คำแถลง ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจ

คำแถลง ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจ

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้นัดสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563

   ข้อ 2. เนื่องจากบริษัทโจทก์ได้เปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจ เพื่อกระทำการแทนบริษัท จากเดิม "นายฟูฟู โกจิ" เป็น "นายทากา อิคึ" ปรากฎตามหนังสือมอบอำนาจ เอกสารแนบท้ายคำร้องนี้

   โจทก์จึงขออนุญาตศาลแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                          โจทก์

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                          ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,928