คำร้อง ขอปิดอากรแสตมป์สัญญาเงินกู้

คำร้องขอปิดอากรแสตมป์สัญญาเงินกู้

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดสืบพยานในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น.

   ข้อ 2. ด้วยสัญญากู้ยืมเงินของโจทก์ที่ยื่นฟ้องต่อศาลแล้วนั้น ยังไม่ได้ถูกปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายรายละเอียดตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 1 ดังปรากฏในสำนวน

   สัญญาเงินกู้ดังกล่าวถือว่าอยู่ในสำนวนของศาล โจทก์จึงมีความประสงค์ขออนุญาตศาลเพื่อที่จะปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนวันสืบพยานโจทก์ เพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาตามกฎหมายต่อไป เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

        ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         โจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์ 

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 153/2534

   ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 117 การขออนุญาตนำตราสารไปปิดแสตมป์ให้บริบูรณ์จะต้องกระทำก่อนหรือในขณะที่ได้นำเอกสารนั้นมาอ้างเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งก่อนศาลชั้นต้นตัดสินชี้ขาด โจทก์นำสัญญากู้ยืมเงินไปเสียอากรและเงินเพิ่มภายหลังที่ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้ว จึงใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,842