ตัวอย่าง สัญญานายหน้าขายที่ดิน

สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน

เขียนที่……………………………………………………

วันที่………...เดือน………………พ.ศ…………...

   สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง…………………………………………………..อายุ…………...ปี เลขประจำตัวประชาชน............................................ อยู่บ้านเลขที่………………………….ตรอก/ซอย………………………….ถนน…………………………… ตำบล…………………………………อำเภอ……………………………จังหวัด……………………………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” ฝ่ายหนึ่ง

   กับ……………………………………………………………………………อายุ…………....ปี เลขประจำตัวประชาชน........................................... อยู่บ้านเลขที่………………………….ตรอก/ซอย………………………….ถนน…………………………… ตำบล…………………………………อำเภอ……………………………จังหวัด……………………………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “นายหน้า” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่…………………………………………... ตั้งอยู่ตำบล…………………………..อำเภอ…………………………….จังหวัด…………………………….เนื้อที่ประมาณ…………………..ไร่…………………………..งาน………………………….ตารางวา และมีความประสงค์ที่จะขายที่ดินแปลงดังกล่าว

ข้อ 2. ผู้ให้สัญญาตกลงให้นายหน้าเป็นผู้ติดต่อในการขายที่ดินดังกล่าว เพื่อให้ผู้ให้สัญญาได้เข้าทำสัญญากับผู้ซื้อที่ดินตาม ข้อ 1. จนเสร็จสิ้น และนายหน้าตกลงรับทำการเป็นนายหน้าในการขายที่ดิน ดังกล่าว

ข้อ 3. ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาสามารถขายที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ เนื่องมาจากผลแห่งการที่นายหน้าได้ ชี้ช่องหรือจัดการให้ โดยขายได้ในราคาไม่ต่ำกว่า………………………..บาท (……………………………) ผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมจ่ายค่านายหน้าให้แก่นายหน้าในอัตรา………………….เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนเงินดังกล่าว

ข้อ 4. ในกรณีที่ นายหน้าสามารถชี้ช่องหรือจัดการให้ผู้ให้สัญญาขายที่ดินแปลงดังกล่าว ให้แก่ผู้ซื้อในราคาสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 3.  ผู้ให้สัญญาตกลงให้จำนวนเงินส่วนที่เกินเป็นของนายหน้า  แต่ในกรณีนี้นายหน้าจะต้องมีภาระหน้าในการเสียค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าฤชากร ค่าภาษีอากร ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งทางราชการเรียกเก็บในส่วนของจำนวนเงินที่เกินด้วยตนเองทั้งสิ้น

ข้อ 5. เมื่อผู้ให้สัญญาได้เข้าทำสัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อ โดยได้มีการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินกัน ณ สำนักงานที่ดินและผู้ให้สัญญาได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้สัญญาตกลงจะชำระค่านายหน้าให้แก่นายหน้าทันที

ข้อ 6. สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดินฉบับนี้ ให้ใช้บังคับได้จนถึงเพียงวันที่……………………... เดือน……………………………….พ.ศ………………………….

ข้อ 7. ในกรณีที่นายหน้ายังไม่สามารถชี้ช่อง หรือจัดการให้ผู้ซื้อมาทำการซื้อขายที่ดิน กับ ผู้ให้สัญญาได้ ผู้ให้สัญญามีสิทธิเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดใน ข้อ 6. ได้โดยผู้ให้สัญญาต้องมีหนังสือบอกเลิกไปยังนายหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร และมีผลเป็นการบอกเลิกเมื่อนายหน้าได้รับหนังสือบอกเลิกแล้ว

   สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานโดยคู่สัญญาถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ………………………………………….ผู้ให้สัญญา

       ………………………………………….

ลงชื่อ………………………………………….นายหน้า

       …………………………………………

ลงชื่อ…………………………………………พยาน

       …………………………………………

ลงชื่อ…………………………………………พยาน

       …………………………………………


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 191,486