ก่อสร้างคอนโดมิเนียม ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญา

โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.223.xxx]
เมื่อ: 2017-05-29 00:30:23
ทำสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดมิเนียมกับทางเจ้าของโครงการแล้ว ปรากฎการก่อสร้างล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา สามารถดำเนินการขอคืนเงินได้อย่างไรบ้าง?
#1 โดย: ทีมงานทนายThanulegal [IP: 110.169.223.xxx]
เมื่อ: 2017-05-29 00:34:04
กรณีผู้จะซื้อได้ผ่อนชำระเงินมัดจำ ในระหว่างการก่อสร้างตามที่กำหนดไว้ ถือว่าผู้จะซื้อปฏิบัติถูกต้องตามสัญญา
ส่วนผู้จะขายมีหน้าที่ก่อสร้างและส่งมอบคอนโดมิเนียม ตรงกำหนดเวลา เมื่อผู้จะขายไม่สามารถส่งมอบได้ตามกำหนดเวลาย่อมถือว่าเป็นฝ่ายผิดสัญญา
ฉะนั้นผู้จะซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและขอเงินมัดจำคืนได้ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
อ้างอิง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6474/2541
#2 โดย: ทนายธนู [IP: 58.8.159.xxx]
เมื่อ: 2017-11-02 16:28:18
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6474/2541
โดยที่สัญญาจะซื้อจะขายกรรมสิทธิ์ห้องชุดระบุว่าผู้จะซื้อต้องชำระเงินในระหว่างการก่อสร้างตามเวลาที่กำหนดไว้และว่าผู้จะขายสัญญาว่าจะทำการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็ว แสดงว่าสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวเป็นสัญญาต่างตอบแทนดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยซึ่งเป็นผู้จะขายอาคารชุดหยุดการก่อสร้างในระหว่างที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้จะซื้อผ่อนชำระราคา เป็นเวลาถึง 1 ปีเศษกรณีต้องถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาจะซื้อจะขายกรรมสิทธิ์อาคารชุด ทำให้โจทก์มีสิทธิบอกเลิกสัญญากับจำเลยได้ จำเลยให้การต่อสู้เพียงว่าโจทก์มิได้บอกเลิกสัญญาโดยมิได้ให้การว่าการบอกเลิกสัญญาของโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นต้องถือว่าฎีกาของจำเลยในข้อนี้มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้ว โดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยให้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 115,127