คดีปกครอง/ Administrative Case

คดีปกครอง #ทนายคดีปกครองThanuLaw

ประเด็น : มหาวิทยาลัยจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง

คำวินิจฉัยที่ 18/2545

   คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และศูนย์เครื่องมือกลางระหว่างบริษัทเอกชนกับมหาวิทยาลัยของรัฐ อาคารมหาวิทยาลัยของรัฐเป็น "ถาวรวัตถุ" และเป็น "เครื่องมือสำคัญ"ในการดำเนินบริการสาธารณะให้บรรลุผลกับเป็นถาวรวัตถุที่ประชาชนจะเข้าไปใช้สอยประโยชน์ได้โดยตรง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจ้างผู้ฟ้องคดีถือได้ว่าเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองมอบให้เอกชนเข้าดำเนินการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค จึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คดีนี้จึงอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง

 

ประเด็น : ปลัดอำเภอทำพินัยกรรมไม่สมบูรณ์ กรมการปกครองต้องร่วมรับผิดชอบด้วย

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.732/2562

   เจ้ามรดกทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ซึ่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้ได้รับมอบหมายจะได้จัดทำและตรวจสอบให้ถูกต้อง ข้อเท็จจริงปรากฎว่าปลัดอำเภอไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้ และไม่มีผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยาน ขัดต่อ ป.พ.พ. มาตรา 1658 จึงตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. 1705 ถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อผู้รับพินัยรรม ดังนั้น กรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับพินัยกรรม

 

ค่าบริการว่าความ คดีปกครอง

รูปแบบคดี

ราคา (เริ่มต้น)

♦ ยื่นฟ้อง ต่อสู้คดี

-X-

 

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมาย

เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00 - 18.00 น.

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

   

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai
 
 

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 191,482