คำแถลง ขอส่งหมายและสำเนาอุทธรณ์ โดยวิธีปิดหมาย ข้ามเขต

คำแถลงขอส่งหมายและสำเนาอุทธรณ์ โดยวิธีปิดหมาย ข้ามเขต

   ข้อ 1. คดีนี้ จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง ในวันนี้

   ด้วยข้าฯได้ทำการตรวจสอบภูมิลำเนาของโจทก์แล้ว ปรากฏว่ามีภูมิลำเนาอยู่ตามคำฟ้อง ไม่เปลี่ยนแปลงกล่าวคือ เลขที่ 10000 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

   ดังนั้นในการส่งหมายและสำเนาอุทธรณ์ หากส่งไม่ได้เพราะเหตุไม่พบ หรือพบแต่โจทก์ไม่ยอมรับ หรือไม่มีบุคคลอื่นใดยอมรับหมายและสำเนาอุทธรณ์ไว้แทนโดยชอบ หรือไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็ตาม ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานนำส่งโดยปิดไว้ ณ ภูมิลำเนาของผู้ร้องด้วย

   อนึ่ง เนื่องจากโจทก์มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ดังนั้นในการนำส่งหมายและสำเนาอุทธรณ์ให้แก่โจทก์ ข้าฯขออนุญาตศาลได้โปรดมีหนังสือแนบส่งหมายและสำเนาอุทธรณ์ ไปยังศาลดังกล่าวเพื่อให้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งให้แก่โจทก์ โดยจำเลยได้วางเงินค่านำหมายตามระเบียบของศาลมาแล้ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดประทานอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ทนายจำเลย

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,932