คำร้อง ขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยในคำพิพากษา

คำร้อง ขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยในคำพิพากษา

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดมีคำพิพากษาแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 คดีอยู่ระหว่างส่งคำบังคับให้จำเลย

   ข้อ 2. เนื่องจากตามคำพิพากษา ระบุวันที่คิดดอกเบี้ย นับถัดจากวันฟ้องผิดพลาดไป ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง อันเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อย ซึ่งโจทก์เกรงว่าจะมีปัญหาในชั้นบังคับคดี

   อาศัยเหตุดังกล่าวข้างต้น โจทก์จึงขอศาลได้โปรดแก้ไขผิดพลาดเล็กน้อยในคำพิพากษา จากวันที่ "15 มกราคม 2563" ให้ถูกต้องเป็น "12 มกราคม 2563" ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         โจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

ป.วิ.แพ่ง

มาตรา 143 ถ้าในคำพิพากษาหรือคำสั่งใด มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่น ๆ และมิได้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น เมื่อศาลที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งนั้นเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องร้องขอ ศาลจะมีคำสั่งเพิ่มเติมแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อผิดหลงเช่นว่านั้นให้ถูกก็ได้ แต่ถ้าได้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น อำนาจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงนั้น ย่อมอยู่แก่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี คำขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดหลงนั้น ให้ยื่นต่อศาลดังกล่าวแล้ว โดยกล่าวไว้ในฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกา หรือโดยทำเป็นคำร้องส่วนหนึ่งต่างหาก

   การทำคำสั่งเพิ่มเติมมาตรานี้ จะต้องไม่เป็นการกลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิม

   เมื่อได้ทำคำสั่งเช่นว่านั้นแล้ว ห้ามไม่ให้คัดสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิม เว้นแต่จะได้คัดสำเนาคำสั่งเพิ่มเติมนั้นรวมไปด้วย


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,848