เจ้าของที่ดินเซ็นหนังสือมอบอำนาจ โดยที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.10.xxx]
เมื่อ: 2017-10-14 09:51:15
กรณีเจ้าของที่ดินเซ็นหนังสือมอบอำนาจ โดยที่ยังไม่ได้กรอกข้อความ และหนังสือให้ไปดำเนินการอย่างหนึ่ง แต่ผู้รับมอบอำนาจไปดำเนินการอย่างอื่น แบบนี้สามารถฟ้องให้เพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ไหม?
#1 โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.10.xxx]
เมื่อ: 2017-10-14 09:53:39
ตามที่ถามมานั้น เจ้าของที่ดินในฐานะผู้มอบอำนาจ ไม่สามารถฟ้องเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้ แม้ผู้รับมอบอำนาจจะนำไปดำเนินการอย่างอื่นที่ไม่ตรงกับเจตนารมรณ์ผู้ผู้มอบอำนาจ เนื่องจากถือได้ว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้มอบอำนาจเอง
อ้างอิง คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 1368/2552
#2 โดย: ทนายธนู [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2017-11-02 10:07:10
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1368/2552
โจทก์กู้ยืมเงินจากจำเลยที่ 1 และมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) หนังสือสำคัญที่ดินพิพาท หนังสือมอบอำนาจให้จดทะเบียนโอนของ ค. เจ้าของที่ดินเดิมและลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจโดยที่ยังไม่กรอกข้อความให้ไว้แก่จำเลยที่ 1 เป็นประกันหนี้กู้ยืมต่อมาจำเลยที่ 1 ปลอมหนังสือมอบอำนาจดังวกล่าวด้วยการกรอกข้อความโดยไม่ได้รับความยินยอมและฝ่าฝืนคำสั่งของโจทก์โอนขายที่ดินให้แก่จำเลยที่ 2 พฤติการณ์ดังกล่าวย่อมทำให้บุคคลภายนอกผู้สุจริตหลงเข้าใจว่าจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนของโจทก์ในที่ดินพิพาททั้งการที่โจทก์ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจโดยไม่กรอกข้อความถือเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โจทก์ไม่อาจยกเอาความผิดของตนดังกล่าวมาปฏิเสธความผิดต่อจำเลยที่ 2 ซึ่งรับโอนที่ดินพิพาทมาโดยสุจริต

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,166