สิทธิและประโยชน์ของทะเบียนสมรส

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.11.xxx]
เมื่อ: 2018-03-10 11:15:03
1. อยู่กินร่วมกันฉันสามีภริยา

2. รับการอุปการะเลี้ยงดูจากกันและกัน

3. ทั้งสองฝายต่างมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งได้

4. หญิงต่างชาติมีสิทธิขอสัญชาติไทยตามสามีได้

5. มีสิทธิจัดการสินสมรสร่วมกัน

6. มีสิทธิรับมรดกของคู่สมรส เมื่ออีกฝ่ายเสียชีวิตก่อน

7. มีสิทธิรับเงินจากทางราชการหรือนายจ้าง หากเสียชีวิตเพราะปฏิบัติหน้าที่ หรือจากการทำงาน

8. มีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนฐานทำให้ต้องขาดไร้ผู้อุปการะเลี้ยงจากบุคคลภายนอกที่ทำให้คู่สมรสเสียชีวิต

9. มีสิทธิฟ้องเรียกค่าทดแทนจากบุคคลที่ 3 กรณีเป็นชู้

10. ทำให้บุตรมีฐานะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,161