คำร้อง ขอขยายระยะเวลาฟ้องคดี

คำร้อง ขอขยายระยะเวลาฟ้องคดี

   ข้อ 1. คดีนี้ ผู้ร้องเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีนาย เอ และนาง บี เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันห้างฯ ปรากฎตามสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 1

   ผู้ร้องได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม เดือนภาษีมกราคม – พฤษภาคม 2546 และเดือนภาษีสิงหาคม 2556 จากกรมสรรพากร ซึ่งผู้ร้องใช้สิทธิอุทธรณ์การประเมินตามกฎหมายแล้ว รายละเอียดปรากฎตามสำเนาหนังสืออุทธรณ์ เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 2

   ต่อมา กรมสรรพากรได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยไม่งดหรือลดเบี้ยปรับให้ รายละเอียดปรากฎตามสำเนาหนังสือคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 3 ซึ่งผู้ร้องได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดปรากฎตาม สำเนารายงานผลการนำจ่ายไปรษณีย์ เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 4

   ด้วยผู้ร้องมีความประสงค์จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อศาล(ฟ้องคดี)ต่อไป แต่ผู้ร้องยังไม่สามารถดำเนินการฟ้องคดีได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างติดต่อทนายความมาดำเนินคดี และดำเนินการรวบรวมเอกสาร และตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อใช้ในการดำเนินคดีให้ผู้ร้อง แต่ด้วยเอกสารในคดีมีเป็นจำนวนมากประกอบกับข้อกฎหมายมีรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบอยู่

   อาศัยข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่ผู้ร้องกราบเรียนมา ทำให้ผู้ร้องไม่สามารถฟ้องคดีได้ทันตามกำหนด ผู้ร้องจึงขอศาลได้โปรดขยายระยะเวลาฟ้องแก่ผู้ร้องอีก 30 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาฟ้อง เพื่อให้ผู้ร้องใช้สิทธิดำเนินคดีได้อย่างเต็มที่ ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                          ผู้ร้อง

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายความ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                          ผู้เรียงและพิมพ์

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอขยายเวลาฟ้องคดีภาษีอากร

1. สำเนาหนังสือแจ้งการประเมิน

2. สำเนาคำอุทธรณ์

3. สำเนาคำวินิจฉัยอุทธรณ์

4. สำเนาหลักฐานการรับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ซองจดหมาย หรือใบตอบรับไปรษณีย์ หรือหนังสือที่ลงลายมือชื่อ รับจากพนักงานเจ้าหน้าที่

5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคล)

6. สำเนาหลักฐานการชำระภาษี (กรณีฟ้องคดีภาษีโรงเรือน หรือชำระภาษีแล้ว)

 

ข้อความในใบมอบฉันทะ

   ดำเนินการเกี่ยวกับการเจรจาไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความข้อพิพาท ยื่นเงื่อนไข รับเงื่อนไข หรือข้อเสนอกับคู่ความ ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยหรือเลื่อนการพิจารณา ทำสัญญาประนีประนอมยอมความและทำยอม ลงลายมือชื่อในคำร้อง คำขอหรือสัญญาประนีประนอมยอมความ ตลอดจนดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจนเสร็จการ

 

ที่มา ศาลภาษีอากรกลาง


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 167,278