คดีแรงงาน / Labor case

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai

คดีแรงงาน คือ ข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม จัดหางาน ประกันสังคม เงินทดแทน อุทธรณ์คำวินิจฉัยเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน เป็นต้น

 

องค์คณะ : ผู้พิพากษาศาลแรงงาน ผู้พิพากษาสมบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง

 

การฟ้องดำเนินคดี : ไม่เสียค่าฤชาธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น (มาตรา 27)

 

การอุทธรณ์ : ภายใน 15 วันนับแต่วันอ่านคำพิพากษา โดยยื่นได้เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย และคดีถึงที่สุดในชั้นศาลอุทธรณ์

 

นายจ้างเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน : นำคดีไปสู่ศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง และต้องวางเงินต่อศาล ตามคำสั่งให้ครบถ้วนก่อน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6552/2542

   โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 123 และพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยผู้เป็นนายจ้างจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ตามมาตรา 124 เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งตามมาตรา 124 แล้วถ้านายจ้างไม่พอใจคำสั่งนั้น ให้นำคดีไปสู่ศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง ในกรณีที่นายจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนด ให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุดตามมาตรา 125 ดังนี้ เมื่อจำเลยผู้เป็นนายจ้างไม่นำคดีมาสู่ศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าว คำสั่งนั้นจึงถึงที่สุดตามมาตรา 125 จำเลยจะดำเนินการในศาลแรงงานในปัญหาดังกล่าวซึ่งรวมตลอดถึงการให้การต่อสู้อีกไม่ได้ ต้องห้ามตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8 วรรคท้าย เมื่อโจทก์นำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้จำเลยปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยจึงไม่มีสิทธิที่จะต่อสู้คดีว่าคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการโต้แย้งคำสั่งอันถึงที่สุดแล้วได้

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3664/2551 

    การวางเงินต่อศาลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 125 วรรคสาม เป็นบทบัญญัติที่บังคับให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่เป็นฝ่ายนำคดีไปสู่ศาลต้องปฏิบัติ เพื่อให้เป็นการฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานโดยชอบด้วยกฎหมาย ศาลไม่มีหน้าที่ต้องสั่งหรือเตือนให้นายจ้างที่เป็นฝ่ายนำคดีไปสู่ศาลวางเงินดังกล่าว

    โจทก์ผู้เป็นนายจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ออก ตามมาตรา 124 โดยไม่วางเงินที่ถึงกำหนดจ่ายตามคำสั่งนั้น เป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 125 วรรคสาม โจทก์จึงฟ้องคดีต่อศาลไม่ได้

 

การพิจารณาคดี : ระบบไต่สวน

 

ศาล : ศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค ศาลแรงงานจังหวัด

 

การอุทธรณ์คดีแรงงาน : ต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง และอุทธรณ์ได้เฉพาะข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน หมวด 4 อุทธรณ์ มาตรา 54

 

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายฟรี

เปิดบริการทุกวัน 7.00 - 18.00

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

   


 • บริการที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ประจำบริษัท เงื่อนไขการบริการ 1 ค่าจ้างชำระเป็นรายเดือนๆ ละ 7,000 บาท โดยวิธีการและเงื่อนไขการชำระค่าจ้าง คือ การจ่ายชำระค่าบริการของเดือนนั้นๆ จะชำระใน...

 • การจ่ายค่าชดเชย ตามกฎหมายแรงงานพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541มาตรา 118 ประเด็นที่ 1:นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง โดยคำนวณจากค่าจ้างอัตราสุดท้าย ตามระยะเวลาที่ลูกจ้าง...

 • สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือที่รู้จักกันว่า ค่าตกใจ!!! เป็นกรณี เมื่อมีการเลิกจ้างอันเนื่องจากสัญญาจ้างที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ หากนายจ้างต้องการเลิกจ้างลูกจ้าง จึงต้องมีการ...

 • คำถาม :สัญญาจ้างทดลองงาน หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันเป็นเวลา 120 วันขึ้นไป กรณีไม่ผ่านการทดลองงานก็ดี หรือครบกำหนดเวลาตามสัญญา หากนายจ้างต้องการเลิกจ้าง จะต้องจ่ายค่าชดเชย และค่าจ้างแ...

 • คำถาม : นายจ้างจะบังคับให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา (OT) ได้หรือไม่? ตอบไม่สามารถบังคับได้ เว้นแต่ว่าจะได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง หรือ งานนั้นต้องมีลักษณะที่ต้องทำต่อเนื่องกันไป หากไม...

 • คำถาม : ลูกจ้างตายอันเนื่องจากการทำงาน ทายาทมีสิทธิเรียกร้องกับนายจ้างอย่างไรบ้าง? ตอบ ตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 ทายาท หรือผู้จัดการศพของลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงิน ดังนี้ 1) ค่าทำ...

 • คำถาม :นายจ้างเลิกจ้าง เพราะอ้างว่ากิจการขาดทุน เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่? ตอบไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ อ้างอิง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1850/2547 จำเลยเป็นบ...

 • คำถามลูกจ้างถูกกดดันให้เขียนใบลาออก สามารถฟ้องเรียกค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ได้ไหม? ตอบ โดยปกติ หากลูกจ้างเป็นฝ่ายเขียนใบลาออก...

 • คำถาม วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน มีวันอะไรบ้าง? ตอบ1 วันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วันหยุดตามประเพณี 3 วันหยุดพักผ่อนประจำปี 4 วันหยุดอื่นๆที่นายจ้างกำหนด คำถามวันหยุดตามประเพณีตามกฎหมายแรงงา...

 • ลักษณะหรือสภาพของงานที่เรียกหรือรับหลักประกันได้ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายจากการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. 255...

 • คำถามเมื่อเปลี่ยนตัวนายจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการควบกิจการ บริษัทถูกแปรสภาพ ขายกิจการ(Take Over) หรือ ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา แล้วมีการโอนกิจการไปยังทายาท หรือบุคคลอื่นๆ สิทธิของ...

 • e.g.1 คำถามนายจ้างจะหักเงินค่าจ้างลูกจ้าง ได้ในส่วนใดบ้าง? ตอบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 76 ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเ...

 • การโยกย้ายงาน หลักการ 1 มีเหตุจำเป็นและสมควร 2 เป็นการบริการที่เหมาะสม 3 ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้ง 4 ตำแหน่ง ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ ไม่ตำกว่าเดิม เว้นลูกจ้างยินยอม 5 ต้องไม่ระบุตำแหน่...


 • สิทธิเบื้องต้นของลูกจ้าง ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 1 เวลาทำงานปกติทั่วไป ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง รวมไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง 2 ในระหว่างทำงานมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ...

 • คำถาม 1 กรณีลูกจ้างเกษียณอายุ ไม่ว่าจะเป็นการเกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน หรือเป็นการเกษียณอายุตามที่นายจ้างกำหนดไว้ (ในระเบียบหรือนโยบายเกี่ยวกับการจ้างหรือในข้อบังคับ...

 • อายุความคดีแรงงาน 1 ฟ้องเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างแรงงาน 10 ปี คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 685/2512 กรมป่าไม้ทำสัญญาจ้างผู้รับจ้างเฝ้ารักษาไม้ของกลางซึ่งเจ้าพนักงานป่าไม้จับได้และยังอยู่ที่...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 67,990