ที่ปรึกษากฎหมาย นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

"ประกาศ สำนักงานฯ ยกเลิกบริการที่ปรึกษานิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว บทความมีไว้ให้ผู้สนใจศึกษาในข้อกฎหมายและทางปฏิบัติ"

 

บริการที่ปรึกษากฎหมาย ประจำนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

เงื่อนไขการบริการ

1. ค่าจ้างชำระเป็นรายเดือนๆ ละ 7,000 บาท โดยวิธีการและเงื่อนไขการชำระค่าจ้าง คือ การจ่ายชำระค่าบริการของเดือนนั้นๆ จะชำระในวันเข้าร่วมประชุมร่วมกับนิติบุคคล 

2. เซ็นสัญญาจ้างขั้นต่ำ คราวละ 3 เดือน

3. เข้าร่วมประชุมร่วมกับนิติบุคคล ณ สำนักงานที่ตั้ง เดือนละ 1 ครั้ง

4. บริการคำปรึกษาทางด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

5. ตรวจสอบ และร่างเอกสาร สัญญา และหนังสือสำคัญต่างๆ(ภาษาไทย)

6. เสนอแนะข้อกฎหมาย ทำความเห็นในคดีเบื้องต้น

7. ช่วงทางการให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย 

8. ค่าจ้างเป็นที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการจ้างว่าความในคดีต่างๆในศาล การรับรองเอกสาร Notary Services Attorney

9. กรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามอายุสัญญา และหากทางนิติบุคคลต้องการจะต่ออายุสัญญาหรือทำสัญญาต่อกันขึ้นใหม่ ให้บอกกล่าวทนายความล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสิ้นสุดของสัญญาไม่น้อยกว่า 15 วัน

10. ทนายตกลงยินยอมให้นิติบุคคลหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษีที่กฎหมายกำหนด

 

ยินดีให้คำปรึกษากฎหมายฟรี

เปิดบริการทุกวัน 7.00 - 18.00 น.

ช่องทางการติดต่อ กดที่ไอคอน

    


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 204,476