คำร้อง ขอเลื่อนคดีรอผลคดีอาญา

คำร้อง ขอให้พิจารณาคดีรวมกัน

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้กำหนดประเด็นว่า โจทก์ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ในที่ดินพิพาทหรือไม่ และกำหนดให้โจทก์มีหน้าที่นำสืบก่อน โดยศาลได้นัดสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 

   ข้อ 2. จำเลยขอกราบเรียนต่อศาลว่า โดยโจทก์ได้ถูกพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ฟ้องเป็นจำเลยที่ศาลแขวงพระนครเหนือ ข้อหาบุกรุก เป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1000/2562 และคดีในระหว่างการสืบพยานจำเลย

   จำเลยเห็นว่าประเด็นพิพาทในคดีอาญาและประเด็นพิพาทในคดีนี้เป็นประเด็นเดียวกัน หากจะรอการพิจารณาคดีนี้ไว้ก่อน เพื่อฟังผลการชี้ขาดถึงที่สุดในคดีอาญาดังกล่าว ก็จะเป็นความสะดวกแก่การพิจารณาคดีนี้เป็นอย่างยิ่ง

   อาศัยเหตุดังกล่าวข้างต้น ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้รอฟังผลคำพิพากษาของคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1000/2562 ไว้ก่อน ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         โจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

ป.วิ.แพ่ง

มาตรา 39 ถ้าการที่จะชี้ขาดตัดสินคดีเรื่องใดที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดจำต้องอาศัยทั้งหมดหรือแต่บางส่วนซึ่งคำชี้ขาดตัดสินบางข้อที่ศาลนั้นเองหรือศาลอื่นจะต้องกระทำเสียก่อน หรือจำต้องรอให้เจ้าพนักงานฝ่ายธุรการวินิจฉัยชี้ขาดในข้อเช่นนั้นเสียก่อน หรือถ้าปรากฏว่าได้มีการกระทำผิดอาญาเกิดขึ้นซึ่งอาจมีการฟ้องร้องอันอาจกระทำให้การชี้ขาดตัดสินคดีที่พิจารณาอยู่นั้นเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีอื่นใดซึ่งศาลเห็นว่าถ้าได้เลื่อนการพิจารณาไปจักทำให้ความยุติธรรมดำเนินไปด้วยดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องร้องขอ ศาลจะมีคำสั่งเลื่อนการนั่งพิจารณาต่อไปจนกว่าจะได้มีการพิพากษาหรือชี้ขาดในข้อนั้น ๆ แล้วหรือภายในระยะเวลาใด ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้

   ถ้าศาลมีคำสั่งให้เลื่อนการนั่งพิจารณาดังกล่าวแล้วโดยไม่มีกำหนด เมื่อศาลเห็นสมควรหรือคู่ความที่เกี่ยวข้องร้องขอ ศาลจะมีคำสั่งให้เริ่มการนั่งพิจารณาต่อไปในวันใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,842