบียนราษฏร(ฉบับที่3) พ.ศ.2562 ในกรณีที่ศาลออกหมายจับผู้ใด ถ้ายังมิได้ตัวผู้นั้นมาภายใน 180 วันนับแต่วันที่ศาลออกหมายจับ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแจ้งให้ผู้อำนวยก...

 • ข้อแนะนำ สำหรับผู้ให้เช่าห้อง คอนโดฯ บ้าน ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ต่างๆ เมื่อสัญญาเช่าเกิดขึ้น คู่สัญญาจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หน้าที่ผู้เช่า คือ ชำระค่าเช่า ตามวันเวลาที่ตกลงกันไว้...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • การทำสัญญา มีประเด็นสำคัญหลายประการด้วยกัน คือ 1 วัตถุประสงค์ของสัญญาว่า ต้องการทำอะไร ควรระบุให้ชัดเจน 2 ชื่อที่อยู่ของคู่สัญญา เพื่อประโยชน์ในการติดตามบังคับให้ปฎิบัติตามสัญญา 3 ...

 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1719/2545 การอ้างหนังสือจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศเป็นพยานเอกสารมิได้มีกฎหมายบัญญัติว่าจะต้องมีโนตารีปับลิกเป็นพยานและต้องมีเจ้าหน้าที...

 • คำถาม : เช่าที่ดิน แล้วแอบขุดเอาดินไปขาย โดยเจ้าของที่ดินไม่รู้เรื่อง มีโทษอย่างไร ตอบ : ลักทรัพย์ กฎหมายอาญา มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อ้า...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 72,375