ให้บริษัทเช่าที่ก่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างออก ตอนนี้มีปัญหาครับ

โดย: คนภาษี [IP: 172.16.183.xxx, 110.164.148.xxx]
เมื่อ: 2019-10-16 16:22:38
ก่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะออก ทางผมให้บริษัทเ่ช่าที่และในสัญญาระบุว่า บริษัทจะจ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดินให้ ซึ่งบริษัทก็จ่ายให้ทุกปี แต่ปีนี้ทาง บริษัทแจ้งมาว่า เนื่องจากภาษีโรงเรื่อนถูกยกเลิก และ ทางบริษัทจะไม่จ่ายให้อีกเนื่องจากที่ระบุในสัญญาระบุว่าจ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดินให้ แต่เนื่องจากกฏหมายดังกล่าวโดนยกเลิก จึง ให้เราไปจ่ายเองเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างแทน

แต่ผมไปอ่านใน พรบ หน้าสุดท้ายของภาษีดังกล่าว มีหมายเหตุระบุว่าหมายเหตุ - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายทั้งสองฉบับ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สมควรยกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและให้ใช้กฎหมายว่าด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บภาษีดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

อยากทราบว่า พรบ ระบุว่าให้ใช้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน แล้วบริษัทจะปฏิเสธไม่เสียภาษีตัวนี้ให้ได้หรือไม่


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,745