ดอกเบี้ยกู็ยืมเกินกว่ากฎหมายกำหนด

โดย: ทีมงานทนายThenulegal [IP: 184.22.245.xxx]
เมื่อ: 2019-02-16 14:14:12
ทำสัญญากู้ยืมเงิน คิดดอกเบี้ย 30% ต่อปี

สามารถฟ้องเรียกเงินคืนได้ไหม
#1 โดย: ทนายธนู [IP: 184.22.245.xxx]
เมื่อ: 2019-02-16 14:16:02
ฟ้องเรียกเงินคืนได้ แต่ดอกเบี้ยถือเป็นโมฆะ ต้องนำดอกเบี้ยที่ชำระมา หักจากต้นเงินด้วย
ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2131/2560
โจทก์คิดดอกเบี้ยจากจำเลยร้อยละ 1.3 ต่อเดือน หรืออัตราร้อยละ 15.6 ต่อปี ซึ่งเป็นการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475 มาตรา 3 ประกอบ ป.พ.พ. มาตรา 654 มีผลให้ดอกเบี้ยดังกล่าวตกเป็นโมฆะ กรณีถือไม่ได้ว่าจำเลยชำระหนี้โดยจงใจฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือเป็นการกระทำอันใดตามอำเภอใจเสมือนหนึ่งว่าเพื่อชำระหนี้โดยรู้อยู่ว่าตนไม่มีความผูกพันตามกฎหมายที่ต้องชำระ อันจะเป็นเหตุให้จำเลยไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์นั้นคืนตาม ป.พ.พ. มาตรา 407 เมื่อดอกเบี้ยของโจทก์เป็นโมฆะ เท่ากับสัญญากู้ยืมมิได้มีการตกลงเรื่องดอกเบี้ยกันไว้ โจทก์ไม่มีสิทธิได้ดอกเบี้ยก่อนผิดนัด และไม่อาจนำเงินที่จำเลยชำระแก่โจทก์มาแล้วไปหักออกจากดอกเบี้ยที่โจทก์ไม่มีสิทธิคิดได้ จึงต้องนำเงินที่จำเลยชำระหนี้ไปชำระต้นเงินทั้งหมด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,749