คำแถลง ขอส่งหมายเรียกทางไปรษณีย์ตอบรับ

คำแถลง ขอส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง ทางไปรษณีย์ตอบรับ

   ข้อ 1. คดีนี้ โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลในวันนี้

   ด้วยโจทก์ทำการตรวจสอบภูมิลำเนาของจำเลยแล้ว ปรากฏว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ตามคำฟ้องโจทก์แน่นอน กล่าวคือ บ้านเลขที่ 1111 หมู่ 1 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 รายละเอียดปรากฏตามแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร เอกสารแนบท้ายคำแถลง

   ข้อ 2. ดังนั้น ในการนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยนั้น ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้นำส่งโดยวิธีไปรษณีย์ตอบรับ แทนการส่งโดยวิธีธรรมดา ณ ภูมิลำเนาของจำเลยตามคำฟ้องของโจทก์ด้วย โดยโจทก์ได้วางเงินค่านำหมายตามระเบียบของศาลมาพร้อมแล้ว ขอศาลได้โปรดอนุญาต

   หรือ

   ข้อ 2. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างรุนแรง ทางศาล ฯ ได้งดการส่งหมายโดยเจ้าพนักงานศาล ดังนั้น ในการส่งหมายเรียกให้แก่ผู้ร้องดังกล่าวนั้น ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้นำส่งโดยวิธีไปรษณีย์ตอบรับ ณ ภูมิลำเนาของผู้ร้อง ตามที่ผู้คัดค้านได้แถลงไว้ข้างต้น โดยผู้คัดค้านได้วางเงินค่าธรรมเนียมของศาลตามระเบียบมาพร้อมแล้ว เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ทนายโจทก์

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ค่านำหมายแบบไปรษณีย์ตอบรับ 80 , 500 บาท แล้วแต่ที่ (เกินมีคืน)

 

ป.วิ.แพ่ง

มาตรา 73 ทวิ คำคู่ความหรือเอกสารที่เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่งไม่ว่าการส่งนั้นจะเป็นหน้าที่ของศาลจัดการส่งเองหรือคู่ความมีหน้าที่จัดการนำส่งก็ตาม ศาลอาจสั่งให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษในประเทศก็ได้ โดยให้คู่ความฝ่ายที่มีหน้าที่นำส่งเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าคำคู่ความหรือเอกสารที่ส่งโดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์ มีผลเสมือนเจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่งและให้นำบทบัญญัติ มาตรา 74 มาตรา 76 และมาตรา 77 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 76 เมื่อเจ้าพนักงานศาลไม่พบคู่ความหรือบุคคลที่จะส่งคำคู่ความหรือเอกสาร ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของบุคคลนั้น ๆ ถ้าได้ส่งคำคู่ความหรือเอกสารให้แก่บุคคลใด ๆ ที่มีอายุเกิน 20 ปี ซึ่งอยู่หรือทำงานในบ้านเรือนหรือที่สำนักทำการงานที่ปรากฏว่าเป็นของคู่ความหรือบุคคลนั้น หรือได้ส่งคำคู่ความหรือเอกสารนั้นตามข้อความในคำสั่งของศาลให้ถือว่าเป็นการเพียงพอที่จะฟังว่าได้มีการส่งคำคู่ความหรือเอกสารถูกต้องตามกฎหมายแล้ว

   ในกรณีเช่นว่ามานี้ การส่งคำคู่ความหรือเอกสารแก่คู่ความฝ่ายใด ห้ามมิให้ส่งแก่คู่ความฝ่ายปรปักษ์เป็นผู้รับไว้แทน

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12445/2547

   คดีนี้หมายเรียกและสำเนาคำฟ้องได้ส่งให้แก่จำเลยโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จึงมีผลเสมือนว่าเจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่งตาม ป.วิ.พ. มาตรา 73 ทวิ ดังนั้น เมื่อ อ. พนักงานของจำเลยซึ่งมีอายุ 45 ปี และอยู่บ้านหรือสำนักงานเดียวกันได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2545 ย่อมถือได้ว่ามีการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยโดยชอบแล้วตาม ป.วิ.พ. มาตรา 76 วรรคหนึ่ง และจำเลยอาจยื่นคำให้การได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันดังกล่าวตาม ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคหนึ่ง ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 9 ตุลาคม 2545 การที่จำเลยยื่นคำให้การวันที่ 24 ตุลาคม 2545 จึงเกินกำหนด 15 วัน ตามกฎหมายนั้น ทั้งการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเช่นนี้ หาใช่เป็นการส่งโดยวิธีอื่นตาม ป.วิ.พ. มาตรา 79 ไม่

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1241/2563

   การส่งเอกสารโดยทางไปรษณีย์  หากไม่พบคู่ความหรือบุคคลที่จะส่งคำคู่ความหรือเอกสาร  ต้องส่งให้แก่บุคคลใด ๆ ที่มีอายุเกิน 20 ปี ซึ่งอยู่หรือทำการงานในบ้านเรือนหรือที่สำนักการงานที่ปรากฏว่าเป็นของคู่ความหรือบุคคลนั้น ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 73 ทวิ ประกอบมาตรา 76 เมื่อไม่มีรายละเอียดว่า ผู้ที่ชื่อ “ประวัติ” เป็นใครมีอายุเกิน 20 ปีหรืออยู่ หรือทำการงานในบ้านเรือนตามหมายหรือไม่ จึงยังไม่อาจฟังได้ว่า การส่งหมายแก่จำเลยเป็นการส่งหมายโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เท่ากับว่ายังไม่มีการส่งหมายให้แก่จำเลย การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำพิพากษาว่าจำเลยทิ้งอุทธรณ์จึงเป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 27 ประกอบมาตรา 246 และมาตรา 252

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.43.xxx]
เมื่อ: 2021-06-30 15:30:20
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ
#2 โดย: บอส [IP: 184.22.31.xxx]
เมื่อ: 2021-08-27 10:19:16
ขอสอบถามครับการที่ศาลมีคำสั่ง รับอุทธรณ์ สำเนาให้แก่อีกฝ่ายแก้ ภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับสำเนา ส่งทางไปรษณีลงทะเบียนตอบรับ ทางศาลจะเป็นผู้ส่งไปรษณีเองใช่ไหมครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,938