ตัวอย่าง คำให้การสอบสวนลูกหนี้

คำให้การสอบสวนลูกหนี้

   เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว กฎหมายห้ามมิให้ลูกหนี้กระทำการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเอง โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวเข้าไปจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้

   โดยเริ่มต้น เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะมีหมายเรียกให้ลูกหนี้ไปพบ เพื่อดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สิน รวมทั้งต้องส่งมอบทรัพย์สิน บัญชี และเอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน สำหรับลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ต้องไปให้การด้วยตนเองจะมอบอำนาจไม่ได้

   หากไม่มาตามหมายเรียก เจ้าพนักงานพิทักษ์จะมีหนังสือรายงานศาลเพื่อขอออกหมายจับ ตามมาตรา 117

   ในทางปฏิบัติ เมื่อมีหมายจับ ควรติดต่อแจ้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ถึงเหตุจำเป็นที่ไม่ได้ไปตามนัดก่อน แล้วไปให้การสอบสวนตามนัดใหม่ แล้วสอบสวนเสร็จเจ้าพนักงานพิทักษ์จะรายงานศาลเพื่อขอถอนหมายจับ

 

พ.ร.บ. ล้มละลาย

มาตรา 30 เมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ลูกหนี้ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

   (1) ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ลูกหนี้ได้ทราบคำสั่งนั้น ลูกหนี้ต้องไปสาบานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และยื่นคำชี้แจงตามแบบพิมพ์ว่า ได้มีหุ้นส่วนกับผู้ใดหรือไม่ ถ้ามีให้ระบุชื่อและตำบลที่อยู่ของห้างหุ้นส่วนและผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมด

   (2) ภายในเวลา 7 วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้ทราบคำสั่งนั้น ลูกหนี้ต้องไปสาบานตัวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และยื่นคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามแบบพิมพ์ แสดงเหตุผลที่ทำให้มีหนี้สินล้นพ้นตัว สินทรัพย์และหนี้สิน ชื่อ ตำบลที่อยู่ และอาชีพของเจ้าหนี้ ทรัพย์สินที่ได้ให้เป็นประกันแก่เจ้าหนี้และวันที่ได้ให้ทรัพย์สินนั้น ๆ เป็นประกัน รายละเอียดแห่งทรัพย์สินอันจะตกได้แก่ตนในภายหน้า ทรัพย์สินของคู่สมรส ตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในความยึดถือของตน

   ระยะเวลาตามมาตรานี้ เมื่อมีเหตุผลพิเศษ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจขยายให้ได้ตามสมควร

   ถ้าลูกหนี้ไม่อยู่หรือไม่สามารถทำคำชี้แจงตามมาตรานี้ได้ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้ทำแทน หรือช่วยลูกหนี้ในการทำคำชี้แจง แล้วแต่กรณี และเพื่อการนี้ให้มีอำนาจจ้างบุคคลอื่นเข้าช่วยตามที่เห็นจำเป็น โดยคิดหักค่าใช้จ่ายจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้

มาตรา 117 เมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว ศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจออกหมายเรียกลูกหนี้ คู่สมรสของลูกหนี้ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้ความหรือสงสัยว่ามีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง หรือเชื่อว่าเป็นหนี้ลูกหนี้ หรือเห็นว่าสามารถแจ้งข้อความเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของลูกหนี้มาไต่สวน หรือสอบสวน และมีอำนาจสั่งให้บุคคลนั้น ๆ ส่งเอกสารหรือวัตถุพยานซึ่งอยู่ในความยึดถือ หรืออำนาจของผู้นั้นอันเกี่ยวกับกิจการหรือทรัพย์สินของลูกหนี้

 

ตัวอย่าง คำให้การสอบสวนลูกหนี้

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,928