ตัวอย่าง หนังสือให้ความยินยอมร้องขอรับรองบุตร

          หนังสือให้ความยินยอมร้องขอรับรองบุตร

          ทำที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

    วันที่ 29 มกราคม 2561

    ข้าพเจ้า นางสาวเอ อายุ 30 ปี สัญชาติไทย เลขประจำตัวประชาชน 1 1111 11111 11 1 อยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้อยู่กินฉันสามีภรรยากับ นายบี สัญชาติจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางสาธารณรัฐประชาชนจีน เลขที อี77777777 อายุ 32 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยมิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

    ได้มีบุตรด้วยกัน 1 คน คือ เด็กหญิงซี

    นายบี มีความประสงค์ยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ขออนุญาตจดทะเบียนรับรองเด็กหญิงซี เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตน

    ข้าพเจ้าในฐานะมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์และเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ขอให้ความยินยอมและไม่ประสงค์คัดค้านในการยื่นคำร้องขอรับรองบุตรต่อศาล และขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีพันธะสมรสกับบุคคลอื่นใด และขอยันยืนว่านายบี เป็นบิดาของเด็กหญิงซี บุตรข้าพเจ้าจริง

    จึงยินยอมลงลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ต่อหน้าพยาน

    ลงชื่อ...........................ผู้ให้ความยินยอม

          นางสาวเอ

    ลงชื่อ…………………………พยาน

          นางสาวซี

    ลงชื่อ…………………………พยาน

          นายอี

#1 โดย: ภาคภูมิ [IP: 182.232.167.xxx]
เมื่อ: 2022-01-23 22:59:25
อยากถามว่าต้องรอให้เด็ก7ขวบก่อยหรือครับถึงจะจดรับรองบุตรได้ครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 100,734