ตัวอย่าง หนังสือรับสภาพหนี้

หนังสือสัญญารับสภาพหนี้

          ทำที่ สำนักงานกฎหมายธนู ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

   ระหว่าง นายธานอส อายุ 50 ปี เลขประจำตัวประชาชน 1 2222 33333 44 5 ที่อยู่ 1 หมู่ 1 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “เจ้าหนี้” ฝ่ายหนึ่ง กับ

   นายโทนี่ อายุ 35 ปี เลขประจำตัวประชาชน 5 4444 33333 22 1 ที่อยู่ 2 หมู่ 2 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ลูกหนี้” อีกฝ่ายหนึ่ง

   ตามที่ลูกหนี้ได้ยืมเงินจากเจ้าหนี้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท และลูกหนี้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปจากเจ้าหนี้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยในวันกู้ยืมดังกล่าวแล้ว โดยลูกหนี้ยินยอมชำระดอกเบี้ยของต้นเงินกู้ยืมจำนวนดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี เป็นเงินดอกเบี้ยจำนวนทั้งสิ้น 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมต้นเงินและดอกเบี้ย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 10,500 บาท

   ลูกหนี้ยอมรับว่าเป็นหนี้ตามจำนวนดังกล่าวข้างต้นจริง และตนมีความประสงค์จะชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเงื่อนไขอันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ลูกหนี้ตกลงชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ รวมต้นเงินและดอกเบี้ย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 10,500 บาท โดยมีวิธีการผ่อนชำระให้กับเจ้าหนี้ ดังนี้

   1.1. ลูกหนี้ตกลงชำระหนี้จำนวนดังกล่าวเป็นงวด ๆ ละเดือน โดยจะชำระในอัตรางวดละ 1,000 บาท ให้เสร็จสิ้นภายใน 11 งวด โดยเริ่มชำระงวดแรก ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 และงวดถัดไปทุกวันที่ 20 ของเดือน จนกว่าการชำระหนี้แล้วเสร็จสิ้น วิธีการชำระหนี้ดังกล่าว โดยชำระผ่านบัญชีเลขที่ 100200300 ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี นายธานอส

   1.2. กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ที่ค้างชำระงวดหนึ่งงวดใด ให้ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ที่ค้างชำระทุกงวด เจ้าหนี้มีสิทธิบอกเลิกการผ่อนชำระหนี้ที่ค้างชำระตามสัญญารับสภาพหนี้ และเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ที่ค้างชำระได้ทั้งหมดโดยพลัน พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินที่ค้างชำระ

ข้อ 2. การผ่อนผัน ผ่อนเวลา หรือละเว้นการใช้สิทธิใด ๆ อันพึงมีของเจ้าหนี้ที่มีอยู่ ลูกหนี้ตามสัญญานี้ไม่ถือว่าเจ้าหนี้ได้สละสิทธิประโยชน์ในข้อตกลงตามสัญญานี้กับลูกหนี้แต่อย่างใด

ข้อ 3. ลูกหนี้ตกลงว่า ถ้าตนย้ายภูมิลำเนาไปจากภูมิลำเนาที่ปรากฏหรือได้แจ้งไว้ในหนังสือสัญญานี้เมื่อใด ลูกหนี้จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทั้งสองทราบภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ลูกหนี้ย้ายภูมิลำเนา หากลูกหนี้ไม่แจ้งให้ทราบหรือไม่ปฏิบัติตามความในข้อนี้ ให้ถือว่าลูกหนี้ผิดสัญญา

ข้อ 4. บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวใด ๆ ของเจ้าหนี้ ที่ส่งไปยังที่สถานที่อยู่ที่ลูกหนี้ได้แจ้งไว้ข้างต้น โดยส่งเองหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ไม่ว่าจะถึงตัวหรือไม่ถึงตัว และไม่ว่าจะมีผู้ใดรับหรือไม่มีผู้ใดยอมรับไว้แทนก็ตาม หรือส่งไม่ได้ เพราะลูกหนี้ย้ายสถานที่อยู่ไปโดยมิได้แจ้งให้เจ้าหนี้ทั้งสองทราบ หรือตำบลสถานที่อยู่ที่ให้ไว้ค้นหาไม่พบหรือถูกรื้อถอนทำลายทุก ๆ กรณีที่กล่าวมานี้ ลูกหนี้ยินยอมผูกพันให้ถือว่า หนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวนั้นได้ส่งให้ลูกหนี้โดยชอบแล้ว

   สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ได้ทราบและเข้าใจข้อความโดยตลอดดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาของตน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 2 คน และมอบให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ยึดถือไว้เป็นหลักฐานคนละหนึ่งฉบับ

 

ลงชื่อ....................................เจ้าหนี้

           นายธานอส

ลงชื่อ....................................ลูกหนี้

           นายโทนี่

ลงชื่อ....................................พยาน

           นางนาตาชา

ลงชื่อ....................................พยาน

           นายแคป

#1 โดย: ทนายธนู [IP: 49.228.20.xxx]
เมื่อ: 2021-07-03 02:34:59
สงสัยประเด็นใด สามารถสอบถามได้ หรือต้องการแชร์เพื่อเป็นความรู้ ขอเชิญกันได้เลยครับ
#2 โดย: joker [IP: 113.53.185.xxx]
เมื่อ: 2022-02-10 09:32:42
หนังสือสัญญารับสภาพหนี้ ที่มีลายเซ็นลูกหนี้เพียงฝ่ายเดีียว สามารถนำไปฟ้องร้องตาอศาลได้ไหมครับ
#3 โดย: กิตติภัทธ์ [IP: 203.154.204.xxx]
เมื่อ: 2022-02-25 16:44:51
จำเลยลงชื่อในเอกสาร ในเอกสารการหย่า (แบบไม่ได้จดทะเบียนสมรส) ว่ายอมรับจำนวนหนี้ตามที่โจทก์จัดทำเอกสารขึ้นมา แต่ไม่ใช่เอกสาร "รับสภาพหนี้" แบบนี้ จำเลยจะสามารถต่อสู้คดีว่า ไม่เคยรับสภาพหนี้จากโจทก์ ได้หรือไม่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 90,748