ค่าทวงหนี้ ลูกหนี้ต้องรับผิดชอบไหม

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2018-06-23 00:53:39
ปกติในการทวงหนี้ เจ้าหนี้มักจะให้ลูกหนี้ชำระค่าใช้จ่ายในการทวงหนี้ เช่น ค่าติดตาม ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี

ทั้ง 2 อย่างนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหรือไม่?
#1 โดย: ทนายธนู [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2018-06-23 00:56:46
ตอบ
ค่าใช้จ่ายในการทวงหนี้และฟ้องคดี ทั้ง 2 อย่าง ไม่มีกฎหมายใดรับรองให้เรียกได้
แต่ในทางปฏิบัติพวกเจ้าหนี้สถาบันการเงิน มักจะเรียกร้องขูดรีดจากลูกหนี้
อ้างอิง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2147/2551
ค่าเสียหายเพื่อความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นจากการไม่ชำระหนี้ซึ่งลูกหนี้ต้องรับผิดนั้นเป็นค่าเสียหายซึ่งเป็นผลธรรมดาหรือผลโดยตรงจากการไม่ชำระหนี้ แต่ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้และฟ้องคดี รวมถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องอุทธรณ์ฎีกาและบังคับคดีมิใช่ผลเกิดขึ้นโดยตรงจากการผิดสัญญาไม่ชำระหนี้ และไม่ใช่ความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษอันลูกหนี้อาจคาดเห็นหรือควรได้คาดเห็น ทั้งไม่มีกฎหมายบังคับให้ฝ่ายผิดนัดผิดสัญญาต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วย โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายดังกล่าว
ป.วิ.พ. มาตรา 161 บัญญัติให้ความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมของคู่ความในคดีย่อมตกอยู่แก่คู่ความฝ่ายที่แพ้คดี แต่อย่างไรก็ดีให้เป็นดุลพินิจของศาลโดยคำนึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการสู้ความหรือการดำเนินคดีของคู่ความทั้งปวง โจทก์เป็นผู้อุทธรณ์และเป็นฝ่ายแพ้คดีในชั้นอุทธรณ์การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาให้ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์เป็นพับจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบแล้ว

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,750