ลาป่วยกี่วันต้องใช้ใบรับรองแพทย์

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.223.xxx]
เมื่อ: 2018-03-24 15:54:04
ลาป่วยกี่วันต้องใช้ใบรับรองแพทย์
#1 โดย: ทนายธนู [IP: 110.169.223.xxx]
เมื่อ: 2018-03-24 15:54:23
3 วันทำงานขึ้นไป ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 32 ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วย ตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งของสถานพยาบาลของทางราชการ ในกรณีที่ลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,168