คำร้อง ขอให้ศาลเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ

คำร้อง ขอเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563

   โดยคำวินิจฉัยศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว เห็นว่า จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกคำขอให้พิจารณาใหม่ โดยขอให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ ซึ่งหากศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ย่อมมีผลให้คำพิพาษาของศาลชั้นต้นที่พิพากษา ให้โจทก์หย่าขาดจากจำเลยให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว และบังคับให้จำเลยชำระค่าเลี้ยงชีพและค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์แก่โจทก์เป็นอันเพิกถอนไป ผลเท่ากับเป็นการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นอยู่ในตัว  จำเลยจึงต้องนำเงินค่าธรรมเนียมซึ่งจะต้องใช้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาวางศาลพร้อมกับอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229 ประกอบพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ. ศ. 2553 มาตรา 180 โดยศาลไม่จำต้องมีคำสั่งให้จำเลยปฏิบัติก่อน เพราะกรณีมิใช่เรื่องที่จำเลยมิได้ชำระหรือวางค่าธรรมเนียมศาลโดยไม่ถูกต้องครบถ้วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาาความแพ่ง มาตรา 18 วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ. ศ. 2553 มาตรา 6 ดังนั้นเมื่อจำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นโดยไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามบทบัญญัติดังกล่าว อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยมา ก็ไม่มีผลให้อุทธรณ์ของจำเลยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกลับเป็นอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายไปได้ ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย ให้คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ของจำเลย ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์นอกจากนี้ให้เป็นพับ

   ข้อ 2. ทนายจำเลยได้มาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันทราบพฤติการณอันเป็นมูลแห่งข้ออ้างว่าผิดระเบียบ

   ข้อเท็จจริงในมูลแห่งข้ออ้างว่าผิดระเบียบนี้ กล่าวคือ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ โดยได้ชำระค่าธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์จำนวน 200 บาท อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการส่งคำคู่ความให้โจทก์ รายละเอียดปรากฎในสำนวนคดีของศาล

   โดยป.วิ.แพ่ง มาตรา 18 กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลที่จะต้องตรวจดูว่า ผู้ยื่นอุทรธรณ์ชำระเงินครบถ้วนหรือไม่ หากมิได้ชำระให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ศาลชอบที่จะต้องสั่งให้จำเลยเสียค่าธรรมเนียมให้เพิ่มเติมและถูกต้องก่อนส่งสำนวนให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้ เพื่อพิจารณาต่อไป แต่คดีนี้ศาลชั้นต้นได้ กลับมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลย และไม่ได้แจ้งให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมใช้แทนโจทก์ แต่อย่างใด จึงถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมเป็นการหลงผิดไป

   การที่ศาลมีคำสั่งรับอุทธรณ์ โดยที่จำเลยชำระไม่ครบถ้วน ย่อมเป็นไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบ

   ด้วยเหตุดังที่ประทานกราบเรียนต่อศาลข้างต้น จำเลยจึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ผิดระเบียบดังกล่าวด้วย และให้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยวางเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบภายในกำหนดเวลา และดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดประทานอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                          ผู้ร้อง

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                          ผู้เรียงและพิมพ์

 

ป.วิ.แพ่ง

มาตรา 27 ในกรณีที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้การเป็นไปด้วยความยุติธรรม หรือที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเรื่องการเขียน และการยื่นหรือการส่งคำคู่ความหรือเอกสารอื่น ๆ หรือในการพิจารณาคดี การพิจารณาพยานหลักฐาน หรือการบังคับคดี เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เสียหายเนื่องจากการที่มิได้ปฏิบัติเช่นว่านั้นยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้เพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสั่งแก้ไขหรือมีคำสั่งในเรื่องนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ศาลเห็นสมควร

   ข้อค้านเรื่องผิดระเบียบนั้น คู่ความฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าวได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก่อนมีคำพิพากษา แต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นได้ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น แต่ทั้งนี้คู่ความฝ่ายนั้นต้องมิได้ดำเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากที่ได้ทราบเรื่องผิดระเบียบแล้ว หรือต้องมิได้ให้สัตยาบันแก่การผิดระเบียบนั้นๆ

   ถ้าศาลสั่งให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบใด ๆ อันมิใช่เรื่องที่คู่ความละเลยไม่ดำเนินกระบวนพิจารณาเรื่องนั้นภายในระยะเวลาซึ่งกฎหมายหรือศาลกำหนดไว้ เพียงเท่านี้ไม่เป็นการตัดสิทธิคู่ความฝ่ายนั้น ในอันที่จะดำเนินกระบวนพิจารณานั้น ๆ ใหม่ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายบังคับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,835