โทษ สำหรับข้าราชการที่มีชู้

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 115.87.232.xxx]
เมื่อ: 2018-07-31 19:48:14
โดยคู่สมรสไปร้องเรียนยังต้นสังกัด เพื่อให้สอบสวน มีโทษตั้งแต่ตัดเงินเดือนจนถึงไล่ออกอ้าวอิง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

มาตรา 82 ข้าราชการพลเรือนต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ (10) ต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียมาตรา 84 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา 82 ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัยมาตรา 85 การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

(4) กระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงมาตรา 88 วรรคสอง โทษทางวินัยมี 5 สถานดังต่อไปนี้

(1) ภาคทัณฑ์

(2) ตัดเงินเดือน

(3) ลดเงินเดือน

(4) ปลดออก

(5) ไล่ออก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,749