เรียกค่าเสียหาย จากชายที่มาร่วมประเวณีกับคู่หมั้น

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2017-05-29 07:13:55
กรณีได้ทำการหมั้นไว้อยู่แล้ว ต่อมาคู่หมั้นแอบไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่น มีการส่งรูปภาพให้แก่เรา สามารถดำเนินคดีได้อย่างไรบ้าง?
#1 โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2017-05-29 07:14:19
เรียกค่าทดแทนจากชายผู้ซึ่งร่วมประเวณีกับคู่หมั้นของเรา โดยที่ชายนั้นรู้หรือควรรู้ถึงการหมั้น
โดยมีอายุความ 6 เดือนนับแต่รู้ หรือ ไม่เกิน 5 ปีนับแต่ทำ
อ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1445 , 1446 , 1447/1
#2 โดย: ทนายธนู [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2017-11-02 16:25:46
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1445 ชายหรือหญิงคู่หมั้นอาจเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้ร่วมประเวณีกับคู่หมั้นของตนโดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการหมั้นนั้น เมื่อได้บอกเลิกสัญญาหมั้นแล้วตามมาตรา 1442 หรือมาตรา 1443 แล้วแต่กรณี

มาตรา 1446 ชายหรือหญิงคู่หมั้นอาจเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้ข่มขืนกระทำชำเราหรือพยายามข่มขืนกระทำชำเราคู่หมั้นของตนโดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการหมั้นนั้นได้โดยไม่จำต้องบอกเลิกสัญญาหมั้น

มาตรา 1447/1 สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนตามมาตรา 1439 ให้มีอายุความหกเดือนนับแต่วันที่ผิดสัญญาหมั้น
สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนตามมาตรา 1444 ให้มีอายุความหกเดือนนับแต่วันรู้หรือควรรู้ถึงการกระทำชั่วอย่างร้ายแรงอันเป็นเหตุให้บอกเลิกสัญญาหมั้น แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันกระทำการดังกล่าว
สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนตามมาตรา 1445 และมาตรา 1446 ให้มีอายุความหกเดือนนับแต่วันที่ชายหรือหญิงคู่หมั้นรู้หรือควรรู้ถึงการกระทำของผู้อื่นอันจะเป็นเหตุให้เรียกค่าทดแทนและรู้ตัวผู้จะพึงใช้ค่าทดแทนนั้น แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ผู้อื่นนั้นได้กระทำการดังกล่าว

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,750