บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะ

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.223.xxx]
เมื่อ: 2017-11-05 22:36:11
บุตรที่บิดาไม่ได้จดทะเบียนรับรองตามกฎหมาย จะเรียกร้องสิทธิฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะ จากบุคคลที่กระทำละเมิดเป็นเหตุให้บิดาเสียชีวิตได้ไหม?
#1 โดย: ทนายธนู [IP: 110.169.223.xxx]
เมื่อ: 2017-11-05 22:38:00
ไม่ได้ เพราะการอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นหน้าที่ของบิดาตามกฎหมายเท่านั้น เมื่อบุคคลอื่นมากระทำละเมิดให้บิดาตาย
เงินในส่วนค่าค่าขาดไร้อุปการะนี้ จึงไม่สามารถเรียกร้องได้
อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7458/2543
โจทก์เป็นผู้เยาว์เป็นบุตรของนางด. กับนายป. ผู้ตาย ซึ่งอยู่กินฉันสามีภริยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน และผู้ตายก็ไม่ได้จดทะเบียนรับรองว่าโจทก์เป็นบุตรนายป. เพียงแต่ให้ใช้นามสกุลและให้การอุปการะเลี้ยงดูโจทก์ และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1564บิดามีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ส่วนบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วตามมาตรา 1627 บัญญัติให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลให้เป็นผู้มีสิทธิรับมรดกในฐานะเป็นทายาทโดยธรรมตามมาตรา 1629 เท่านั้นเมื่อนายป. ผู้ตายไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูโจทก์โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะจากจำเลยผู้กระทำละเมิดเป็นเหตุให้นาย ป. ถึงแก่ความตาย กรณีดังกล่าวประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ในเรื่องครอบครัวได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งแล้ว จึงนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 มาใช้บังคับไม่ได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,745