นายหน้าที่ดิน สามารถเรียกร้องได้เท่าไหร่?

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2017-06-29 15:30:57
ทำหน้าที่เป็นนายหน้าขายที่ดิน จนผู้ซื้อกับผู้ขายสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้เรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ขายไม่ชำระค่านายหน้า สามารถเรียกร้องได้ไหม?
#1 โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2017-06-29 15:33:46
สามารถเรียกร้องได่
ตามคำพิพากษาศาลฏีกา กำหนดไว้ให้ในอัตรา 5% ของราคาที่ซื้อขายกันแท้จริง

อ้างอิง
มาตรา 845 บุคคลผู้ใดตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก่นายหน้า เพื่อที่ชี้ช่องให้ได้เข้าทำสัญญาก็ดี จัดการให้ได้ทำสัญญากันก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดใช้ค่าบำเหน็จก็ต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทำกันสำเร็จ เนื่องแต่ผลแห่งการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้น ถ้าสัญญาที่ได้ทำกันไว้นั้นมีเงื่อนไขเป็นเงื่อนบังคับก่อนไซร้ ท่านว่าจะเรียกร้องบำเหน็จค่านายหน้ายังหาได้ไม่ จนกว่าเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้ว
นายหน้ามีสิทธิจะได้รับชดได้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปก็ต่อเมื่อได้ตกลงกันไว้เช่นนั้น ความข้อนี้ท่านให้ใช้บังคับแม้ถึงว่าสัญญาจะมิได้ทำกันสำเร็จ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3581/2526
ค่าบำเหน็จนายหน้าที่คู่สัญญาตกลงกันเป็นพิเศษจะต้องกำหนด กันไว้โดยชัดแจ้ง มิฉะนั้นจะต้องถือว่าตกลงกันเป็นจำนวนตามธรรมเนียมตามบทบัญญัติมาตรา 846 วรรคสอง แห่งป.พ.พ. เมื่อทางพิจารณาไม่อาจฟังเป็นยุติได้ว่ามีการตกลงกำหนด ค่าบำเหน็จนายหน้ากันไว้เท่าใดแน่นอน จึงต้องถือเอาอัตราตามธรรมเนียมซึ่งได้ความว่าจำนวนร้อยละ 5 ของราคาที่ซื้อขายกันแท้จริง
#2 โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 58.8.168.xxx]
เมื่อ: 2017-07-22 14:24:46
ในกรณีตกลงให้นายหน้าได้รับค่าบำเหน็จในส่วนที่เกินจำนวนที่ผู้ขายได้ตั้งไว้ แม้ต่อมาจะขายได้ตรงตามจำนวนที่ผู้ขายกำหนด แต่ก็ยังต้องจ่ายค่าบำเหน็จให้แก่นายหน้า ตามคำพิพากษาศาลฏีกาที่ 2199/2535 ขายที่ดินในจำนวน 2,000,000 บาท ศาลกำหนดค่าบำเหน็จให้ 50,000 บาท

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 115,159