คำร้อง สอดเข้าเป็นจำเลยร่วม

คำร้อง สอดเข้าเป็นจำเลยร่วม ป.วิ.แพ่ง มาตรา 57

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลนัดไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น.

   ด้วยคดีนี้ โจทก์ได้ฟ้องขับไล่ จำเลย พร้อมเรียกค่าเสียหาย เดือนละ 4,000 บาท

   จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่าหนังสือขายฝาก เป็นโมฆะ ด้วยเหตุสัญญากำหนดสินไถ่หรือราคาขายฝากไว้ สูงเกินกว่าราคาขายฝากที่แท้จริง และกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน(ดอกเบี้ย) เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี สัญญาขายฝากเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญากู้ยืมเงิน โจทก์จึงไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่พิพาท และไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลย ขอศาลได้โปรดยกฟ้อง

   ข้อ 2. เนื่องจากผู้ร้องเป็นคู่สัญญาขายฝากร่วมกันกับนางสมใจ สมจริง ผู้ร้องจึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดี หากศาลพิจารณาพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี ย่อมกระทบกระเทือนและเสียหายต่อสิทธิของผู้ร้อง อันมีอยู่ในที่ดินขายฝาก

   อาศัยเหตุข้างต้น ผู้ร้องจึงขอร้องสอดเข้าเป็นจำเลยร่วมเพื่อต่อสู้กับโจทก์ และขอถือเอาคำให้การและฟ้องแย้งของจำเลยเป็นคำให้การและฟ้องแย้งของผู้ร้องด้วย กับให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ร้องอย่างสูง ขอศาลได้โปรดอนุญาต

        ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         จำเลย

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 57 บุคคลภายนอกซึ่งมิใช่คู่ความอาจเข้ามาเป็นคู่ความได้ด้วยการร้องสอด

   (1) ด้วยความสมัครใจเองเพราะเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง คุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณา หรือเมื่อตนมีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวเนื่องด้วยการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยยื่นคำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั้น

   (2) ด้วยความสมัครใจเองเพราะตนมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนั้นโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนมีคำพิพากษา ขออนุญาตเข้าเป็นโจทก์ร่วมหรือจำเลยร่วม หรือเข้าแทนที่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียทีเดียวโดยได้รับความยินยอมของคู่ความฝ่ายนั้น แต่ว่าแม้ศาลจะได้อนุญาตให้เข้าแทนที่กันได้ก็ตาม คู่ความฝ่ายนั้นจำต้องผูกพันตนโดยคำพิพากษาของศาลทุกประการเสมือนหนึ่งว่ามิได้มีการเข้าแทนที่กันเลย

   (3) ด้วยถูกหมายเรียกให้เข้ามาในคดี (ก) ตามคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำเป็นคำร้องแสดงเหตุว่าตนอาจฟ้องหรือถูกคู่ความเช่นว่านั้นฟ้องตนได้ เพื่อการใช้สิทธิไล่เบี้ย หรือเพื่อใช้ค่าทดแทน ถ้าหากศาลพิจารณาให้คู่ความเช่นว่านั้นแพ้คดี หรือ (ข) โดยคำสั่งของศาลเมื่อศาลนั้นเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอ ในกรณีที่กฎหมายบังคับให้บุคคลภายนอกเข้ามาในคดี หรือศาลเห็นจำเป็นที่จะเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม แต่ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีดังกล่าว แล้วให้เรียกด้วยวิธียื่นคำร้องเพื่อให้หมายเรียกพร้อมกับคำฟ้องหรือคำให้การ หรือในเวลาใด ๆ ต่อมาก่อนมีคำพิพากษาโดยได้รับอนุญาตจากศาล เมื่อศาลเป็นที่พอใจว่าคำร้องนั้นไม่อาจยื่นก่อนนั้นได้

   การส่งหมายเรียกบุคคลภายนอกตามอนุมาตรานี้ต้องมีสำเนาคำขอ หรือคำสั่งของศาล แล้วแต่กรณี และคำฟ้องตั้งต้นคดีนั้นแนบไปด้วย

   บทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้ไม่ตัดสิทธิของเจ้าหนี้ ในอันที่จะใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้และที่จะเรียกลูกหนี้ให้เข้ามาในคดีดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,835