คดีปกครอง/ Administrative Case

ตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจ

1. เจ้ามรดกทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ซึ่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้ได้รับมอบหมายจะได้จัดทำและตรวจสอบให้ถูกต้อง ข้อเท็จจริงปรากฎว่าปลัดอำเภอไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้ และไม่มีผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยาน ขัดต่อ ป.พ.พ. มาตรา 1658 จึงตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. 1705 ถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อผู้รับพินัยรรม ดังนั้น กรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับพินัยกรรม อ้างอิงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.732/2562

 

2.


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 95,161