ตัวอย่าง หนังมือแจ้งอายัดโฉนดที่ดินแปลงจัดสรร

วันที่ 23 เมษายน 2563

เรื่อง ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินแปลงจัดสรร ที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา และการจัดการสาธารณูปโภค(ค่าส่วนกลาง) ประจำปี 2555-2562

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินแปลงจัดสรร ชำระค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา และการจัดการสาธารณูปโภค(ค่าส่วนกลาง) ประจำปี 2555-2562พร้อมไปรษณีย์ใบตอบรับลงทะเบียน

อ้างถึง พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 และประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรร

    นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สวนชม ได้รับการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ทะเบียนเลขที่ 1/2550 ตั้งอยู่เลขที่ 111/11 หมู่ที่ 9 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีข้าฯ เป็นประธานคณะกรรมการนิติบุคคล

    เนื่องจากนายอยู่เย็น เป็นสุขเจ้าของโฉนดที่ดินเลขที่ 11222 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นบ้านเลขที่ 111/55 ได้ค้างชำระค่าบำรุงรักษา และการจัดการสาธารณูปโภค(ค่าส่วนกลาง) ประจำปี 2555-2562 รวมเป็นเงินจำนวน50,000 บาท

    อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ตามมาตรา 50 วรรค 2 และวรรค 3จึงขอทำการอายัด การค้างชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งเป็นหนี้บุริมสิทธิในมูลรักษาอสังหาริมทรัพย์เหนือที่ดินจัดสรร

    ดังนั้น ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ดได้โปรดมีคำสั่งให้ระงับการจดทะเบีนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรร แปลงโฉนดเลขที่ 11222ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไว้จนกว่าจะได้รับหนังสือยืนยันการชำระหนี้บุริมสิทธิจากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สวนชม ต่อไปด้วย

    จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

                                        ขอแสดงความนับถือ

                                        นายธนู กุลอ่อน

                                        ประธานคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน สวนชม

Visitors: 90,745