คำร้อง ขอเลื่อนคดี

คำร้อง ขอเลื่อนคดี (ติดว่าความ)

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดชี้สองสถาน กำหนดแนวทางการดำเนินคดี หรือสืบพยานโจทก์ ในวันนี้

   ข้อ 2. ด้วยทนายจำเลยติดว่าความในคดีหมายเลขดำที่ ยชพ100/2562 ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี โดยเป็นนัดชี้สองสถานหรือสืบพยานโจทก์ ซึ่งได้นัดพิจารณาไว้ก่อนแล้ว จึงไม่สามารถมาศาลในวันนี้ได้

   ด้วยเหตุขัดข้องดังกล่าว ทนายจำเลยจึงขอประทานอนุญาตศาลเลื่อนคดีออกไปสักนัดหนึ่ง ทั้งนี้มิได้มีเจตนาที่จะประวิงคดีแต่ประการใด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                          ผู้ร้อง

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                          ผู้เรียงและพิมพ์

 

คำร้อง ขอเลื่อนคดี (เหตุเพิ่งแต่งทนายความ)

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดพร้อม ในวันนี้

   ข้อ 2. เนื่องจากทนายเพิ่งได้พบกับจำเลยในวันนี้ และเพิ่งได้แต่งทนายเข้ามาในคดี ประกอบกับคดีนี้มีข้อเท็จจริงจำนวนมาก

   ด้วยเหตุจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ทนายจำเลยจึงขอประทานอนุญาตศาลเลื่อนคดีออกไปสักนัดหนึ่ง ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                          ผู้ร้อง

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายธนู กุลอ่อน ทนายจำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                          ผู้เรียงและพิมพ์

 

คำร้อง ขอเลื่อนคดี (เจ็บป่วย)

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดสืบพยานโจทก์ ในวันนี้

   ข้อ 2. ผู้ร้องทนายโจทก์ขอกราบเรียนต่อศาลว่า โจทก์มีอาการป่วยเป็นไข้หวัด ปวดศรีษะ ตัวร้อน และไอ ได้เข้าพักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลศิริราช มาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ในวันนี้จึงไม่สามารถมาเบิกความต่อศาลได้ รายละเอียดปรากฎตามใบรับรองแพทย์ เอกสารแนบท้ายคำร้อง

   ทั้งนี้ โจทก์เป็นพยานปากสำคัญในประเด็นแห่งคดี ที่จะต้องเบิกความก่อนปากอื่น

   ด้วยเหตุผลและความจำเป็น ตามที่ได้กราบเรียนต่อศาลมาแล้วข้างต้น ขอเลื่อนการสืบพยานโจทก์ออกไปสักนัดหนึ่ง เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                          ผู้ร้อง

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                          ผู้เรียงและพิมพ์

 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 40 เมื่อศาลได้กำหนดวันนั่งพิจารณาและแจ้งให้คู่ความทราบแล้ว ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขอเลื่อนการนั่งพิจารณา คู่ความฝ่ายนั้นต้องเสนอคำขอเข้ามาก่อนหรือในวันนัดและแสดงเหตุผลแห่งการขอเลื่อนนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ห้ามมิให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ เว้นแต่การขอเลื่อนการนั่งพิจารณานั้นมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ และหากศาลไม่อนุญาตจะทำให้เสียความยุติธรรม

   เมื่อศาลจะสั่งให้เลื่อนการนั่งพิจารณา ศาลอาจสั่งให้คู่ความฝ่ายนั้นเสียค่าป่วยการพยานซึ่งมาศาลตามหมายเรียกและเสียค่าใช้จ่ายในการที่คู่ความฝ่ายอื่นมาศาล เช่น ค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พักของตัวความ ทนายความ หรือพยาน เป็นต้น ตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควร ถ้าคู่ความฝ่ายที่ขอเลื่อนคดีไม่ชำระค่าป่วยการหรือค่าใช้จ่ายตามที่ศาลกำหนด ให้ศาลยกคำขอเลื่อนคดีนั้นเสีย

   ค่าป่วยการหรือค่าใช้จ่ายที่จ่ายตามวรรคสองให้ตกเป็นพับ

   คำขอเลื่อนคดีตามวรรคหนึ่ง ถ้าไม่ได้เสนอต่อหน้าศาลด้วยวาจา ก็ให้ทำเป็นคำร้องและจะทำฝ่ายเดียวโดยได้รับอนุญาตจากศาลก็ได้

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.25.xxx]
เมื่อ: 2021-07-01 02:20:55
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ
#2 โดย: นิตยา [IP: 1.47.139.xxx]
เมื่อ: 2021-08-24 05:48:25
เป็นจำเเลยผิดนัดศาลนัดแรกต้องทำไงค่ะ
#3 โดย: tenthai [IP: 171.96.174.xxx]
เมื่อ: 2022-01-18 11:08:36
ยื่นออนไลน์ได้หรือต้องไปยื่นที่ศาลคะ ขอบคุณค่ะ
#4 โดย: ชนัน [IP: 49.0.66.xxx]
เมื่อ: 2023-02-23 09:21:37
ถ้าขอเลื่อนนัดสืบพยานออกไป ต้องเสียค่าใช้จ่ายไหม ถ้าเสียคิดจากยอดตรงไหนคะ เป็นค่าอะไร บ้าง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,840