คำแถลง ขอให้ศาลนำคดีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย

คำแถลงขอให้ศาลนำคดีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ย

   ข้อ 1. คดีนี้ ผู้ร้องได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยวิธีปิดหมายและผู้ร้องยังไม่ได้ยื่นคำให้การสู้คดี

   ข้อ 2. ผู้ร้องเป็นผู้รับมอบอำนาจจำเลยในคดีนี้ ปรากฎตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารท้ายคำแถลงนี้ 

   ด้วยจำเลยประสงค์จะนำคดีสู่ระบบไกลาเกลี่ยของศาล ซึ่งคดีของผู้ร้องสามารถเจรจาและพอมีทางตกลงกับโจทก์ได้

   ผู้ร้องจึงขอศาลได้โปรดนำคดีเข้าสู้ระบบไกล่เกลี่ยเพื่อให้คู่ความได้เจรจาประนีประนอมยอมความกันก่อน ขอศาลได้โปรดอนุญาต

          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ทนายโจทก์

คำแถลงฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 162,933