คำร้อง คัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดี

คำร้อง คัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดี

   ข้อ 1 คดีนี้ จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้น และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

   เนื่องจากตามคำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยนั้น เมื่อพิจารณาแล้ว เห็นได้ว่าไม่สามารถชนะคดีของโจทก์ได้ เนื่องจากขาดหลักฐานต่างๆ มาสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง คำฟ้องอุทธรณ์นั้น ล้วนแต่เป็นการกล่าวอ้างลอยๆ ปราศจากหลักกฎหมายที่จะมีผลเพียงพอให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นได้

   คำพิพากษาของศาลชั้นต้นจึงชอบด้วยกฎหมายทุกประการ

   นอกจากนี้ หนี้ตามคำพิพากษาเป็นหนี้จำนวนมาก หากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยสามารถทุเลาการบังคับคดีไว้ในระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษาได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อโจทก์ ทำให้ได้รับชำระหนี้ช้าลง อีกทั้งอาจเป็นเหตุให้เกิดจากยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน เพื่อหลบเลี่ยงการบังคับคดีตามคำพิพากษาในอนาคตและมีผลให้โจทก์ได้รับความเสียหายในที่สุดนั่นเอง

   ข้ออ้างที่จำเลยระบุว่า ยังดำเนินกิจการอยู่นั้น ก็มิได้เป็นหลักประกันเพียงพอว่าโจทก์จะได้รับชำระหนี้จากจำเลยตามคำพิพากษาอย่างครบถ้วน แต่ประการใด

   อาศัยเหตุดังกล่าวข้างต้น ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยเสียและให้โจทก์ดำเนินกระบวนการชั้นบังคับคดีเอากับจำเลยตามกฎหมายต่อไป เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดประทานอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                          ทนายโจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                          ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 181,669