ขอกันส่วน สินสมรส ที่ถูกยึดขายทอดตลาด

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.10.xxx]
เมื่อ: 2017-06-08 17:34:58
สามีนำที่ดิน ซึ่งมีชื่อของตน แต่เพียงฝ่ายเดียว ไปจดทะเบียนจำนอง เป็นประกันหนี้ โดยภริยาไม่ได้ให้ความยินยอม

สุดท้ายถูกเจ้าหนี้ฟ้องคดี และถูกบังคับคดี นำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด

ถามสอบว่า ภริยามีสิทธิขอกันส่วน ได้หรือไม่?

#1 โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.10.xxx]
เมื่อ: 2017-06-08 17:35:45
สินสมรสที่ถูกยึด และคู่สมรสที่ไม่ได้ถูกฟ้อง มีสิทธิร้องขอกันส่วนจากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดได้
แต่ต้องได้ความว่าหนี้ที่โจทก์ฟ้องบังคับนั้น เป็นหนี้สินส่วนตัว ไม่ใช่ หนี้สิน ระหว่างสามีภริยา จึงจะมีสิทธิร้องขอกันส่วนของตนได้
อ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1490
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287
#2 โดย: ทนายธนู [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2017-11-02 16:16:58
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1490 หนี้ที่สามีภริยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่สามีหรือภริยาก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรส ดังต่อไปนี้
(1) หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ
(2) หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส
(3) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทำด้วยกัน
(4) หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 287 บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ได้แก่
(1) เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา และในกรณีที่มีการอายัดสิทธิเรียกร้องให้รวมถึงลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้อง ผู้ทรงสิทธิเรียกร้อง หรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องนั้นด้วย
(2) บุคคลผู้มีทรัพยสิทธิหรือได้จดทะเบียนสิทธิของตนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี
(3) บุคคลซึ่งได้ยื่นคําร้องขอตามมาตรา 323 มาตรา 324 มาตรา 326 และมาตรา 329 เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ถูกบังคับคดี
(4) บุคคลผู้เป็นเจ้าของรวมหรือบุคคลผู้มีบุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง หรือสิทธิอื่นตามมาตรา 322 เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ถูกบังคับคดี
(5) บุคคลอื่นใดซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุแห่งการดําเนินการบังคับคดีนั้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 143,671