คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.11.xxx]
เมื่อ: 2017-06-10 08:24:18
ขอสอบถามเกี่ยวกับ คุณสมบุติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย?
#1 โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.11.xxx]
เมื่อ: 2017-06-10 08:31:44
คุณสมบัติ ดังนี้
1. ช / ญ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์
หากอายุ 17 - 20 ปี ต้องนำบิดามารดา หรือผู้ปกครอง มาให้ความยินยอมด้วย
กรณี 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง
ส่วนต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาล
2. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ
3. ไม่เป็นญาติ สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป (พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย) หรือ ลงมา (ลูก หลาน)
ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา
4. ไม่เป็นคู่สมรสของผู้อื่น
5. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
6. หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ได้ ต่อเมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่
6.1 คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
6.2 สมรสกับคู่สมรสเดิม
6.3 มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
6.4 ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,746