คำร้อง ขอให้ศาลไกล่เกลี่ยเป็นการลับ

คำร้อง ขอให้ศาลไกล่เกลี่ยเป็นการลับ

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้นัดสืบพยานโจทก์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562

   ข้อ 2. คดีนี้ โจทก์ จำเลย ซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ได้พิพาทกันในเรื่องมรดก

   โจทก์เห็นว่า หากศาลได้ทำการไกล่เกลี่ยเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าคู่ความทั้งสองฝ่าย โดยไม่มีทนายความอยู่ด้วยนั้น จะทำให้มีการประนีประนอมกันได้

   ด้วยเหตุดังกล่าว ขอศาลทำการไกล่เกลี่ยเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าตัวความ หากตกลงกันไม่ได้ จึงค่อยสืบพยานกันต่อไป ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                          ผู้ร้อง

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                          ผู้เรียงและพิมพ์

 

ป.วิ.แพ่ง

มาตรา 20 ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะได้ดำเนินไปแล้วเพียงใด ให้ศาลมีอำนาจที่จะไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ตกลงกัน หรือประนีประนอมยอมความกันในข้อที่พิพาทนั้น

มาตรา 20 ทวิ เพื่อประโยชน์ในการไกล่เกลี่ย เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ ศาลจะสั่งให้ดำเนินการเป็นการลับเฉพาะต่อหน้าตัวความทุกฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยจะให้มีทนายความอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้

   เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ ศาลอาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ประนีประนอม เพื่อช่วยเหลือศาลในการไกล่เกลี่ยให้คู่ความได้ประนีประนอมกัน

   หลักเกณฑ์และวิธีการในการไกล่เกลี่ยของศาล การแต่งตั้งผู้ประนีประนอม รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของผู้ประนีประนอม ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา

   ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาตามวรรคสาม เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,835