คำร้อง ขอโอนคดี

คำร้อง ขอโอนคดี

   ข้อ 1. คดีนี้ โจทก์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลนี้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 จำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 และยังไม่ได้ยื่นคำให้การ

   ข้อ 2. จำเลยขอกราบเรียนต่อศาลว่า จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดลำปาง การที่โจทก์ฟ้องคดีที่ศาลนี้ ส่งผลทำให้จำเลยไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากต้องเดินทางไกล เสียเวลาเป็นอันมาก และมีค่าใช้จ่ายสูง

   อีกประการ โจทก์เป็นผู้มีอิทธิพล ทำให้พยานที่มาเบิกความต่อศาลเกรงกลัว ไม่กล้าที่จะเบิกความตามความจริง ซึ่งทำให้จำเลยไม่ได้รับความยุติธรรม

   ด้วยเหตุดังกล่าว จำเลยจึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้โอนคดีไปยังศาลจังหวัดลำปางด้วย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                          ผู้ร้อง

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                          ผู้เรียงและพิมพ์

 

ป.วิ.แพ่ง มาตรา 6 ก่อนยื่นคำให้การ จำเลยชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลที่โจทก์ได้ยื่นคำฟ้องไว้ขอให้โอนคดีไปยังศาลอื่นที่มีเขตอำนาจได้ คำร้องนั้นจำเลยต้องแสดงเหตุที่ยกขึ้นอ้างอิงว่าการพิจารณาคดีต่อไปในศาลนั้นจะไม่สะดวก หรือจำเลยอาจไม่ได้รับความยุติธรรม เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องนั้นก็ได้

   ห้ามมิให้ศาลออกคำสั่งอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ศาลที่จะรับโอนคดีไปนั้นได้ยินยอมเสียก่อน ถ้าศาลที่จะรับโอนคดีไม่ยินยอม ก็ให้ศาลที่จะโอนคดีนั้นส่งเรื่องให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ชี้ขาด คำสั่งของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,839