ตัวอย่าง หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

          หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

          ทำที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

   โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายเอ อายุ 50 ปี เลขประจำตัวประชาชน 1 1111 11111 11 1 อยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในฐานะทายาทโดยธรรมของนางบี (เจ้ามรดก) ซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ขอทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานว่าข้าพเจ้ายินยอมและไม่คัดค้านที่จะให้ น.ส.ซี อายุ 45 ปี เลขประจำตัวประชาชน 2 2222 22222 22 2 เป็นผู้มีอำนาจในการยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกของนางบี (เจ้ามรดก) และไม่ขัดข้องในการจัดการทรัพย์มรดกของผู้ตายต่อไป ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

   ลงชื่อ…………………………ผู้ให้ความยินยอม

          นายเอ

   ลงชื่อ…………………………พยาน

          น.ส.ซี

   ลงชื่อ…………………………พยาน

          นายอี


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,749