บุคคลที่ไม่สามารถทำพินัยกรรมได้

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.11.xxx]
เมื่อ: 2018-02-06 09:07:42
1 อายุไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์

2 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือบุคคลวิกลจริต โดยคำสั่งศาลแล้ว

แต่กรณีเป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ สามารถทำพินัยกรรมได้เอง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์
#1 โดย: ทนายธนู [IP: 110.169.11.xxx]
เมื่อ: 2018-02-06 09:15:22
มาตรา 1703 พินัยกรรมซึ่งบุคคลที่มีอายุยังไม่ครบ 15 ปีบริบูรณ์ทำขึ้นนั้น เป็นโมฆะ
มาตรา 1704 พินัยกรรมซึ่งบุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถทำขึ้นนั้น เป็นโมฆะ
พินัยกรรมซึ่งบุคคลผู้ถูกอ้างว่าเป็นคนวิกลจริต แต่ศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถทำขึ้นนั้น จะเป็นอันเสียเปล่าก็แต่เมื่อพิสูจน์ได้ว่าในเวลาที่ทำพินัยกรรมนั้นผู้ทำจริตวิกลอยู่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,745