คำร้อง ขอใช้บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นแทนการสืบพยาน

คำร้อง ขอใช้บันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นแทนการสืบพยาน

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดสืบพยานโจทก์และจำเลย ในวันนี้

   ข้อ 2. จำเลยมีความประสงค์จะขอส่งบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นของพยานของลูกหนี้ที่ 2 ซึ่งเป็นพยานอันดับที่ 1 ตามบัญชีระบุพยานของจำเลย ฉบับลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 รวม 1 ฉบับ แทนการสืบพยาน ปรากฏตามบันทึกถ้อยคำฯ ที่ได้แนบมาพร้อมกับคำร้องฉบับนี้แล้ว ขอศาลได้โปรด

        ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         จำเลยลูกหนี้ที่ 2

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลยลูกหนี้ที่ 2 เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,836