คำร้อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง

คำร้อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง

   ข้อ 1. คดีนี้ศาลได้นัดชี้สองสถาน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563

   เนื่องจากคำฟ้องของโจทก์ ยังมีข้อความไม่ครบถ้วน และผิดพลาดอยู่บางประการ ในส่วนของขนาดเนื้อที่ ด้วยเหตุดังกล่าว โจทก์จึงขออนุญาตแก้ไขคำฟ้อง ดังนี้

   ในคำฟ้อง หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 10 จากเดิมระบุไว้ว่า "ขนาด 45 ตารางเมตร" ขอแก้เป็น "ขนาด 46.5 ตารางเมตร"

   การแก้ไขดังกล่าวข้างต้นเป็นการแก้ไขเพียงเล็กน้อย อีกทั้งยังสอดคล้องถูกต้องต่อความเป็นจริงกับทั้งไม่ทำให้จำเลยหลงข้อต่อสู้หรือเสียเปรียบแต่อย่างใด

   และนอกจากที่ขอแก้ไข โจทก์ขอถือเอาคำฟ้องเดิม และโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องนี้ ก่อนวันนัดชี้สองสถานไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต         

        ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         โจทก์   

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 179 โจทก์หรือจำเลยจะแก้ไขข้อหา ข้อต่อสู้ ข้ออ้าง หรือข้อเถียงอันกล่าวไว้ในคำฟ้องหรือคำให้การที่เสนอต่อศาลแต่แรกก็ได้

   การแก้ไขนั้น โดยเฉพาะอาจเป็นการแก้ไขในข้อต่อไปนี้

   (1) เพิ่ม หรือลด จำนวนทุนทรัพย์ หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทในฟ้องเดิม หรือ

   (2) สละข้อหาในฟ้องเดิมเสียบางข้อ หรือเพิ่มเติมฟ้องเดิมให้บริบูรณ์โดยวิธีเสนอคำฟ้องเพิ่มเติม หรือเสนอคำฟ้องเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนในระหว่างการพิจารณา หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง หรือ

   (3) ยกข้อต่อสู้ขึ้นใหม่ เป็นข้อแก้ข้อหาเดิม หรือที่ยื่นภายหลัง หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้ออ้าง หรือข้อเถียงเพื่อสนับสนุนข้อหา หรือเพื่อหักล้างข้อหาของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง

   แต่ห้ามมิให้คู่ความฝ่ายใดเสนอคำฟ้องใดต่อศาล ไม่ว่าโดยวิธีฟ้องเพิ่มเติมหรือฟ้องแย้ง ภายหลังที่ได้ยื่นคำฟ้องเดิมต่อศาลแล้ว เว้นแต่คำฟ้องเดิมและคำฟ้องภายหลังนี้จะเกี่ยวข้องกันพอที่จะรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้

 

มาตรา 180 การแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การที่คู่ความเสนอต่อศาลไว้แล้ว ให้ทำเป็นคำร้องยื่นต่อศาลก่อนวันชี้สองสถาน หรือก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน ในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถาน เว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ก่อนนั้นหรือเป็นการขอแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อย

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.25.xxx]
เมื่อ: 2021-07-01 02:16:56
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ
#2 โดย: พีท [IP: 171.6.245.xxx]
เมื่อ: 2021-12-10 21:04:39
ถ้าเป็นคดีมีข้อพิพาท ทำเป็นคำฟ้อง แต่ไปเขียนว่าจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาล แบบนี้ขอแก้ไขได้ไหมครับ ถ้ายังไม่มีการสืบพยานอละยังไมาส่งหมายให้จำเลย แต่มีการยื่นฟ้องไปแล้ว
#3 โดย: เอก [IP: 1.47.221.xxx]
เมื่อ: 2022-12-03 00:08:01
เรื่องภาระจำยอม​ ขอแก้ไข​ เพิ่มเติมแปลงใหม่อีกโฉนด​ได้มั้ยครับ​ เพราะใช้เดินเป็นทางเข้าออกอยุ่แต่ไม่ได้ระบุไว้ในคำฟ้อง)​
#4 โดย: นายธนิชพนธ์ ธนศักดิ์สุธี [IP: 101.51.65.xxx]
เมื่อ: 2022-12-13 14:18:47
ขอให้บุญคุ้มครองในความมีน้ำใจ เผยแพร่ความรู้แบบธรรมชาติ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,836