คำร้อง ขอรับรองฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

คำร้อง ขอรับรองฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 60 วัน จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคดีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

   ข้อ 2. ด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เป็นอย่างสูง จำเลยยังไม่เห็นพ้องด้วยจำเลยเห็นว่า คดีนี้มีปัญหาข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็นสำคัญซึ่งสมควรขึ้นสู่ศาลฎีกา เพื่อวินิจฉัยในปัญหาดังกล่าวซึ่งจำเลยขอประทานกราบเรียนว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้แล้วในวันนี้ หากศาลฎีกาได้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งก็อาจจะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาแตกต่างจากคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้

   ข้อ 3. จากเหตุผลดังกล่าว และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม อันจะทำให้จำเลยได้มีโอกาสให้จำเลยได้ต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ จึงขอความกรุณา นางสาวสมหญิง ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชั้นต้น หรือนายสมชาย หรือนายประมวล หรือนายรักธรรม ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาพิพากษาในศาลอุทธรณ์ หรืออัยการสูงสุด ท่านใดท่านหนึ่งได้โปรดอนุเคราะห์ว่า ข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสำคัญอันควรขึ้นสู่ศาลฎีกาและลงนามรับรองว่าอนุญาตให้จำเลยฎีกาได้ จักเป็นพระคุณอย่างล้นพ้นเป็นที่สุด

        ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ทนายจำเลย

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

ตัวอย่าง คำสั่งศาล

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 199,578