ตัวอย่าง รับรองการมีชีวิตอยู่

Life Certificate Of persons entitled to receive pension

TO WHOM IT MAY CONCERN :

   I, Mr. Thanu Kun-on, the undersigned, an Attorney at Law with license No.2244/2555, registered as a Notarial Services Attorney qualified to certify signatures and document pursuant to the Regulation on Registration as an Attorney Qualified to Certify Signature and Document B.E.2551 (2008)

   Do hereby certify that Mr.PARK Joo Holder of Passport No. KH112233 Issue by the Government of South Korea was present before me on 10 May 2020 and Countersigned his mark on this certificate in my presence

 

Signature of Pensioner

(Mr.Park Joo)

 

Signature_____

          Mr. Thanu Kun-on

          Notarial Services Attorney

          Bangkok, Thailand

 

ข้อควรทราบ / Note

1. ให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อต่อหน้าทนายความ

2. ตรวจสอบบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(Passport)

3. ถ่ายรูป

 

Open daily 7.00 - 18.00

Contact Us Please Click on Icon


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,932