คดีแรงงาน / Labor case

คดีแรงงาน เป็นข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

โดยการดำเนินคดีไม่ต้องเสียค่าฤชาธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น  

การพิจารณาคดีแรงงาน ศาลจะกระทำด้วยความรวดเร็ว  และใช้ระบบไต่สวน

 

การอุทธรณ์คดีแรงงาน

    ต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่ง และอุทธรณ์ได้เฉพาะข้อกฎหมาย  ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน หมวด 4 อุทธรณ์ มาตรา 54

 

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายฟรี

เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชม.

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

    


 • การจ่ายค่าชดเชย ประเด็นที่ 1 นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง โดยคำนวณจากค่าจ้างอัตราสุดท้าย ตามระยะเวลาที่ลูกจ้างทำงาน ตามมาตรา 118 ดังนี้ 1.1 ทำงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ...

 • สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือที่รู้จักกันว่าค่าตกใจ!!! เป็นกรณีเมื่อมีการเลิกจ้าง อันเนื่องจากสัญญาจ้างที่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ หากนายจ้างต้องการเลิกจ้างลูกจ้าง จึงต้องมีการบอ...

 • คำถามสัญญาจ้างทดลองงาน หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันเป็นเวลา 120 วันขึ้นไป กรณีไม่ผ่านการทดลองงานก็ดี หรือครบกำหนดเวลาตามสัญญา หากนายจ้างต้องการเลิกจ้าง จะต้องจ่ายค่าชดเชย และค่าจ้างแทน...

 • ปรเด็นคำถาม นายจ้างจะบังคับให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา (OT) ได้หรือไม่? ตอบไม่สามารถบังคับได้ เว้นแต่ว่าจะได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง หรือ งานนั้นต้องมีลักษณะที่ต้องทำต่อเนื่องกันไป หา...

 • คำถาม ลูกจ้างตายอันเนื่องจากการทำงาน ทายาทมีสิทธิเรียกร้องกับนายจ้างอย่างไรบ้าง? ตอบ ตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 ทายาท หรือผู้จัดการศพของลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงิน ดังนี้ 1) ค่าทำศพ...

 • คำถามนายจ้างเลิกจ้าง เพราะอ้างว่ากิจการขาดทุน เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่? ตอบไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ อ้างอิง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1850/2547 จำเลยเป็นบร...

 • คำถามลูกจ้างถูกกดดันให้เขียนใบลาออก สามารถฟ้องเรียกค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ได้ไหม? ตอบ โดยปกติ หากลูกจ้างเป็นฝ่ายเขียนใบลาออก...

 • คำถาม วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน มีวันอะไรบ้าง? ตอบ1 วันหยุดประจำสัปดาห์ 2 วันหยุดตามประเพณี 3 วันหยุดพักผ่อนประจำปี 4 วันหยุดอื่นๆที่นายจ้างกำหนด คำถามวันหยุดตามประเพณีตามกฎหมายแรงงา...

 • ลักษณะหรือสภาพของงานที่เรียกหรือรับหลักประกันได้ ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายจากการทำงานจากลูกจ้าง พ.ศ. 255...

 • คำถามเมื่อเปลี่ยนตัวนายจ้าง ไม่ว่าจะเป็นการควบกิจการ บริษัทถูกแปรสภาพ ขายกิจการ(Take Over) หรือ ในกรณีที่นายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา แล้วมีการโอนกิจการไปยังทายาท หรือบุคคลอื่นๆ สิทธิของ...

 • คำถามนายจ้างจะหักเงินค่าจ้างลูกจ้าง ได้ในส่วนใดบ้าง? ตอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 76 ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่า ทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวั...

 • FAQsThanulegal.jpeg
  คำถาม 1 กรณีลูกจ้างเกษียณอายุ ไม่ว่าจะเป็นการเกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน หรือเป็นการเกษียณอายุตามที่นายจ้างกำหนดไว้ (ในระเบียบหรือนโยบายเกี่ยวกับการจ้างหรือในข้อบังคับ...
Visitors: 32,450