คำร้อง ขอให้พิจารณาคดีรวมกัน

คำร้อง ขอให้พิจารณาคดีรวมกัน

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 10 มีนาคม 2563

   ข้อ 2. เนื่องจากคดีนี้มีประเด็นอย่างเดียวกัน กับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1100/2563 ของศาลนี้ ซึ่งนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 คู่ความฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยเป็นบุคคลเดียวกัน กล่าวคือ โจทก์ฟ้องเรียกเงินตามเช็คเช่นเดียวกัน การรวมพิจารณาคดีนี้กับคดีดังกล่าวเข้าด้วยกัน จะเป็นการสะดวก

   อาศัยเหตุดังกล่าวข้างต้น ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้รวมพิจารณาคดีนี้เข้ากับคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1100/2563 ของศาลนี้ด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         โจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

ป.วิ.แพ่ง

มาตรา 28 ถ้ามีคดีหลายเรื่องค้างพิจารณาอยู่ในศาลเดียวกันหรือในศาลชั้นต้นสองศาลต่างกัน และคู่ความทั้งหมด หรือแต่บางฝ่ายเป็นคู่ความรายเดียวกัน กับทั้งการพิจารณาคดีเหล่านั้น ถ้าได้รวมกันแล้ว จะเป็นการสะดวก หากศาลนั้นหรือศาลหนึ่งศาลใดเหล่านั้นเห็นสมควรให้พิจารณาคดีรวมกัน หรือหากคู่ความทั้งหมดหรือแต่บางฝ่ายมีคำขอให้พิจารณาคดีรวมกันโดยแถลงไว้ในคำให้การหรือทำเป็นคำร้องไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก่อนมีคำพิพากษา เมื่อศาลได้ฟังคู่ความทุกฝ่ายแห่งคดีนั้น ๆ แล้ว ถ้าศาลเป็นที่พอใจว่า คดีเหล่านั้นเกี่ยวเนื่องกัน ก็ให้ศาลมีอำนาจออกคำสั่งให้พิจารณาคดีเหล่านั้นรวมกัน

   ถ้าจะโอนคดีมาจากอีกศาลหนึ่งหรือโอนคดีไปยังอีกศาลหนึ่งที่มีเขตอำนาจเหนือคดีนั้น ศาลจะมีคำสั่งก่อนที่ได้รับความยินยอมของอีกศาลหนึ่งนั้นไม่ได้ แต่ถ้าศาลที่จะรับโอนคดีไม่ยินยอม ก็ให้ศาลที่จะโอนคดีนั้นส่งเรื่องให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ชี้ขาด คำสั่งของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,835