คดีแรงงาน / Labor case

คดีแรงงาน

คือ ข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม จัดหางาน ประกันสังคม เงินทดแทน อุทธรณ์คำวินิจฉัยเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน เป็นต้น

 

องค์คณะ : ผู้พิพากษาศาลแรงงาน ผู้พิพากษาสมบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง

 

การฟ้องดำเนินคดี : ไม่เสียค่าฤชาธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น (มาตรา 27)

 

การอุทธรณ์ : ภายใน 15 วันนับแต่วันอ่านคำพิพากษา โดยยื่นได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย และคดีถึงที่สุดในชั้นศาลอุทธรณ์

 

นายจ้างเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน : นำคดีไปสู่ศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง และต้องวางเงินต่อศาล ตามคำสั่งให้ครบถ้วนก่อน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6552/2542

   โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 123 และพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยผู้เป็นนายจ้างจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ตามมาตรา 124 เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งตามมาตรา 124 แล้วถ้านายจ้างไม่พอใจคำสั่งนั้น ให้นำคดีไปสู่ศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง ในกรณีที่นายจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนด ให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุดตามมาตรา 125 ดังนี้ เมื่อจำเลยผู้เป็นนายจ้างไม่นำคดีมาสู่ศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าว คำสั่งนั้นจึงถึงที่สุดตามมาตรา 125 จำเลยจะดำเนินการในศาลแรงงานในปัญหาดังกล่าวซึ่งรวมตลอดถึงการให้การต่อสู้อีกไม่ได้ ต้องห้ามตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8 วรรคท้าย เมื่อโจทก์นำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้จำเลยปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะต่อสู้คดีว่าคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการโต้แย้งคำสั่งอันถึงที่สุดแล้วได้

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3664/2551 

    การวางเงินต่อศาลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 125 วรรคสาม เป็นบทบัญญัติที่บังคับให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่เป็นฝ่ายนำคดีไปสู่ศาลต้องปฏิบัติ เพื่อให้เป็นการฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานโดยชอบด้วยกฎหมาย ศาลไม่มีหน้าที่ต้องสั่งหรือเตือนให้นายจ้างที่เป็นฝ่ายนำคดีไปสู่ศาลวางเงินดังกล่าว

    โจทก์ผู้เป็นนายจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ออก ตามมาตรา 124 โดยไม่วางเงินที่ถึงกำหนดจ่ายตามคำสั่งนั้น เป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 125 วรรคสาม โจทก์จึงฟ้องคดีต่อศาลไม่ได้

 

การพิจารณาคดี : ระบบไต่สวน

 

ศาล : ศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค ศาลแรงงานจังหวัด

 

การอุทธรณ์คดีแรงงาน : ต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง และอุทธรณ์ได้เฉพาะข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน หมวด 4 อุทธรณ์ มาตรา 54

 

อายุความคดีฟ้องเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างแรงงาน 10 ปี

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 685/2512

   กรมป่าไม้ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างเฝ้ารักษาไม้ของกลางซึ่งเจ้าพนักงานป่าไม้จับได้และยังอยู่ที่ตอที่ถูกตัดโค่นในป่าระบุชื่อสัญญาว่า 'สัญญาจ้างเฝ้ารักษา' มีข้อสัญญาว่าผู้รับจ้างยอมรับเฝ้ารักษาไม้ของกลางโดยคิดอัตราค่าจ้างเป็นรายท่อนต่อเดือนนับแต่วันทำสัญญาถ้าไม้ซึ่งรับจ้างเฝ้ารักษาขาดหายหรือเป็นอันตรายผู้รับจ้างยอมให้ปรับไหมเป็นรายท่อนตามจำนวนที่สูญหายหรือเป็นอันตราย ระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างรับผิดชอบเฝ้ารักษากรมป่าไม้ผู้จ้างอาจขนไม้ของกลางทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจากที่เดิมในเวลาใดๆ ก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบและทำใบรับไม้ให้ไว้ สัญญานี้เป็นสัญญาจ้างแรงงานมิใช่สัญญาฝากทรัพย์ เพราะอำนาจการครอบครองไม้ของกลางยังอยู่แก่กรมป่าไม้ผู้จ้างผู้รับจ้างเพียงแต่เฝ้ารักษาระวังมิให้ผู้ใดมาลักหรือเกิดภัยพิบัติไม้ของกลางยังอยู่ในป่าตามเดิม ผู้รับจ้างมิได้ชักลากไปเก็บไว้ในความอารักขาของตน

   สิทธิเรียกร้องค่าปรับตามสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายมิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะจึงอยู่ในบังคับอายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 ซึ่งมีกำหนดสิบปี

 

บริการที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ประจำบริษัท

เงื่อนไขการบริการ

1. ค่าจ้างชำระเป็นรายเดือนๆ ละ 7,000 บาท โดยวิธีการและเงื่อนไขการชำระค่าจ้าง คือ การจ่ายชำระค่าบริการของเดือนนั้นๆ จะชำระในวันเข้าร่วมประชุมร่วมกับบริษัท 

2. เซ็นสัญญาจ้างขั้นต่ำ คราวละ 3 เดือน

3 เข้าร่วมประชุมร่วมกับบริษัท ณ สำนักงานที่ตั้ง เดือนละ 1 ครั้ง

4. ให้บริการคำปรึกษาทางด้านกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในลักษณะนายจ้างกับลูกจ้าง

5. ตรวจสอบ และร่างเอกสาร สัญญา และหนังสือสำคัญต่างๆ(ภาษาไทย)

6. เสนอแนะข้อกฎหมาย ทำความเห็นในคดีเบื้องต้น

7. ช่วงทางการให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย 

8. ค่าจ้างเป็นที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการจ้างว่าความในคดีต่างๆในศาล การรับรองเอกสาร Notary Services Attorney

9. กรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามอายุสัญญา และหากทางบริษัทต้องการจะต่ออายุสัญญาหรือทำสัญญาต่อกันขึ้นใหม่ ให้บอกกล่าวทนายความล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสิ้นสุดของสัญญาไม่น้อยกว่า 15 วัน

10. ทนายตกลงยินยอมให้นิติบุคคลหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีที่กฎหมายกำหนด

 

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายฟรี

เปิดบริการทุกวัน 7.00 - 18.00

สอบถามได้ที่ ทนายณัฐวุฒิ โทร 096 2602711

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

   


 • การจ่ายค่าชดเชย ตามกฎหมายแรงงานพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541มาตรา 118 ประเด็นที่ 1:นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง โดยคำนวณจากค่าจ้างอัตราสุดท้าย ตามระยะเวลาที่ลูกจ้าง...

 • สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือที่รู้จักกันว่า ค่าตกใจ!!! เป็นกรณี เมื่อมีการเลิกจ้างอันเนื่องจากสัญญาจ้างที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ หากนายจ้างต้องการเลิกจ้างลูกจ้าง จึงต้องมีการ...

 • คำถาม :สัญญาจ้างทดลองงาน หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันเป็นเวลา 120 วันขึ้นไป กรณีไม่ผ่านการทดลองงานก็ดี หรือครบกำหนดเวลาตามสัญญา หากนายจ้างต้องการเลิกจ้าง จะต้องจ่ายค่าชดเชย และค่าจ้างแ...

 • คำถาม : นายจ้างจะบังคับให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา (OT) ได้หรือไม่? ตอบไม่สามารถบังคับได้ เว้นแต่ว่าจะได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง หรือ งานนั้นต้องมีลักษณะที่ต้องทำต่อเนื่องกันไป หากไม...

 • คำถาม : ลูกจ้างตายอันเนื่องจากการทำงาน ทายาทมีสิทธิเรียกร้องกับนายจ้างอย่างไรบ้าง? ตอบ ตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 ทายาท หรือผู้จัดการศพของลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงิน ดังนี้ 1) ค่าท...

 • คำถาม :นายจ้างเลิกจ้าง เพราะอ้างว่ากิจการขาดทุน เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่? ตอบไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ อ้างอิง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1850/2547 จำเลยเป็นบ...

 • คำถามลูกจ้างถูกกดดันให้เขียนใบลาออก สามารถฟ้องเรียกค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ได้ไหม? ตอบ โดยปกติ หากลูกจ้างเป็นฝ่ายเขียนใบลาออก...

 • คำถาม วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน มีวันอะไรบ้าง? ตอบ1. วันหยุดประจำสัปดาห์ 2. วันหยุดตามประเพณี 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 4. วันหยุดอื่นๆที่นายจ้างกำหนด คำถามวันหยุดตามประเพณีตามกฎหม...

 • ลักษณะหรือสภาพของงานที่เรียกหรือรับหลักประกันได้ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายจากการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. 255...

 • คำถามเมื่อเปลี่ยนตัวนายจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการควบกิจการ บริษัทถูกแปรสภาพ ขายกิจการ(Take Over) หรือ ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา แล้วมีการโอนกิจการไปยังทายาท หรือบุคคลอื่นๆ สิทธิของ...

 • e.g.1 คำถามนายจ้างจะหักเงินค่าจ้างลูกจ้าง ได้ในส่วนใดบ้าง? ตอบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 76 ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเ...

 • การโยกย้ายงาน หลักการ 1. มีเหตุจำเป็นและสมควร 2. เป็นการบริการที่เหมาะสม 3. ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้ง 4. ตำแหน่ง ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ ไม่ตำกว่าเดิม เว้นลูกจ้างยินยอม 5. ต้องไม่ระบุต...

 • คำแถลง ขอวางเงินเพิกถอนคำสั่งฯ ข้อ 1. คดีนี้ โจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานกลาง เพื่อขอเพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 125 กำหนดให้โจท...

 • สิทธิเบื้องต้นของลูกจ้าง ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 1. เวลาทำงานปกติทั่วไป ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง รวมไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง 2. ในระหว่างทำงานมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโม...

 • คำถาม 1 กรณีลูกจ้างเกษียณอายุ ไม่ว่าจะเป็นการเกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน หรือเป็นการเกษียณอายุตามที่นายจ้างกำหนดไว้ (ในระเบียบหรือนโยบายเกี่ยวกับการจ้างหรือในข้อบังคับ...

 • เลิกจ้างไม่เป็นธรรม -กำลังปรับปรุงเนื้อหา-

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,749