ตัวอย่าง หนังสือให้ความยินยอม รับบุตรบุญธรรม

          หนังสือให้ความยินยอม รับบุตรบุญธรรม

               ทำที่ สำนักงานกฎหมายธนู 120/326 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย

   ข้าพเจ้า นายรักษ์ดี อายุ 40 ปี เกิดวันที่ 10 มกราคม 2510 เลขประจำตัวประชาชน 1 2222 33333 44 5 สัญชาติไทย ที่อยู่ 111 หมู่ 1 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย ในฐานะบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของ เด็กชายรักษ์จัง อายุ 15 ปี เกิดวันที่ 10 สิงหาคม 2548 เลขประจำตัวประชาชน 2 3333 44444 55 6 สัญชาติไทย และในฐานะอดีตสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนางสาวรักษ์จ๊ะ อายุ 30 ปีเกิดวันที่ 25 กันยายน 2533 เลขประจำตัวประชาชน 3 4444 555555 66 7 ซึ่งได้จดทะเบียนหย่ากันแล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยมีข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่ากำหนดให้เด็กชายรักษ์จัง อยู่ในอำนาจปกครองบุตรนางสาวรักษ์จ๊ะ แต่เพียงผู้เดียว

   นายปีเตอร์ อายุ 60 ปี เกิดวันที่ 5 ตุลาคม 2493 สัญชาติเยอรมัน ผู้ถือหนังสือเดินทางเลขที่ GB1234567 ที่อยู่ 123 เขตมิทเทอ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีความประสงค์ยื่นคำร้องขอรับเด็กชายรักษ์จัง เป็นบุตรบุญธรรมของตน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี

   ข้าพเจ้าในฐานะบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กชายรักษ์จัง และเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ขอแสดงความยินยอมให้ เด็กชายรักษ์จัง เป็นบุตรบุญธรรมของนายปีเตอร์

   หนังสือให้ความยินยอมของข้าพเจ้าฉบับนี้ สามารถนำไปยื่นจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมต่อเจ้าพนักงานได้

   ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะ และสุขภาพที่สมบูรณ์ ทุกประการ ทำด้วยใจสมัคร ปราศจากการบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่

   หนังสือฉบับนี้ทำขึ้นเพียงฉบับเดียว ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วเห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานสองคนพร้อมกัน และต่อหน้านายธนู กุลอ่อน ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

 

     ลงชื่อ               บิดา / ผู้ให้ความยินยอม

          นายรักษ์ดี

     ลงชื่อ               พยาน

          นางสมใจ

     ลงชื่อ               พยาน

          นายสมบูรณ์

 

     I certify the genuine signature of Mr.Rakdee

     Signature_____

          Mr. Thanu Kun-on

          Attorney at Law, License No. 2244/2555

          Notarial Service Attorney, Registration No.5831/2556

          Bangkok, Thailand

          10 Apr 2021

 

Open daily 7.00 - 18.00

Contact Us Please Click on Icon

   


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,907