คำร้อง ขออนุญาตยื่นคำให้การ

คำร้อง ขออนุญาตยื่นคำให้การ

   ข้อ 1. คดีนี้ ศาลได้โปรดนัดชี้สองสถาน และกำหนดแนวทางการดำเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ ในวันนี้

   จำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง โดยวิธีปิดหมาย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ซึ่งครบกำหนดระยะเวลายื่นคำให้การ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดปรากฎตามรายงานผลการส่งหมาย ในสำนวนคดี

   ปรากฎว่าจำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การภายในกำหนดเวลา จึงถือว่าขาดนัดยื่นคำให้การ

   จำเลยขอกราบเรียนต่อศาลว่า เนื่องจากจำเลยประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ จำเป็นต้องเดินทางอยู่เสมอ ทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศ โดยแต่ละครั้งนั้นใช้เวลานานกว่าจะเดินทางกลับมายังภูมิลำเนา เมื่อเจ้าหน้าที่ศาลนำส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องได้โดยวิธีปิดหมายไว้ ณ ภูมิลำเนาของจำเลย นั้นเป็นช่วงเวลาที่จำเลยได้เดินทางไปประเทศอิหร่าน และไม่ได้กลับบ้านเป็นเวลาหลายเดือน เมื่อกลับมาจึงทราบว่าตนถูกฟ้องคดี และพ้นระยะเวลายื่นคำให้การต่อสู้คดีแล้ว รายละเอียดปรากฎตามสำเนาหนังสือเดินทาง เอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้

   เนื่องจากจำเลยประสงค์จะยื่นคำให้การสู้คดี อีกทั้งการขาดนัดยื่นคำให้การของจำเลยในคดีนี้มิได้เป็นไปโดยจงใจ จำเลยจึงขอศาลได้โปรดนัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การต่อสู้คดี เพื่อให้โอกาสจำเลยได้สู้คดีอย่างเต็มที่ และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

   ลงชื่อ                         ทนายโจทก์

คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านายธนู กุลอ่อน ทนายโจทก์ เป็นผู้เรียงและพิมพ์

   ลงชื่อ                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

ป.วิ.แพ่ง

มาตรา 199 ถ้าจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การมาก่อนศาลวินิจฉัย ชี้ขาดคดีและแจ้งต่อศาลในโอกาสแรกว่าตนประสงค์จะต่อสู้ให้ศาลเห็นว่าการขาดนัดยื่นคำให้การนั้น มิได้เป็นไปโดยจงใจ หรือเหตุอันสมควร ให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การภายใน กำหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรและดำเนินกระบวนการพิจารณา ใหม่ตั้งแต่เวลาที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

   ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การมิได้แจ้ง ต่อศาลก็ดีหรือศาลเห็นว่าการขาดนัดยื่นคำให้การนั้นเป็นไปโดย จงใจหรือไม่มีเหตุอันสมควรก็ดี ให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป ในกรณีเช่นนี้ จำเลยอาจถามค้านพยานโจทก์ที่อยู่ระหว่างการสืบ ได้แต่จะนำสืบพยานหลักฐานของตนไม่ได้

   ในกรณีที่จำเลยมิได้ยื่นคำให้การภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือศาลไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การตามวรรคสอง หรือศาลเคย มีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ตามคำขอของจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การตาม มาตรา 199ตรี มาก่อน จำเลยนั้นจะขอยื่นคำให้การตาม มาตรานี้ อีกหรือจะร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 132,845